Jumaat, 22 Mac 2013

Borang H dan Tindakan


MINGGU HADAPAN MULAI 25 MAC HINGGA 1 APRIL TIADA DI PEJABAT KERANA KE LANGKAWI, IPOH (WORKCAMP MODUL) DAN INSPEN, BANGI.

Untuk akhiri minggu ini saya membincangkan perkara yang perlu dilakukan oleh pemohon dan orang berkepentingan apabila menerima BORANG H, kerana masih ada pemohon dan juga orang yang berkepentingan tidak mengetahui tugas dan hak mereka apabila menerima borang tersebut.

Borang H adalah 'Notis Award dan Tawaran Pampasan'. Menurut seksyen 16(1) Akta Pengambilan Tanah, apabila award/perintah telah dibuat, Pentadbir Tanah hendaklah menyedia dan menyampaikan suatu notis dalam Borang H kepada setiap orang yang berkepentingan termasuk pemohon {Kerajaan, orang atau perbadanan seperti yang dinyatakan di bawah seksyen 55(1)(b)}

Lihat contoh Borang H di bawah

Tindakan Pemohon Apabila Menerima Borang H

Berdasarkan seksyen 32(1C) Akta Pengambilan Tanah 1960, pemohon hendaklah membuat bayaran pampasan pada atau sebelum 'genap masa/due date'. Genap masa bermaksud 'date of taking possession of the land or a date three months after the service of a notice under section 16(1) {Borang H}, whichever is the earlier'

Dalam proses pengambilan biasa (tanpa pengeluaran Borang I), pemohon hendaklah membuat bayaran pampasan pada atau sebelum tamat tempoh 3 bulan selepas penyerahan Borang H.

OLEH YANG DEMIKIAN ADALAH DINASIHATKAN, PEMOHON HENDAKLAH MENCATATKAN TARIKH TERIMA BORANG H/ BUKAN TARIKH TANDA TANGAN PENTADBIR TANAH UNTUK MENETAPKAN JANGKAMASA 3 BULAN SEPERTI YANG DIKEHENDAKKI OLEH SEKSYEN DI ATAS.

Kesan Jika Pampasan Dibayar Melebihi Tempoh

Berdasarkan seksyen 32(1) Akta Pengambilan Tanah, Caj bayar lewat (Late payment charges) 8% akan dikenakan mulai dari tarikh genap masa hingga tarikh pampasan itu dibayar kepada tuanpunya tanah.


Tindakan Tuanpunya Tanah/Orang Berkepentingan Apabila Menerima Borang H

Jika kita perhatikan muka surat 2 Borang H di atas, tuanpunya tanah/orang berkepentingan mempunyai 3 pilihan apabila menerima Borang H iaitu saya menerima tawaran itu, saya menerima tawaran itu dengan bantahan dan saya tidak menerima tawaran itu.

Pilihan pertama (a) iaitu saya menerima tawaran itu, bermaksud tuanpunya tanah/orang berkepentingan tidak ada masalah dan akan terima dengan senang hati amaun yang tercatat di dalam Borang H apabila bayaran dibuat nanti.

Pilihan kedua (b) iaitu saya menerima tawaran pampasan itu dengan bantahan, bermaksud tuanpunya/orang berkepentingan menerima amaun yang tercatat di dalam Borang H apabila bayaran dibuat nanti tetapi dalam masa yang sama akan membuat bantahan ke Mahkamah kerana merasakan amaun tersebut tidak mencukupi.

Ada tuanpunya/orang berkepentingan enggan menerima bayaran pampasan tersebut apabila ingin membuat bantahan ke Mahkamah kerana pada pandangan mereka, jika terima akan menjejaskan bantahan tersebut. PANDANGAN ITU ADALAH SALAH.

Pilihan ketiga (c) iaitu saya tidak menerima tawaran itu bermaksud tuanpunya/orang berkepentingan tidak mahu menerima amaun tertulis apabila bayaran dibuat nanti

Tuanpunya/orang berkepentingan apabila menerima Borang H (2 salinan), mesti memulangkan satu salinan Borang H kepada Pentadbir Tanah dan seterusnya MESTI membuat pilihan di atas, terutamanya bagi mereka-mereka yang ingin MEMBUAT BANTAHAN KEMAHKAMAH. Jika pilihan tidak dibuat dan kemudiannya ingin membuat bantahan ke Mahkamah, Mahkamah mungkin akan menolaknya. Ini dibuktikan dalam kes Zainal Abidin bin Yaakub v Pentadbir Tanah Daerah Melaka Tengah [1996] 5 MLJ 577

Khamis, 21 Mac 2013

Ambil Milik (Taking Possession of Land)


Ambil Milik bermaksud 'Mengeluar dan menyerahkan Borang K'. Apabila Borang K diserahkan kepada penduduk, tuanpunya tanah bermakna pada hari tersebut atau selepasnya mereka mesti keluar dari tanah tersebut dan seterusnya AGENSI PEMOHON BARU BOLEH MEMASUKKI TANAH YANG DIAMBIL DAN SEBALIKNYA. Ini juga telah dinyatakan pada perenggan 22.1 Manual Pengambilan Tanah.

Berdasarkan seksyen 18 (a) Akta Pengambilan Tanah 1960, Pentadbir Tanah boleh 'mengambil milik' mana-mana tanah yang award/perintah telah dibuat pada waktu notis Borang H disampaikan kepada penduduk atau bila-bila masa selepas itu.

Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang juga ada menyatakan bahawa Borang K boleh dikeluar dan diserahkan selepas perintah dibuat.

Perkara yang sama ada dinyatakan pada perenggan 22.3 Manual Pengambilan Tanah.

Berdasarkan kenyataan di atas, pada pandangan saya, Pentadbir Tanah boleh mengeluar dan menyerahkan Borang K pada atau selepas Borang H diserahkan (ENDORS BOLEH DIBUAT SERENTAK ATAU KEMUDIAN, SEBAIK-BAIKNYA SERENTAK ). PERKARA INI JARANG DILAKUKAN DAN LAZIMNYA BORANG K DIKELUARKAN SELEPAS BAYARAN DIBUAT. ITU SEBAB BERLAKU KEKELIRUAN.  Walau bagaimanapun satu perkara yang perlu diambil perhatian iaitu berdasarkan seksyen 32(1C), caj bayaran lewat akan dikira mulai daripada Borang K diserahkan sehingga pampasan dibayar.

Ahad, 17 Mac 2013

Siasatan Pengambilan Tanah: Semasa dan Selepas


Seksyen 12(1) menyatakan, pada hari yang telah ditetapkan oleh Pentadbir Tanah untuk siasatan seperti di dalam  notis Borang E, Pentadbir Tanah hendaklah membuat siasatan penuh (full enquiry):

1. Tentang nilai tanah
2. Kepentingan semua orang yang menuntut pampasan
3. Bantahan yang dibuat, jika ada

Selepas selesai siasatan, Pentadbir Tanah hendaklah dengan secepat yang mungkin mentaksir amaun pampasan mengikut pertimbangan Jadual Pertama Akta Pengambilan Tanah.

Dalam Akta tersebut, tidak menyatakan dengan jelas prosedur siasatan. Walau bagaimanapun prosedur yang terdapat pada seksyen 31 dan seksyen 32 Kanun Tanah Negara, pada pendapat saya boleh digunapakai sebagai panduan.


Seksyen 31: Pati Keterangan dan sebab-sebab mengapa keputusan perlu direkodkan

Dalam menjalankan apa-apa siasatan maka tidaklah perlu bagi Pentadbir Tanah -

(a) untuk merekodkan keterangan mana-mana saksi sepatah demi sepatah, melainkan jika difikirkannya diingini untuk berbuat demikian, atau diminta oleh saksi itu atau oleh mana-mana orang lain yang hadir semasa siasatan dijalankan:

Dengan syarat bahawa Pentadbir Tanah hendaklah merekodkan pati apa-apa keterangan yang tidak dituliskan sepatah demi sepatah;

(b) untuk menulis apa-apa keputusan yang diberi atau perintah yang dibuat, kecuali dalam bentuk yang pendek dan padat, dengan menunjukkan sebab-sebab mengapa ia dibuat demikian.


Seksyen 32 Pemeriksaan rekod keterangan, dll

Rekod semua keterangan, sama ada lisan atau dokumentari, yang diambil oleh Pentadbir Tanah dalam mana-mana siasatan bersama dengan keputusan atau perintah mengenainya -

(a) hendaklah disediakan dalam suatu fail atau buku yang berasingan;

(b) hendaklah direkodkan dalam Bahasa Kebangsaan;

(c) hendaklah pada setiap masa yang munasabah, setelah suatu permohonan bertulis mengenainya dibuat, dibuka untuk pemeriksaan kepada mana-mana orang atau badan yang mempunyai kepentingan dalam siasatan itu, atau kepada ejennya yang diberi kuasa secara bertulis dengan sempurnanya, atau peguambela atau peguamcaranya, maka sesiapa jua dari mereka bolehlah, apabila membayar fee sepertimana yang ditetapkan, memperolehi salinan-salinan atau cabutan-cabutan darinya.

Berdasarkan seksyen 31 dan 32 Kanun Tanah Negara, semua keterangan dan perintah akan direkodkan/catatkan di dalam nota siasatan termasuk tarikh siasatan dan tarikh perintah tersebut

Seksyen 14(1) Akta Pengambilan Tanah, menghendaki Pentadbir Tanah menyediakan award/perintah di dalam Borang G apabila selesai siasatan dijalankan.

Seksyen 16(1) Akta Pengambilan Tanah pula menyatakan apabila perintah (Borang G) telah dibuat, Pentadbir Tanah hendaklah menyedia dan menyampaikan notis Borang H kepada setiap orang yang berkepentingan dan bersama dengan notis Borang H hendaklah disertakan cabutan dari award bertulis (Borang G).


BERDASARKAN SEKSYEN 31 DAN 32 KANUN TANAH NEGARA DAN SEKSYEN 14(1) DAN 16(1) AKTA PENGAMBILAN TANAH TERDAPAT LIMA TARIKH PENTING:

1. Tarikh siasatan 

2. Tarikh perintah dalam nota siasatan

3. Tarikh Borang G (Perintah)

4. Tarikh Borang H dan

5. Tarikh serah borang H

Persoalan yang sering menjadi tajuk perbincangan adalah tarikh perintah dalam nota siasatan, tarikh Borang G, tarikh Borang H dan tarikh serah Borang H, perlu satu tarikh yang sama atau boleh tarikh yang berbeza

Pada pendapat saya, ADALAH LEBIH BAIK jika dapat dibuat, tarikh dalam notis siasatan, tarikh Borang G, tarikh Borang H dan tarikh Borang H diserahkan ADALAH SATU TARIKH YANG SAMA. Ini telahpun dilaksanakan oleh Pejabat Tanah Daerah Kecil Pengerang. Walau bagaimanapun JIKA TIDAK BERKEMAMPUAN setiap tarikh tersebut BOLEH BERBEZA. Ini dapat dilihat dalam satu kes Mahkamah ia itu Kes Uda Holdings Bhd v Pentadbir Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur [2012] 6 MLJ 242Rabu, 13 Mac 2013

Tatacara Pelaksanaan Notis Borang E


Notis Borang E hendaklah dilaksanakan mengikut seksyen 10(1) dan seksyen 11(1) Akta Pengambilan Tanah 1960. Seksyen 10(1) adalah Notis Awam Borang E yang diberikan mengikut cara yang ditetapkan oleh (in the manner prescribed by) seksyen 52, sementara seksyen 11(1) adalah notis individu Borang E yang diberikan mengikut cara yang ditetapkan oleh sekyen 53


Seksyen 53

Mengikut seksyen 53(1), penyampaian apa-apa notis (rujukan adalah kepada Borang E berdasarkan tajuk perbincangan) dibuat dengan menghantar atau memberikan (by delivering or tendering) sama ada -

(a) kepada orang yang dialamatkan notis tersebut atau jika tidak dijumpai;

(b) kepada mana-mana ahli keluarga dewasa yang tinggal bersamanya

dan dapatkan tandatangan orang yang menerima atau yang diserahkan

Seksyen 53(2) pula bermaksud, jika orang yang diserahkan Borang E tersebut, enggan atau tidak dapat menandatangani atau tidak ada orang yang sesuai untuk menerima (if no proper person can be found), notis Borang E dilekatkan (fixing) satu salinan -

(a) pintu luar bangunan orang yang dinamakan biasa tinggal dan

(b) pada mana-mana pada kenyataan awam (publis notice-board) dalam bandar, kampung atau mukim orang tersebut bermastautin.


Seksyen 54

Seksyen ini pula menyatakan jika orang berkepentingan atau ahli keluarga dewasa tidak dijumpai dan dia tidak bermastautin dalam negeri (he does not reside within the State) Pentadbir Tanah hendaklah -

(a) laksanakan penyampaian notis dengan menyerahkan kepada ejen atau kepada orang yang berhak bertindak; atau

(b) jika tidak ada ejen, laksanakan melalui pos berdaftar setelah alamat dikenalpasti; dan

(c) menerbitkan di dalam mana-mana akhbar tempatan jika dia (Pentadbir Tanah)  menganggap adalah perlu (where he considers)


DARIPADA PENERANGAN DIATAS, PADA PANDANGAN SAYA JIKA NOTIS BORANG E TIDAK DAPAT DISERAHKAN KERANA ORANG YANG BERKENTINGAN ITU TIDAK DIJUMPAI DAN TELAH DIKENALPASTI DIANYA WARGANEGARA (SEPATUTNYA TINGGAL DIMALAYSIA), MAKA SUDAH MEMADAI NOTIS TERSEBUT DILAKSANAKAN MENGIKUT SEKSYEN 53(2).

SEBALIKNYA JIKA SELEPAS ITU KITA DAPATI IANYA TIDAK TINGGAL DIMALAYSIA/BUKAN WARGANEGARA MALAYSIA, SEPATUTNYA NOTIS DILAKSANAKAN MENGIKUT SEKSYEN 54


PERHATIAN!!!

Pada pandangan saya, seksyen 56 bermaksud seksyen 52, 53, 54 MESTI DILAKSANAKAN/DIBUAT TERLEBIH DAHULU MENGIKUT PERUNTUKAN SEKSYEN TERSEBUT, baru lah seksyen 56 terpakai. TETAPI jika seksyen 52, 53 dan 54 tidak diambil tindakan/tidak dibuat, seksyen 56 TIDAK TERPAKAI

Selasa, 12 Mac 2013

Siasatan Pengambilan Tanah: Sebelum dan Semasa


Pentadbir Tanah hendaklah mengadakan siasatan pengambilan tanah seperti yang dinyatakan dibawah seksyen 12, Akta Pengambilan Tanah. Sebelum siasatan dijalankan, Pentadbir Tanah hendaklah mempastikan perkara-perkara berikut telahpun dibuat:

1. Kawasan yang terlibat dengan pengambilan telah ditandakan di atas tanah seperti yang dikehendakki oleh sekyen 10(1)

2. Membuat catatan mengenai pengambilan (make a note)  di dalam dokumen hakmilik pendaftaran juga seperti yang dikehendakki oleh seksyen 10(1)

3. Memberi notis awam Borang E mengikut cara yang ditetapkan oleh seksyen 52 iaitu  notis Borang E ditampal di papan kenyataan  pejabat tanah, papan kenyataan awam dan di atas ataupun berhampiran dengan tanah terlibat. Ini juga dinyatakan di bawah seksyen 10(1)

Selain daripada TIGA perkara yang mesti dilaksanakan/pastikan ianya dilaksanakan terlebih dahulu seperti yang dinyatakan diatas, salinan-salinan notis Borang E juga mesti disampaikan mengikut cara dibawah seksyen 53 kepada:

(a) penduduk tanah itu;

(b) tuan punya tanah jika bukan penduduk;

(c) mana-mana orang yang ada kepentingan berdaftar;

(d) mana-mana orang yang diketahui ada kepentingan.TARIKH SIASATAN YANG HENDAK DIJALANKAN OLEH PENTADBIR TANAH MESTILAH TIDAK KURANG (LEBIH) DARIPADA 21 HARI DARI TARIKH NOTIS AWAM BORANG E DITAMPAL.  Bukan tarikh tanda tangan Pentadbir Tanah atau tarikh serah Borang E kepada orang berkepentingan. Ini dinyatakan dibawah seksyen 10(2)Cuba perhatikan contoh Borang E (Notis Awam) yang sebenar seperti dibawah:
Borang E di atas adalah NOTIS AWAM kerana terdapat tulisan 'Ditampal pada 1.2.2013' 

Notis Borang E tersebut ditanda tangani oleh Pentadbir Tanah pada 31 Januari 2013

Tarikh siasatan pengambilan adalah 19 Februari 2013


BERDASARKAN PENERANGAN DAN NOTIS DI ATAS 
ADAKAH TARIKH SIASATAN PADA 19/2/2013 SAH?


PADA PANDANGAN SAYA SIASATAN YANG DIJALANKAN PADA 19 FEBRUARI 2013 ADALAH TIDAK SAH KERANA TIDAK MEMATUHI SEKSYEN 10(2) AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Ahad, 10 Mac 2013

Berita Pengambilan Tanah TV9


Dalam berita TV9 pukul 8 malam Sabtu 9 Mac 2013, ada berita tunjuk perasaan petani di Pendang, Kedah kerana tidak berpuashati disebabkan MADA tidak membayar 'bayaran pecah pisah' yang terdapat di dalam Borang H. Berita ini telah disahkan oleh seorang pegawai MADA apabila saya membuat pertanyaan melalui khidmat pesanan ringkas pada 10 Mac 2013.

Pada pandangan saya 'bayaran pecah pisah' tersebut tidak dibayar sepenuhnya kerana pihak MADA telah/akan membuat bantahan ke Mahkamah kerana tidak berpuashati dengan bayaran tersebut dan pada pandangan pihak MADA sepatutnya TIDAK DIBAYAR KEPADA TUAN TANAH.

Mengenai tuntutan bayaran 'pecah pisah', ianya telahpun saya paparkan dalam blog saya pada 22 Julai 2012.
Isnin, 4 Mac 2013

Berita Terkini


Pada 1 hingga 3 Mac 2013, ke Cameron Highlands atas jemputan Bahagian Tanah, Ukur dan Pemetaan (BTUP), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar menyampaikan ceramah Kursus Pengambilan Tanah untuk Pentadbir Tanah Seluruh negeri Johor di Hotel Haritage.

Walaupun terasa penat berceramah selama 9 jam (terutamanya hari pertama dari 8.30 - 11.30 mlm), tetapi terasa bangga dan seronok kerana banyak persoalan/ masalah yang dikemukakan sepanjang tempoh tersebut dan seterusnya masalah/persoalan dapat diselesaikan. Penyelesaian bukan hanya dari pendapat saya sendiri tetapi juga dari kalangan peserta kursus  (kebanyakan nya dari kumpulan P & P). Dengan kata lain kursus tersebut 'hidup'. Pada pandangan saya matlamat kursus, iaitu melaksanakan proses pengambilan tanah mengikut peruntukan undang-undang tercapai kerana kesungguhan/minat mereka. 

Pada 5 hingga 7 Mac pula akan menyampaikan ceramah Akta Pengambilan Tanah untuk kakitangan pentadbiran tanah Negeri Perlis di Kangar dan harapan saya kursus ini juga akan berjaya sama seperti kursus Negeri Johor

Jumaat, 1 Mac 2013

Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447)

Kali ini kita akan membincangkan Akta Bekalan Elektrik 1990 (jarang dibincangkan) yang ada kaitan secara langsung dengan 'penggunaan tanah' untuk tujuan pengagihan bekalan elektrik seperti untuk pembinaan/pemasangan  talian voltan tinggi. Seksyen-seksyen yang berkaitan hanyalah seksyen-seksyen 10, 11,12,13,14,15 dan 16 sahaja.

Seksyen 10 membenarkan pemegang lesen atau orang yang diberi kuasa untuk memasuki tanah milik bertujuan menjalankan kerja-kerja pengukuran dan kajian kesesuaian tanah bagi maksud membina suatu pepasangan/sistem pengagihan tenaga dengan syarat:

a) Memberi notis kepada penduduk (jika ada) tidak kurang daripada 24 jam
b) Tidak boleh menyebabkan kerosakan atau gangguan

Untuk tanah rizab, notis boleh diberi kepada pegawai yang menjaga tanah rizab atau jika tidak ada kepada Pentadbir Tanah Daerah.

Seksyen 11 memberi kuasa kepada pemegang lesen untuk menjalankan kerja-kerja pemasangan sistem pengagihan (jika perlu). Untuk tujuan tersebut  pemegang lesen dibenarkan meletak, menempat atau membawa apa-apa tiang dan kelengkapan sama ada diatas, dibawah atau melewati mana-mana tanah kecuali tanah kerajaan

Seksyen ini juga memberi kuasa kepada pemegang lesen mengambil apa-apa tindakan yang perlu untuk menjaga keselamatan dan kecekapan sistem pengagihan tersebut

Sebelum melaksanakan perkara di seksyen 11:

i. Pemegang lesen hendaklah memberi notis dalam Jadual Pertama kepada tuanpunya tanah atau penduduk  (tanah milik) dan kepada pegawai yang menjaga tanah rizab, jika tiada kepada Pentadbir Tanah (tanah rizab) secara pos berdaftar atau ditinggalkan ditempat tinggal biasa

ii. Pemunya atau penduduk boleh membuat bantahan terhadap tindakan yang akan dibuat oleh pemegang lesen secara lisan atau bertulis kepada Pentadbir Tanah dalam masa 14 hari selepas penerimaan notis Jadual Pertama. Pentadbir Tanah akan menyerahkan bantahan tersebut kepada Pihak Berkuasa Negeri dan pemegang lesen.

iii. Jika tiada bantahan, pemegang lesen boleh dengan serta merta memasuki tanah dan menjalankan kerja-kerja.

iv. Jika ada bantahan, Pentadbir Tanah hendaklah mengadakan siasatan pada tarikh seperti yang telah ditetapkan dalam Jadual Pertama. Selesai siasatan, Pentadbir Tanah hendaklah membuat perintah dalam Jadual Kedua sama ada membenar atau melarang tindakan oleh pemegang lesen

v. Jika ada pihak yang tidak berpuashati dengan perintah Pentadbir Tanah, boleh merayu kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 21 hari selepas perintah dan keputusan Pihak Berkuasa Negeri adalah muktamad

vi. Pihak Berkuasa Negeri, jika difikirkan patut boleh mengarahkan tanah/bahagian tanah  tersebut diambil

LAZIMNYA JIKA TIADA BANTAHAN, TARIKH SIASATAN YANG TERDAPAT DI DALAM JADUAL PERTAMA DIGUNAKAN JUGA UNTUK  SIASATAN MENENTUKAN BAYARAN PAMPASAN YANG MENCUKUPI 

Pampasan:

Pampasan berdasarkan kepada TIGA aspek

1. Gangguan (Disturbance) - gangguan yang timbul akibat adanya talian penghantaran, seperti rumah, bangunan, pokok-pokok dan tanaman yang ada nilai ekonomi yang terpaksa dimunnahkan

2. Kerosakan (Damage) - kepada lain-lain harta

3. Ketidakupayaan (Disturbance) - berkaitan dengan tanah (amalan membayar 30% daripada nilai tanah terlibat)

Bayaran pampasan diatas ditaksirkan dalam Jadual Ketiga dan mana-mana orang yang tidak berpuashati boleh merayu kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam masa 21 hari selepas taksiran dan keputusannya adalah muktamad.

 
Endorsan:

Berdasarkan seksyen 11(10) Akta Bekalan Elektrik, pemegang lesen hendaklah kemukakan Jadual Pertama serta perakuan Pentadbir Tanah bahawa tiada bantahan atau jika ada bantahan, kemukakan Jadual Kedua untuk Pentadbir Tanah atau Pendaftar membuat ingatan/endorsan mengenai kewujudan  di dalam dokumen hakmilik daftar komputer


Perjanjian Izin-Lalu:

Berdasarkan seksyen 15 Akta Bekalan Elektrik pula, pemegang lesen boleh juga membuat perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian izin lalu dengan tuan punya tanah atau penduduk mana-mana tanah bagi maksud membawa talian bekalan merentasi tanah tersebut.

Pemegang lesen akan mengemukakan salinan asal perjanjian kepada Pentadbir Tanah atau Pendaftar dan Pentadbir Tanah atau Pendaftar hendaklah membuat ingatan/endorsan di dalam dokumen hakmilik daftar komputer mengenai kewujudan perjanjian tersebut.