Isnin, 31 Disember 2012

Soalan Berkaitan Pengambilan Tanah


POSTED TERAKHIR 2012

Terdapat sedikit persoalan bagi kes-kes penarikan balik permohonan pengambilan tanah di mana permohonan ditarik balik oleh agensi sebelum perbicaraan dilaksanakan. Sebagai makluman, penarikan balik ini telahpun diwartakan dan sedang menunggu untuk siasatan secara pentadbiran bagi mengenalpasti kos-kos yang mungkin terlibat di pihak berkepentingan akibat penarikan balik tersebut. Dalam hal ini, beberapa situasi yang mungkin dikenalpasti adalah seperti berikut:

Situasi 1)

Sekiranya berlaku kerosakan di atas tanah dan terdapat beberapa orang  pihak berkepentingan pada tanah tersebut yang masing-masingnya melantik seorang (1) penilai yang sama, bagaimanakah kiraan yang patut dibayar oleh pentadbir?

Situasi ke 2)

Sekiranya tidak berlaku sebarang kerosakan di atas tanah tersebut, dan pemilik-pemilik tanah masing-masingnya  telah melantik seorang penilai yang sama dan hanya menuntut bayaran bagi fii penilai,  bagaimankah kaedah bayaran fii penilai dikenakan?

Situasi ke 3)

Sekiranya di atas lot  tanah yang sama, terdapat beberapa orang tuan tanah dan mereka melantik penilai yang berbeza, bagaimanakah kaedah kiraan fii penilai dan kaedah  kiraan kerosakan ke atas tanah (sekiranya berlaku) dilakukan?


Segala perhatian dan kerjasama tuan dalam memberikan pandangan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Pandangan:

Situasi 1.

Jika tanah pertanian, akibat pewartaan tanaman rosak/mati, bayaran perlu dibuat. Sebaliknya jika tanah yang terlibat tersebut sama sahaja keadaannya sebelum dan selepas warta seksyen 8, maka tiada kos kerosakan.


Jika tanah bangunan yang telah diluluskan untuk pembangunan dan pembangunan tidak dpt dilaksanakan akibat warta seksyen 8, kerugian yg ditanggung mesti dibayar.

Kerugian yang ditanggung MESTI dapat dibuktikan, contoh resit, bil dll. 

Bayaran fi penilai sepatutnya dibuat oleh tuan tanah kepada penilai terlebih dahulu, kemudian bayaran tersebut dituntut semula oleh tuanpunya tanah semasa siasatan, tetapi apa yang berlaku tuan tanah tidak bayar kepada penilai. Oleh yang demikian ianya terletak ditangan Pentadbir Tanah seperti yg dinyatakan dibawah seksyen 14(5) 'The Land Administrator shall determine the amount of the costs, which shall include any valuation fee imposed by the valuer, incurred in the proceedings and by what persons and in what proportion they are to be paid' dan tidak semestinya patuh kepada kehendak penilai pemohon yang menuntut berdasarkan jadual yang disediakan.

Situasi 2

Seperti disituasi 1, bayaran fi penilai terpulang kepada Pentadbir Tanah

Situasi 3

Bayaran kerosakan berdasarkan bukti seperti disituasi 1 yg ditentukan dalam siasatan dan bayaran fi seperti juga di atasSelasa, 25 Disember 2012

Sekadar PandanganKali ini kita berbincang mengenai 'TANAH' berdasarkan KANUN TANAH NEGARA 1965


Seksyen 5 (Interpretation/Tafsiran) Kanun Tanah Negara

Tanah termasuklah -

(a) permukaan bumi dan segala benda yang menjadi permukaan bumi tersebut;

(b) bumi di bawah permukaan bumi dan segala benda di dalam nya;

(c) segala tumbuh-tumbuhan dan lain-lain keluaran semulajadi, sama ada atau tidak memerlukan penggunaan buruh secara berkala untuk pengeluarannya, dan sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi;

(d) segala benda yang bercantum (attached) kepada bumi atau yang terpasang dengan kekal kepada apa-apa benda yang bercantum kepada bumi, sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi; dan

(e) tanah yang diliputi air.


Tanah pula terbahagi kepada 4 -

(i) Tanah milik/berimilik/alienated land

(ii) Tanah Rizab

(iii) Tanah Lombong

(iv) Tanah Kerajaan


Tanah Milik

Berdasarkan seksyen 5 Kanun Tanah Negara, tanah milik/berimilik ertinya mana-mana tanah (termasuk mana-mana petak dari sebuah bangunan pecah bahagi bangunan) berkenaan dengan mana-mana satu hakmilik berdaftar buat masa itu sedia ada, sama ada muktamad (final) atau bersyarat (qualified), sama ada untuk selama-lama (perpetuity) atau untuk satu tempoh beberapa tahun, dan sama ada diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah Akta ini (Kanun Tanah Negara) atau dalam menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh mana-mana undang-undang tanah terdahulu, tetapi tidak termasuk tanah lombong.

Oleh yang demikian, semua tanah-tanah yang mempunyai hakmilik sama ada Geran (G), Pajakan Negeri (PN), Geran Mukim (GM), Pajakan Mukim (PM), Hakmilik Sementara Mukim (HS{M}) dan Hakmilik Sementara Daftar (HS{D}) ADALAH TANAH MILIK

Tanah Rizab

Berdasarkan seksyen 5 Kanun Tanah Negara, tanah rizab ertinya tanah yang buat masa itu dirizabkan untuk maksud awam (public purpose) selaras dengan peruntukan-peruntukan seksyen 62 atau mana-mana undang-undang tanah terdahulu.

Seksyen 62(1) menyatakan Pihak Berkuasa Negeri bolehlah dengan pemberitahuan dalam warta (Gazette) merizabkan mana-mana tanah kerajaan untuk apa-apa maksud awam (public purpose)

Tanah Rizab MESTI DIWARTAKAN OLEH PIHAK BERKUASA NEGERI


Tanah Lombong

Berdasarkan seksyen 5 Kanun Tanah Negara, tanah lombong ertinya mana-mana tanah berkenaan dengan suatu pajakan lombong (mining lease) atau sijil lombong (certificate granted) yang diberi atau dikeluarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan perlombongan buat mana itu berkuatkuasa.

Tanah lombong MESTI ADA MINING LEASE ATAU CERTIFICATE GRANTED yang dikeluarkan di bawah undang-undang bertulis mengenainya

Tanah Kerajaan

Berdasarkan seksyen 5 Kanun Tanah Negara juga tanah kerajaan ertinya semua tanah didalam negeri itu (termasuk sebanyak mana dasar mana-mana sungai (bed of any river) dan tepi pantai (foreshore) dan  dasar laut (bed of the sea), seperti yang ada dalam lingkungan wilayah negeri atau batar perairan wilayah) selain daripada-

(a) tanah berimilik;
(b) tanah rizab
(c) tanah lombong
(d) mana-mana tanah yang dibawah peruntukan mana-mana undang-undang yang berhubung dengan hutan


BERDASARKAN KENYATAAN-KENYATAAN DI ATAS SEMUA AKTIVITI/PEMBANGUNAN  YANG DIJALANKAN DI ATAS TANAH MESTI BERDASARKAN KEHENDAK KANUN TANAH NEGARA, SAMA ADA DI ATAS TANAH MILIK (Tanah yang ada hakmilik), TANAH RIZAB (Tanah yang diwartakan perizabannya), TANAH KERAJAAN ATAU TANAH LOMBONG.

JIKA AKTIVITI YANG DIJALANKAN DI ATAS TANAH YANG TIADA HAKMILIK, MAKA TANAH ITU ADALAH TANAH KERAJAAN DAN AKTIVITI ITU MENYALAHI UNDANG-UNDANG. BEGITU JUGA JIKA AKTIVITI ITU DIJALANKAN DIATAS TANAH YANG BELUM DIRIZABKAN, MAKA TANAH ITU ADALAH TANAH KERAJAAN DAN AKTIVITI ITU JUGA MENYALAHI UNDANG-UNDANG TANAH

OLEH YANG DEMIKIAN PADA PANDANGAN SAYA, SEMUA SUNGAI, JALAN RAYA, LEBUHRAYA, JALAN KERETAPI, EMPANGAN YANG TIADA HAKMILIK ATAU TIDAK PERLU DIKELUARKAN HAKMILIK, SEPATUTNYA DIWARTAKAN DIBAWAH SEKSYEN 62 KANUN TANAH NEGERA SEBAGAI 'TANAH RIZAB' TERLEBIH DAHULU BARULAH AKTIVITI/PEMBANGUNAN YANG ADA DI ATAS TERSEBUT MEMENUHI KEHENDAK UNDANG-UNDANG KANUN TANAH NEGARA, JIKA TIDAK SEGALA BENTUK PEMBANGUNAN DI ATAS TERLETAK KEPADA PIHAK BERKUASA NEGERI BERKENAAN

Jumaat, 21 Disember 2012

Permohonan/Rujukan (Application) Ke Mahkamah


Berdasarkan seksyen 37(1), Akta Pengambilan Tanah 1960, mana-mana orang yang berkepentingan yang telah membuat tuntutan kepada Pentadbir Tanah tetapi perintah belum dibuat ATAU telah menerima bayaran dengan bantahan tentang kecukupan (as to the sufficiency), boleh (may) membuat bantahan  berkaitan dengan sukatan tanah, amaun pampasan, orang yang kepadanya pempasan itu dibayar, pengagihan/pembahagian pempasan.

Seksyen 37(3) pula menyatakan.......... mana-mana orang atau perbadanan yang menjalankan kerja yanag pada pendapat Pihak Berkuasa Negeri adalah untuk kemudahan awam (seperti Petronas atau Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor dalam kes di Pengerang) hendaklah disifatkan sebagai orang berkepentingan dan dengan sebab itu boleh membuat bantahan atas mana-mana alasan seperti yang dinyatakan dibawah seksyen 37(1).

Untuk membuat bantahan ke Mahkmah, pemohon mesti memenuhi syarat yang dinyatakan dibawah seksyen 38 dan 39 Akta Pengambilan Tanah 1960

Seksyen 40A (1) Mahkamah yang mendengar kes pengambilan hendaklah terdiri daripada seorang Hakim yang bersidang seorang sahaja (Court shall consist of a Judge sitting alone), sementara seksyen 40A(2) pula menyatakan jika bantahan yang dibuat adalah berhubung dengan amaun pampasan (regard to the amount of compensation), Mahkamah hendaklah melantik dua orang pengapit (assessors). Seorang daripadanya hendaklah Pegawai Penilai yang berkhidmat dengan kerajaan dan seorang lagi penilai yang berdaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah (Penilai swasta). Ini dinyatakan dibawah seksyen 40(3)(4)(5).

Lazimnya yang akan hadir adalah pegawai penilai kerajaan yang menyediakan lapuran penilaian untuk Pentadbir Tanah dan penilai swasta pula adalah pegawai penilai/firma penilai yang dilantik oleh tuan punya tanah untuk menyediakan lapuran penilaian tanah.

Seksyen 40B pula menyatakan tiap-tiap orang yang dilantik sebagai pengapit hendaklah terikat disisi undang-undang untuk menghadiri dan berkhidmat sebagai seorang pengapit.

Selain daripada itu, jika kita kaji kandungan Jadual Ketiga Akta Pengambilan Tanah, iaitu Keterangan dan Prosedur Dalam Kes Rujukan Tanah, kita akan dapati tindakan yang mesti diambil oleh Penilai Kerajaan dan Penilai Swasta.

KESIMPULANNYA BERDASARKAN SEKSYEN-SEKSYEN DAN JADUAL  DI ATAS PENILAI KERAJAAN DAN PENILAI SWASTA MEMAINKAN PERNAN PENTING DALAM KES RUJUKAN KEMAHKAMAH DAN MEREKA MESTI HADIR SEMASA PERBICARAAN BERLANGSUNG

Rabu, 19 Disember 2012

Lawatan Ke Pengerang


Setelah beberapa kali tertangguh untuk memenuhi sasaran kerja tahunan Seksyen Perundangan itu 'Kajian Prosedur Pengambilan Tanah Di Pejabat Tanah Daerah Kecil Pengerang', Saya bersama beberapa orang pegawai dari Seksyen Perundangan Tanah, Institut Tanah dan Ukur Negara berkesempatan berkunjung ke Pejabat Tanah Daerah Kecil Pengerang (Bandar Penawar) dan ke Pengerang itu sendiri mulai 16 Disember hingga 18 Disember 2012 yang lalu.

Ini adalah kali ketiga saya sampai ke Bandar Penawar khasnya dan ke Daerah Kecil Pengerang amnya. Kali pertama saya dijemput untuk memberi ceramah perundangan tanah oleh pihak KEJORA. Pada ketika itu Lebuhraya Senai - Desaru masih dalam proses pembinaan. Kali kedua saya dijemput oleh Prof. Madya Dr. Ismail Omar (UTM) bersama dengan Prof. Salleh Buang memberi taklimat prosedur pengambilan tanah untuk Pegawai dan kakitangan Pejabat Tanah, penilai kerajaan, penilai berlesen dan KEJORA. Pada ketika itu Projek Terminal Petroleum Laut Dalam dan Projek RAPID baru selesai pewartaan dibawah seksyen 4.

Mengikut program yang telah dirancang, hari pertama Ahad 16 Disember adalah hari perjalanan ke Bandar Penawar dan menginap di Pelangi Balau Resort. Program bermula pada hari kedua Isnin 17 Disember pukul 8.30 pagi, taklimat pengambilan tanah untuk projek Terminal Petroleum, projek RAPID dan keseluruhan projek pembangunan di kawasan berkenaan akibat projek-projek tersebut di dewan menyuarat Pejabat Tanah Daerah Kecil Pengerang. Walaupun ringkas,  (kerana semua pegawai terlibat dengan proses siasatan pada pukul 9.30 pagi hari yang sama), kami semua dapat memahami projek tersebut dan mengetahui kenapa Pengerang dipilih. Jutaan terima kasih diucapkan atas sambutan yang diberikan.

Mulai pukul 9.30 pagi, dengan tiga kenderaan iaitu Pajero Pejabat Tanah, Waja INSTUN dan kenderaan saya sendiri, kami memulakan lawatan ke kawasan pengambilan tanah untuk projek terminal  petroleum dan 'relocation area' di Pengerang. Kami dibawa meninjau kawasan tanah yang akan dikurniakan kepada pemilik tanah yang terlibat dengan pengambilan (sedang dibangunkan), kemudian kawasan penempatan perkuburan baru yang moden (hampir siap) dan seterusnya ke kawasan perumahan baru (bangunan sedang didirikan) untuk tuanpunya rumah yang terlibat dengan pengambilan.

Selesai disitu, kami dibawa meninjau sekitar  kawasan terminal petroleum (oleh pihak kontraktor) yang sedang dibangunkan di atas kawasan tambakan laut di Tanjung Ayam. Akhirnya kami dibawa ke keseluruhan kawasan Pengerang yang terlibat dengan pengambilan tanah termasuk kampung-kampung yang terlibat, masjid, sekolah, perkuburan.

Pada sebelah petang setelah selesai makan tengahari disebuah restoran terapung (amat sedap dan menyelerakan) dan bersolat dimasjid Penawar, mulai 2.30 hingga 4 petang kami dibawa ke Kompleks Rakan Muda (yang dijadikan tempat operasi siasatan pengambilan tanah untuk projek ini) yang terletak tidak jauh dari tempat penginapan, melihat proses sebelum siasatan pengambilan tanah dan tindakan seterusnya (sungguh teratur). Di situ walaupun saya tidak mengenakan 'tanda nama' tetapi ada juga tuanpunya tanah dan penilai swasta yang mengenali saya.  SYUKUR ALHAMDULILLAH

PANDANGAN SAYA

Setelah mendengar  taklimat yang diberikan dan melawat keseluruhan kawasan yang terlibat dengan pengambilan tanah tersebut saya dapat merumuskan:

1.     Pengambilan tanah di kawasan tersebut MEMBERI KEUNTUNGAN BESAR KEPADA SEMUA MEREKA YANG TERLIBAT KHASNYA, NEGERI JOHOR DAN MALAYSIA AMNYA.

2.     Dapat memajukan kawasan Pengerang kerana hampir keseluruhan kawasan yang diambil, agak ketingggalan sama seperti kampung-kampung tradisional yang lain kerana faktor penghijrahan jenerasi baru ke kawasan bandar.

3.     Pegawai dan kakitangan Pejabat Tanah Daerah Kecil Pengerang yang mengendalikan proses pengambilan tanah untuk projek ini dapat mempelajari secara mendalam proses pengambilan tanah mengikut peruntukan undang-undang dan dapat mengenalpasti masalah yang timbul seterusnya mencari jalan untuk menyelesaikannya. Akhir nya DIHARAPKAN MEREKA  DAPAT MEMBERI PANDUAN DAN TUNJUK AJAR YANG BERGUNA BERKAITAN DENGAN PENGAMBILAN TANAH KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI LAIN YANG BERKHIDMAT DIPENTADBIRAN TANAH SELURUH NEGERI JOHOR KHASNYA.

TAHNIAH DAN SYABAS DAPAT SAYA UNGKAPKAN KEPADA KESEMUA PEGAWAI DAN KAKITANGAN YANG TERLIBAT DENGAN PROSES PENGAMBILAN INI KERANA JIKA DI PERAK UMPAMANYA, KERAJAAN PERSEKUTUAN MENUBUHKAN UNIT KHAS  BERGERAK UNTUK MENYELESAIKAN PROJEK IADP (IADA) KERIAN SUNGAI MANIK YANG MELIBATKAN PENGAMBILAN SEBAHAGIAN DARIPADA 10000 LOT DAN KERAJAAN NEGERI PULA MENUBUHKAN UNIT LEBUHRAYA UNTUK MEMPROSES PENGAMBILAN TANAH PROJEK LEBUHRAYA UTARA SELATAN, TETAPI UNTUK PROJEK PENGERANG INI PEGAWAI DAN KAKITANGAN YANG SEDIA ADA MENGURUSKAN PENGAMBILAN TANAH DAN DALAM MASA YANG SAMA MENJALANKAN TUGAS HAKIKI MASING-MASING

Selasa, 11 Disember 2012

Pertanyaan Pengambilan TanahEjaan dan ayat tidak diubah seperti didalam e-mail

Assalamualaikum,
     Tuan, nama saya Nor Rahman bin Hamid. Saya adalah salah seorang penduduk yang terlibat dengan pengambilan tanah oleh Kerajaan Negeri untuk projek Rapid Petronas di Pengerang. Untuk pengetahuan Tuan tanah saya itu betul betul terletak di tepi jalan Utama diantara Sg Rengit - Pengerang.Tanah saya tidaklah besar hanya 1.137 ekar sahaja.Tanah pertanian/kelapa dan taraf pegangan selama lamanya. Pada hemat Tuan berapakah harga sekaki persegi yang seharusnya dibayar oleh Kerajaan Negeri kepada tanah saya. Rata rata penduduk dibayar sekitar RM 7.20 - RM 7.60 saja sekaki persegi kepada tanah tanah yang terletak dikanan kiri jalan utama. Adakah  harga itu berbaloi pada pendapat Tuan?
 
    Tuan, sebahagian kecil tanah saya iaitu seluas ( 60'x60' ) telah saya sewakan kepada Celcom sejak tahun 2002 dan pihak Celcom telah mendirikan Tower setinggi 200' dan meletakkan beberapa cabin dalam kawasan yang disewanya.Soalan saya adakah saya layak menuntut pampasan kehilangan hasil sewaan.Dan kalau layak berapa lamakah tempoh yang saya layak tuntut kehilangan hasil sewaan tersebut.Untuk pengetahuan Tuan Surat Perjanjian diantara saya dan Celcom dibaharui setiap 3 tahun sekali, tetapi tidaklah bermakna Celcom hanya menyewa tanah saya 3 tahun saja,buktinya mereka sudah menyewa tanah saya semenjak tahun 2002 lagi sehingga sekarang.Mengikut Penilai Swasta sewa yang layak dituntut sekitar 3 tahun saja. Apa pendapat Tuan mengenai hal ini? Bolehkah saya menuntut kehilangan hasil sewaan sehingga 10 tahun misalnya?
   Tuan, beberapa tahun lepas saya telah mengupah orang menebang pokok,membersihkan kawasan sekitar dan merobohkan Rumah Pusaka ditanah tersebut kerana saya bercadang untuk mendirikan rumah baru dan beberapa pintu rumah sewa serta menanam pokok kelapa pandan.Tapi terpaksa batalkan hasrat saya kerana mendengar pengumuman Pengerang dipilih untuk projek Rapid oleh Perdana Menteri. Adakah saya layak tuntut sebarang pampasan kerugian atau berkelayakan membeli rumah di tapak perpindahan baru nanti sedangkan rumah lama sudah tiada lagi.Saya sangat sangat berhasrat untuk balik tinggal dikampung setelah bersara awal tahun depan.
       
Semoga Tuan dapat membantu saya dalam menyelesaikan masaalah saya ini.


Pandangan:

1.  Saya tak dapat menyatakan nilaian sebenar tanah-tanah yang terlibat dengan projek tersebut. Disini saya hanya dapat memberi pandangan bagaimana nilaian tanah ditentukan. Berdasarkan Jadual Pertama Akta Pengambilan Tanah 1960, nilaian tanah berdasarkan:

i.   Kategori kegunaan tanah sama ada tanah pertanian, bangunan atau pun industri
ii.  Kedudukan tanah tersebut sama ada ditepi jalanraya, hampir dengan kawasan pembangunan/industri
iii. Jual beli tanah terkini dikawasan tersebut
iv.  Pandangan yang diberikan oleh 'Penilai'

2.  Menara Celcom yang didirikan di atas tanah tuan telah melanggar syarat tanah tersebut, kerana ianya tanah pertanian, tetapi pihak tuan tidak perlu menukar syarat keseluruhan tanah tersebut, tetapi hanya perlu memohon kepada pejabat tanah untuk membenarkan menara tersebut dibina. Jika permohonan TIDAK DIBUAT, kehilangan hasil sewaan TIDAK BOLEH DITUNTUT DAN PENTADBIR TANAH TIDAK BOLEH MEMBAYAR. Walau bagaimanapun Pentadbir Tanah mempunyai kuasa BUDI BICARA untuk membayarnya dan jika Pentadbir Tanah mengambil keputusan UNTUK MEMBAYAR hasil sewaan (kehilangan pendapatan) tersebut TIDAK LEBIH ENAM BULAN SAHAJA.

3.  Kos pembersihan tanah dan kos merobohkan rumah TIDAK BOLEH DIBAYAR kerana pada ketika tanah tersebut diwartakan di bawah seksyen 8, RUMAH TELAH PUN TIADA. 

Isnin, 10 Disember 2012

Isu Pengambilan Tanah


Minggu lepas saya dijemput oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor memberi ceramah pengambilan tanah yang berlangsung di Hotel City Bayview Pulau Langkawi. Terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada pihak urus setia dan semua peserta kursus kerana tekun mendengar dan bersoal jawab sehingga ke pukul 12 tengah malam pada hari pertama walaupun pada siangnya adalah waktu perjalanan mereka dari Johor dan saya dari Tanjung Malim. Inilah kali pertama saya berceramah hingga ke dinihari, tetapi berpuas hati kerana sambutan tersebut.

Saya amat berpuashati kerana banyak persoalan diajukan dapat diselesaikan dan saya juga berasa bangga kerana pandangan yang telah saya berikan pada kursus yang lalu (di Cameron Highlands) iaitu berkaitan dengan tanah-tanah yang dipunyai oleh MAIJ telah diambil tindakan sewajarnya. Saya dimaklumkan semua tanah-tanah MAIJ yang diperolehi secara permohonan atau pengambilan telahpun dipohon untuk dapatkan HAKMILIK termasuk tanah tanah yang dijadikan kubur, berbeza dengan negeri lain, tanah kubur tidak diberikan hakmilik tetapi di RIZAB kan

Semasa di Langkawi saya terima satu persoalan 'Tanah diwartakan pengambilan dibawah seksyen 4 pada Oktober 2011, seterusnya diwartakan dibawah seksyen 8 pada bulan Julai 2012. Pemilik tanah tersebut telah membuat gadaian tanahnya kepada Syarikat Perumahan Negara Berhad selepas tanah diwartakan dibawah seksyen 4 untuk mendirikan sebuah bangunan dan semasa siasatan dijalankan tuan tanah memaklumkan bangunan tersebut telahpun siap'.

Persoalannya tuan tanah dan pemegang gadai memohon supaya bayaran pampasan diberikan untuk rumah yang telah siap dibina. 

Pandangan:

Di dalam Akta Pengambilan Tanah, tidak terdapat halangan terhadap tuanpunya tanah yang ingin menjalankan urusniaga atau membangunkan tanah-tanah mereka walaupun tanah-tanah tersebut telah diwartakan dibawah seksyen 4 ataupun seksyen 8. Ini diperkuatkan lagi oleh Perenggan 1(1C) Jadual Pertama yang menyatakan hanya nilai transaksi penjualan selepas warta sahaja tidah boleh diambil kira

Perenggan 1 (3A) Jadual Pertama pula menyatakan 'Nilai mana-mana bangunan di atas mana-mana tanah yang hendak diambil tidak boleh diambil kira bahawa jika bangunan itu tidak dibenarkan atas alasan -

(a) kategori kegunaan tanah; atau
(b) syarat nyata, sekatan atau syarat tersirat

Kesimpulannya, berdasarkan kenyataan diatas, nilai bangunan yang telah didirikan itu MESTI DIBAYAR pampasan. Kepada siapa pampasan itu perlu dibayar adalah berdasarkan keputusan di dalam siasatan pengambilan tanah. Jika nilai bangunan lebih daripada pinjaman yang dibuat, baki mesti dibayar kepada peminjam