Isnin, 28 Oktober 2013

Pembetulan (Corrigendum) Kepada Warta

Warta ataupun gezet adalah salah satu proses pengambilan tanah dan jika kita perhatikan terdapat pembetulan (Corrigendum) yang dibuat ke atas warta yang telahpun dikeluarkan. Daripada semakan yang telah saya lakukan, dalam warta kerajaan Negeri Selangor, Kedah, Perak, Terengganu dan Pulau Pinang  disebut pembetulan (Corrigendum) kepada warta sedangkan di dalam warta kerajaan Negeri Terengganu dikenali sebagai pindaan (Amendment) kepada warta tersebut.
 
Persolaan yang pernah dibangkitkan kepada saya adalah, sejauh mana kesalahan sesuatu warta tersebut yang memerlukan pembetulan atau pindaan kepadanya?
 
Di dalam Akta Pengambilan Tanah tiada satu seksyenpun yang menyentuh tentang pembetulan/pindaan kepada warta yang telah dikeluarkan. Saya ada berbincang dan bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh kawan-kawan lama (berkhidmat di JKPTG) yang boleh dianggap pakar undang-undang tanah yang menyatakan:
 
'Pindaan/pembetulan kepada warta hanya perlu dibuat disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh Pencetakan Nasional semasa mencetak warta tersebut (butir-butir yang diberikan oleh Pentadbir Tanah adalah BETUL) dan bukan disebabkan masalah lain'
 
Jika kita perhatikan sekarang ini pindaan/pembetulan kepada warta dibuat meliputi semua kesalahan seperti no lot salah, lot tak dapat dikesan mulanya, no hakmilik salah, tuanpunya tanah berbeza/berubah,  keluasan lot salah dan keluasan yang diambil salah.
 
CUBA PERHATIKAN SEKSYEN-SEKSYEN DIBAWAH:
 
1. Seksyen 2(2) menyatakan 'Where in any notification, declaration or other instrument issued under this Act any locality referred to therein cannot, in the opinion of the authority promulgating such notification, declaration or other instrument otherwise be conveniently described, it shall be sufficient if the lands in such locality are described by their survey lot numbers, or by the lot numbers of adjacent or surrounding lands'
 
Seksyen ini menyatakan, jika butir-butir tanah yang akan diwartakan tidak diperolehi dengan lengkap, hanya memadai mewartakan no lot sahaja atau jika not lotnya pula tidak dapat dikesan, hanya memadai mewartakan no lot yang bersempadan dengan lot yang hendak diambil.

Pada pandangan saya untuk memenuhi kehendak seksyen 9(1)(b), Pentadbir Tanah perlu membuat pembetulan kepada warta, jika selepas warta, lot sebenar dapat ditentukan.

2. Seksyen 2(3) pula menyatakan 'Any notification, declaration or other instrument made or issued under this Act shall be valid and effectual for all purposes notwithstanding that pieces or parcels of any lands referred to therein are held under different titles or by defferent persons
 
Seksyen ini menyatakan, warta atau suratcara yang dikeluarkan adalah sah walaupun no/jenis hakmiliknya berbeza/salah atau pemiliknya adalah berbeza/salah

Pada pandangan saya keadaan diatas juga memerlukan pindaan/pembetulan  kepada warta untuk memenuhi kehendak seksyen 9(1)(b), apabila hakmilik sebenar telah dapat ditentukan.

3. Seksyen 14(4) menyatakan:

'Jika keluasan tanah yang berkenaan suatu award telah dibuat dibawah seksyen ini -
 
     (a) melebihi keluasan tanah dijadualkan itu tidak lebih daripada suku hektar atau satu peratus, yang mana lebih luas, maka tidaklah perlu dibuat dan disiarkan apa-apa pengisytiharan lanjut berkenaan dengannya dibawah seksyen 8;
 
     (b) adalah kurang daripada keluasan tanah dijadualkan itu dengan tidak lebih daripada suku hektar atau satu peratus, mana yang lebih luas, maka tidak perlu dilakukan apa-apa penarikan balik formal tentangnya dibawah seksyen 35

Daripada ayat seksyen 14(4) diatas saya berpendapat, jika keluasan pengambilan yang diaward adalah melebihi suku hektar atau satu peratus daripada KELUASAN PENGAMBILAN YANG DIWARTAKAN dan keluasan tambahan tersebut TIDAK DIPERLUKAN OLEH PEMOHON, MAKA PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MEMBUAT PENARIKAN BALIK DARI PENGAMBILAN. Begitu juga jika keluasan pengambilan yang diawardkan kurang dari suku hektar atau satu peratus daripada keluasan PENGAMBILAN YANG DIWARTAKAN sepertimana yang dikehendaki oleh pemohon, MAKA PENTADBIR TANAH HENDAKLAH JUGA MEMBUAT PENARIKAN  


DAN BUKANNYA PEMBETULAN/PINDAAN
KEPADA WARTA


 
 

Selasa, 22 Oktober 2013

Soalan Pertanyaan Mengenai Pengambilan Tanah

Kali ini saya akan paparkan soalan berkaitan dengan pengambilan tanah yang saya terima melalui email (tanpa mengubah ejaan dan ayat) dan jawapan yang diberikan untuk makluman kita bersama.
 
 
SOALAN
 
Mohon pandangan tuan. Pejabat Tanah Timur Laut telah membuat satu pengambilan tanah utk tujuan perkuburan islam dan perumahan am. Wang pampasan berjumlah RM4,146,936.57 telah didepositkan secara ex-parte ke Mahkamah melalui Saman Pemula 24-422-03/2012 kerana pihak berkepentingan/tuan tanah tidak hadir semasa siasatan di Pejabat Tanah diadakan.
Setelah dimaklumkan bahawa pengambilan adalah untuk tujuan projek perumahan am, pihak berkepentingan/tuan tanah telah memohon supaya mereka diberikan rumah ganti di projek perumahan tersebut. Pada mula Kerajaan Negeri bersetuju untuk memberi rumah kos rendah berharga RM42,000. Walaubagaimanapun pihak Kerajaan Negeri telah menaik taraf rumah tersebut dengan menawarkan rumah kos sederhana rendah yang berharga RM72,500.
 
Situasi A
Tuan tanah A memperoleh pampasan berjumlah RM183,000 maka tuan tanah A hanya akan memperoleh RM110,500 sebagai award pampasan. Baki selebihnya akan dimasukkan semula kepada Kerajaan Negeri untuk dibuat penyelarasan dan tuan tanah A akan diberikan sebuah rumah.
 
Situasi B
 
Tuan tanah B memperoleh pampasan berjumlah RM26,800. Kerajaan Negeri akan top up RM15,200 kepada tuan tanah untuk menjadi RM42,000. Baki RM30,500 untuk mencukupkan harga rumah RM72,500 perlu ditambah sendiri oleh tuan tanah bagi mendapatkan rumah tersebut.
Seramai 29 penduduk telah terlibat dalam kes ini dengan berbagai isu seperti isu pertikaian dan isu kesilapan nama.
Soalan saya, bolehkah Pejabat Tanah membuat permohonan kepada Mahkamah atas nama Pentadbir Tanah untuk mengeluarkan wang pampasan tersebut? Wang tersebut kemudian akan dimasukkan kepada Kewangan Negeri dan bukannya tuan tanah tersebut bagi dibuat penyelarasan. Tidakkah akan timbul isu perundangan disini?
atau
pilihan lain adalah supaya tuan tanah sendiri yang membuat permohonan pengeluaran memandangkan terdapat beberapa isu pertikaian yang akan wujud.
 
PANDANGAN
 
Pada pandangan saya adalah lebih baik orang yang berkepentingan sendiri yang inginkan rumah membuat permohonan pengeluaran pampasan tersebut MELALUI PENTADBIR TANAH dan Pentadbir  Tanah mesti memberi penerangan dengan jelas mengenai cadangan Kerajaan Negeri sebelum penyediaan affidavit.
 
Didalam affidavit pengeluaran nanti nyatakan dengan jelas atas persetujuan orang berkepentingan:
 
1.    Tawaran Kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada orang yang berkepentingan dan syarat-syarat yang dikenakan dan yang dipersetujui
2.    Sebahagian daripada wang pampasan dikeluarkan dan dibayar kepada orang berkepentingan
3.    Sebahagian lagi dikeluar dan dibayar kepada Perbendaharaan Negeri
 
Setelah diterima oleh Mahkamah, Pentadbir Tanah hendaklah mengambil tindakan susulan sepertimana cadangan Kerajaan Negeri

Khamis, 10 Oktober 2013

Penarikan (Withdrawal)

Kali ini perbincangan  adalah berkaitan dengan 'penarikan diri dari pengambilan'. Perkara ini sering ditimbulkan apabila saya menyampaikan ceramah terutamanya untuk kakitangan Pejabat Tanah atau JKPTG. Ada yang beranggapan jika 'pemohon' berhasrat untuk tidak meneruskan pengambilan terutamanya selepas pewartaan dibawah seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 tidak ada tindakan yang perlu dibuat atau dengan kata lain 'fail ditutup'. Anggapan tersebut adalah salah. JIKA TERJADI HAL YANG SEDEMIKIAN PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MEMBUAT PENARIKAN DARI PENGAMBILAN (Withdrawal from acquisition)
 
Berdasarkan seksyen 35(1), Penarikan balik dari pengambilan hanya boleh dibuat sebelum tanah-tanah tersebut diambil milik (The State Authority shall be at liberty to withdraw form the acquisition of any land of which possession has not been taken). Ambil milik (taking possession) bermaksud penyampaian notis Borang K kepada penduduk tanah, pemilik tanah dan pihak berkuasa pendaftaran, ini dijelaskan dibawah seksyen 22(1) dan (2) Akta Pengambilan Tanah 1960. Ini bermakna penarikan hanya boleh dibuat SEBELUM BORANG K DI SERAHKAN, tetapi ada yang menganggap penarikan hanya boleh dibuat sebelum Borang K didaftarkan. Anggapan ini adalah SALAH.

Pemohon/Agensi  yang 'berhasrat untuk tidak meneruskan pengambilan' mungkin disebabkan:

1. Arahan pihak tertentu untuk membatalkan pengambilan

2. Peruntukan tidak mencukupi atau telah tiada

3. Tapak tidak sesuai


Seperkara lagi yang perlu diambil perhatian adalah seksyen 14(4) Akta Pengambilan Tanah 1960:

'Jika keluasan tanah yang berkenaan suatu award telah dibuat dibawah seksyen ini -

(a) melebihi keluasan tanah dijadualkan itu dengan tidak lebih daripada suku hektar atau satu peratus, yang mana lebih luas, maka tidaklah perlu dibuat dan disiarkan apa-apa pengisytiharan lanjut berkenaan dengan nya dibawah seksyen 8;

(b) adalah kurang daripada keluasan tanah dijadualkan itu dengan tidak lebih daripada suku hektar atau satu peratus, mana yang lebih luas, maka tidak lah perlu dilakukan apa-apa penarikan balik formal tentangnya dibawah seksyen 35


Daripada ayat dalam seksyen 14(4) di atas, jika keluasan pengambilan yang diaward adalah melebihi suku haktar atau satu peratus daripada KELUASAN PENGAMBILAN YANG DIWARTAKAN dan keluasan tambahan tersebut TIDAK DIPERLUKAN OLEH PEMOHON, MAKA PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MEMBUAT PENARIKAN BALIK DARI PENGAMBILAN. Begitu juga jika keluasan pengambilan yang diawardkan kurang dari suku haktar atau satu peratus daripada keluasan PENGAMBILAN YANG DIWARTAKAN sepertimana yang dikehendakki oleh pemohon, MAKA PENTADBIR TANAH HENDAKLAH JUGA MEMBUAT PENARIKAN. 

APA YANG BERLAKU SEKARANG INI, PENTADBIR TANAH HANYA MEMBUAT PEMBETULAN KEPADA WARTA DAN TIDAK MEMBUAT PENARIKAN BALIK DARI PENGAMBILAN


TINDAKAN PENTADBIR TANAH JIKA AGENSI TIDAK BERHASRAT UNTUK MENERUSKAN PENGAMBILAN:

1. Hendaklah mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri

2. Pewartaan penarikan dari pengambilan

3. Membayar pampasan kerana kerosakan jika ada yang berlaku ke atas tanah dan membayar kos yang ditanggung beban oleh orang berkepentingan

4. Endorsan atau catatan mengenai penarikan balik dibawah seksyen 35 seperti yang dinyatakan dibawah seksyen 9(2) dan (3) Akta Pengambilan Tanah 1960