Ahad, 18 Mei 2014

Tatacara Siasatan Pengambilan Tanah

Banyak juga pertanyaan yang saya terima berkaitan dengan tatacara siasatan dalam proses pengambilan tanah. Di dalam Akta Pengambilan Tanah 1960, dibawah seksyen 12(1) hanya menyatakan secara umum mengenai siasatan pengambilan tanah iaitu 'Pada tarikh yang ditetapkan dibawah subseksyen (1) seksyen 10 Pentadbir Tanah hendaklah membuat siasatan penuh kesemua tanah dijadualkan dan hendaklah dengan secepat mungkin selepas itu mentaksir amaun pampasan ..................................................................'
Seksyen 12(2) pula menyatakan 'Pentadbir Tanah hendaklah juga menyiasat tentang kepentingan berkenaan kesemua orang yang menuntut pampasan atau yang pada pendapatnya berhak mendapat pampasan berkenaan dengan tanah dijadualkan itu, dan tentang bantahan-bantahan jika ada, ......................................................................................'

Juga tidak menyentuh tatacara siasatan

Sebenarnya Pentadbir Tanah yang menjalankan siasatan pengambilan tanah bolehlah menggunapakai tatacara siasatan yang dinyatakan di bawah Bahagian Dua Bab 4 Kanun Tanah Negara.

Antara perkara yang perlu diambil perhatian oleh Pentadbir Tanah semasa menjalankan siasatan pengambilan tanah:

1. Seksyen 30 Kanun Tanah Negara 'mana-mana orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu dalam mana-mana siasatan adalah melalukan kesalahan dan apabila disabitkan, boleh dikenakan penalty yang dinyatakan dalam seksyen 422 Kanun Tanah Negara.

Seksyen 30 ini berkaitan dengan seksyen 13 Akta Pengambilan Tanah 1960 dimana antara kuasa mahkamah yang diberikan kepada Pentadbir Tanah semasa menjalankan siasatan adalah pengendalian sumpah atau pengakuan. Bermakna Pentadbir Tanah boleh memaksa semua orang yang berkepentingan mengangkat sumpah supaya bercakap benar dan Pentadbir Tanah hendaklah mengingatkan orang berkepentingan kesan jika tidak bercakap benar.

2. Seksyen 31 Kanun Tanah Negara menyatakan:

'Dalam menjalankan apa-apa siasatan maka tidaklah menjadi perlu bagi Pentadbir Tanah -

(a) untuk merekodkan keterangan mana-mana saksi sepatah demi sepatah, melainkan difikirkannya diingini untuk berbuat demikian atau diminta oleh saksi itu atau oleh mana-mana orang lain yang hadir semasa siasatan itu dijalankan:

Dengan syarat bahawa Pentadbir Tanah hendaklah merekodkan pati apa-apa keterangan yang tidak dituliskan sepatah demi sepatah;

(b) untuk menulis apa-apa keputusan yang diberi atau perintah yang dibuat, kecuali dalam bentuk yang pendek dan padat, dengan menunjukkan sebab-sebab mengapa ia dibuat demikian.

3. Seksyen 28(1) Kanun Tanah Negara  menyatakan Pentadbir Tanah bolehlah pada bila-bila masa membatalkan atau menangguhkan perjalanan apa-apa siasatan yang dicadangkan, atau menukar tempatnya. Seksyen 12(3) Akta pengambilan Tanah juga menyatakan hal yang sedemikian.

4. Seksyen 32 Kanun Tanah Negara pula adalah berkaitan dengan rekod keterangan yang boleh  digunakan semasa siasatan pengambilan (dalam pengambilan tanah lebih dikenali dengan nama nota siasatan yang tidak dinyatakan bagaimana):

(a) hendaklah disediakan dalam suatu fail atau buku yang berasingan;

(b) hendaklah direkodkan dalam bahasa kebangsaan;

(c) ...............................................................................................................................


4. Dalam siasatan pengambilan tanah, seksyen 36 Kanun Tanah Negara iaitu berkaitan dengan kematian, ketidakupayaan, pertukaran Pentadbir Tanah bolehlah digunapakai

Ahad, 11 Mei 2014

Soalan Seminar

Semasa sesi soal jawab setelah selesai Seminar Sehari Pengambilan Tanah anjuran INSTUN, ada peserta yang ingin mendapat pencerahan berkaitan dengan seksyen 3(6) Akta Pengambilan Tanah 1960.
 
Seksyen 3(6) - 'Jika berkenaan mana-mana tanah yang dimohon di bawah subseksyen (2) terdapat kelulusan pembangunan yang diberikan kepada tuanpunya berdaftar dan pengambilan itu bukan bagi maksud kemudahan awam, Pihak Berkuasa Negeri tidak boleh mempertimbangkan permohonan itu dan dalam tiap hal itu Pentadbir Tanah hendaklah menolak permohonan itu'
 
Sebelum itu seksyen 3(4) menyatakan 'Tertakluk kepada subseksyen (6), Pentadbir Tanah hendaklah menghantar permohonan itu dan dokumen yang menyertainya kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri atau dalam hal suatu permohonan yang dibuat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kepada Jawatankuasa jika ia berpuas hati bahawa ianya adalah teratur
 
 
Seksyen 3(6) menyatakan apabila Pentadbir Tanah menerima permohonan pengambilan tanah mengikut seksyen 3(1) (b) atau (c) dan sebelum menghantar permohanan tersebut kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri atau Jawatankuasa bagi Wilayah Persekutuan, Pentadbir Tanah hendaklah mempastikan tuanpunya tanah berdaftar belum lagi memperolehi kelulusan pembangunan (seperti kelulusan Pecah Sempadan, Pecah Sempadan dan Tukar Syarat Serentak, Serah Balik Kurnia Semula atau Serah Balik Berimilik Semula Peruntukan Khas). Jika tuan tanah berdaftar telah memperolehi kelulusan pembangunan tersebut dan pengambilan tanah yang dibuat bukan untuk maksud kemudahan awam (seperti pengambilan tanah untuk membangunkan kawasan perumahan/industry) PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MENOLAKNYA KERANA PIHAK BERKUASA NEGERI TIDAK BOLEH MEMPERTIMBANGKANNYA sepertimana yang dinyatakan dibawah seksyen 3(6) di atas.

Ini bermakna penolakan dibuat oleh Pentadbir Tanah sebelum permohonan tersebut dikemukakkan kepada UPEN, Jawatankuasa Pengambilan Tanah dan BUKANNYA PIHAK BERKUASA NEGERI kerana PERMOHONAN TERSEBUT BELUM LAGI SAMPAI KEPADA PIHAK BERKUASA NEGERI


Persoalan lain yang ingin mendapat pencerahan:

Pentadbir Tanah tidak ingin meneruskan siasatan pengambilan tanah dan wang pampasan disimpan di Mahkamah kerana orang yang berkepentingan tidak membawa hakmilik keluaran semasa siasatan (Mengikut Pentadbir Tanah tuan tanah mesti bawa berdasarkan kandungan Borang E) dan alasan orang berkepentingan hakmilik keluaran berada ditangan pemegang gadai (pihak bank)

Berdasarkan perenggan 3 Borang E, perkataan yang disebut adalah 'boleh menghendaki (may require)' BUKANNYA HENDAKLAH ATAU SHALL. Oleh yang demikian tidak menjadi kewajiban kepada orang yang berkepentingan membawa dokumen hakmilik tersebut pada masa siasatan pengambilan. Jika sekiranya Pentadbir Tanah amat memerlukannya, sepatutnya Pentadbir Tanah menangguhkan siasatan pengambilan terlebih dahulu dan meminta orang yang berkepentingan hadir pada tarikh yang lain dengan membawa hakmilik tersebut.

Seperkara lagi di dalam perenggan 3 Borang E tersebut tidak diletakkan perkataan 'SHALL' kerana pada pandangan saya hakmilik keluaran tidak penting berbanding dengan hakmilik daftaran yang berada di Pejabat Tanah dan Pentadbir Tanah bila-bila masa boleh menyemaknya.


Persoalan daripada wakil PERMINT

Atas sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan, PERMINT telah menolak terma dan syarat yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Negeri semasa meluluskan permohonan PERMINT untuk mengambil tanah di bawah seksyen 3(1)(c). Malangnya deposit belum dipulangkan belum/lambat dipulangkan. Pohon penjelasan.

Berdasarkan seksyen 3F(2) Akta Pengambilan Tanah 1960, jika pemohon menarik balik permohonan atau disifatkan menarik balik permohonan, Pentadbir Tanah hendaklah menjalankan siasatan untk menentukan amaun deposit yang akan dilucutkan untuk membayar kepada orang yang berkepentingan kepada tanah yang diambil.

Seterusnya berdasarkan seksyen 11(3) Kaedah Pengambilan Tanah 1998, jika pemohon bersetuju dengan amaun deposit yang dilucutkan, Pentadbir Tanah hendaklah membayar balik baki amaun deposit kepada pemohon dalam tempoh tiga bulan dari tarikh penerimaan pemberitahuan oleh pemohon.


SEMASA SEMINAR JUGA SAYA TELAH DITEMURAMAH OLEH AKHBAR NANYANG SIANG PAU. SOALAN UTAMA YANG DISENTUH ADALAH BERKAITAN PENGUKURAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 25 AKTA PENGAMBILAN TANAH,  KESAN YANG AKAN TIMBUL JIKA UKURAN TIDAK DIBUAT DAN KESAN SELEPAS PENGUKURAN DIBUAT.

Selasa, 6 Mei 2014

Soalan Dari Pengunjung Blog


Saya ada dua pertanyaan yang mungkin En. Baharuddin sudi memberikan jawapan dan pandangan. Soalan-soalannya seperti berikut :

1.   Saya difahamkan bagi pengambilan tanah untuk projek kerajaan persekutuan di negeri Johor, ianya dilakukan oleh kerajaan negeri sendiri. JKPTG Johor tidak mempunyai kuasa untuk menguruskan pengambilan tanah untuk projek-projek persekutuan seperti di negeri-negeri lain. Sekiranya benar, jabatan manakah di kerajaan negeri johor yang menguruskan pengambilan tanah untuk projek-projek persekutuan, adakah PTG negeri atau pejabat tanah daerah yang terlibat atau kedua-duanya sekali,

2, Saya ada terlibat dalam projek pembinaan LRT di negeri selangor. Tanah bagi stesen LRT tersebut bersama laluannya telah dibuat pengambilan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 bagi maksud kegunaan awam. Setelah pembinaan berjalan, kerajaan persekutuan  memutuskan untuk membangunkan tapak stesen tersebut dengan Pembangunan Berorentasikan Transit (TOD) di mana kegunaannya adalah pembangunan bercampur (perniagaan dan perumahan disekitar stesen LRT) bagi memaksimumkan potensi tapak. Tanah tersebut telahpun diserahkan semula kepada kerajaan negeri untuk dikeluarkan Title kepada Kerajaan Persekutuan bagi membolehkan ianya diserahkan hakmilik kepada anak syarikat kerajaan persekutuan untuk dimajukan. Sekarang ini tanah tersebut telahpun diserahkan kembali kepada kerajaan persekutuan oleh kerajaan negeri setelah dibayar premium di mana syarat nyata dan kegunaan tanahnya adalah 'TIADA'. Bagi maksud permohonan Kebenaran Merancang (atau Development Order di KL) pemilik tanahnya masih lagi Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (FLC). Memandangkan tanah masih belum ditukar milik kepada anak syarikat kerajaan persekutuan yang akan bertindak sebagai pemaju, FLC akan mengeluarkan surat memaklumkan kebenaran diberikan bagi anak syarikat kerajaan tersebut bagi menandatangani pelan Kebenaran Merancang sebagai pemilik tanah (walaupun pada masa ini Geran menunjukkan FLC adalah pemilik tanah), Perkembangan terbaru pula, FLC sendiri akan menandatangani pelan Kebenaran Merancang sebagai pemilik tanah. Persoalannya,bolehkah FLC memajukan tanahnya untuk projek perdangangan (bukan untuk tujuan kepentingan awam) atau dengan kata lain bolehkah FLC memajukan tanahnya untuk kegunaan selain untuk kepentingan awam?. Adakah ianya tidak bercanggah dengan maksud awal pengambilan iaitu untuk tujuan 'kegunaan awam'?. 

Diharap En. Baharuddin faham akan maksud soalan saya di atas. Sekiranya ada yang tidak jelas, bolehlah maklumkan kepada saya untuk penjelasan lanjut. 

Pandangan En. Baharuddin kepada persoalan di atas amat-amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

 
PANDANGAN
 
1. Urusan pengambilan tanah di Negeri Johor diuruskan oleh PEJABAT TANAH DIMANA TANAH DIAMBIL TERLETAK dan seterusnyan oleh PTG JOHOR untuk urusan kelulusan MB dan pewartaan. Oleh yang demikian segala pertanyaan mengenai pengambilan hendaklah ditujukan kepada Pejabat Tanah berkenaan.
 
2. Untuk ini jawapannya ada di seksyen 68A Akta Pengambilan Tanah 1960.
Antara lain seksyen tersebut menyatakan, apabila tanah tersebut telah diambil dibawah Akta Pengambilan Tanah 1960, tanah tersebut boleh dilupuskan kepada sesiapa sahaja dan boleh dibangunkan dengan apa sahaja/maksud apa saja dan TINDAKAN TERSEBUT ADALAH SAH walaupun tujuan awal pengambilan adalah untuk maksud awam.

Sehingga kini TIADA TUANPUNYA TANAH membawa kes tersebut ke Mahkamah untuk semakan kehakiman (cuma ada yang terus mengadu kepada saya, melalui SPRM dan Biro Pengaduan Awam sahaja) Lazimnya jawapan yang saya berikan adalah berkaitan dengan seksyen 68A. Jika sekiranya ada kes yang yang dibawa ke Mahkamah, saya rasa pengambilan tanah tersebut akan diisytiharkan tidak sah kerana seksyen 68A bercanggah dengan seksyen 3(1) Akta yang sama.
 
 
On Sunday, 27 April 2014 7:40 AM, ismail jusoh <ismailjsh@gmail.com> wrote:
Assalamualaikum En, Baharuddin,
 
Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama saya Ismail Jusoh dan merupakan seorang Perancang Bandar. Saya selalu merujuk kepada blog En. Baharuddin untuk mendalami pengetahuan tentang isu-isu tanah. 
 
Saya ada dua pertanyaan yang mungkin En. Baharuddin sudi memberikan jawapan dan pandangan. Soalan-soalannya seperti berikut :
 
1.   Saya difahamkan bagi pengambilan tanah untuk projek kerajaan persekutuan di negeri Johor, ianya dilakukan oleh kerajaan negeri sendiri. JKPTG Johor tidak mempunyai kuasa untuk menguruskan pengambilan tanah untuk projek-projek persekutuan seperti di negeri-negeri lain. Sekiranya benar, jabatan manakah di kerajaan negeri johor yang menguruskan pengambilan tanah untuk projek-projek persekutuan, adakah PTG negeri atau pejabat tanah daerah yang terlibat atau kedua-duanya sekali,
 
2, Saya ada terlibat dalam projek pembinaan LRT di negeri selangor. Tanah bagi stesen LRT tersebut bersama laluannya telah dibuat pengambilan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 bagi maksud kegunaan awam. Setelah pembinaan berjalan, kerajaan persekutuan  memutuskan untuk membangunkan tapak stesen tersebut dengan Pembangunan Berorentasikan Transit (TOD) di mana kegunaannya adalah pembangunan bercampur (perniagaan dan perumahan disekitar stesen LRT) bagi memaksimumkan potensi tapak. Tanah tersebut telahpun diserahkan semula kepada kerajaan negeri untuk dikeluarkan Title kepada Kerajaan Persekutuan bagi membolehkan ianya diserahkan hakmilik kepada anak syarikat kerajaan persekutuan untuk dimajukan. Sekarang ini tanah tersebut telahpun diserahkan kembali kepada kerajaan persekutuan oleh kerajaan negeri setelah dibayar premium di mana syarat nyata dan kegunaan tanahnya adalah 'TIADA'. Bagi maksud permohonan Kebenaran Merancang (atau Development Order di KL) pemilik tanahnya masih lagi Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (FLC). Memandangkan tanah masih belum ditukar milik kepada anak syarikat kerajaan persekutuan yang akan bertindak sebagai pemaju, FLC akan mengeluarkan surat memaklumkan kebenaran diberikan bagi anak syarikat kerajaan tersebut bagi menandatangani pelan Kebenaran Merancang sebagai pemilik tanah (walaupun pada masa ini Geran menunjukkan FLC adalah pemilik tanah), Perkembangan terbaru pula, FLC sendiri akan menandatangani pelan Kebenaran Merancang sebagai pemilik tanah. Persoalannya,bolehkah FLC memajukan tanahnya untuk projek perdangangan (bukan untuk tujuan kepentingan awam) atau dengan kata lain bolehkah FLC memajukan tanahnya untuk kegunaan selain untuk kepentingan awam?. Adakah ianya tidak bercanggah dengan maksud awal pengambilan iaitu untuk tujuan 'kegunaan awam'?. 
 
Diharap En. Baharuddin faham akan maksud soalan saya di atas. Sekiranya ada yang tidak jelas, bolehlah maklumkan kepada saya untuk penjelasan lanjut. 
 
Pandangan En. Baharuddin kepada persoalan di atas amat-amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
 
Sekian, terima kasih
 
Yang Benar,
Ismail
 

Khamis, 1 Mei 2014

Isu Pengambilan Tanah

Semasa berceramah di Hotel Putra Kuala Lumpur pada hari Selasa 29 April 2014, seorang perserta dari Syarikat Prasarana mengemukakan satu soalan untuk penyelesaian iaitu:
 
'Satu lot (hakmilik muktamad) telah terlibat dengan pengambilan tanah untuk projek LRT dan telah diwartakan pengambilannya dibawah seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960. Di atas lot tersebut terdapat pasaraya besar. Semakan akhir telah dibuat dan di dapati lot yang sama telah dikeluarkan PT yang lain (hakmilik sementara). Bermakna terdapat DUA  HAKMILIK DI ATAS SATU TANAH YANG SAMA. Pentadbir Tanah menangguhkan proses pengambilan tanah (siasatan dan seterusnya) untuk mendapat maklumbalas dari pihak Pengarah Tanah dan Galian' Oleh yang demikian PROJEK AKAN TERTANGGUH DALAM TEMPOH YANG PANJANG KERANA IANYA PASTI AKAN DIBAWA KEMAHKAMAH UNTUK KEPUTUSAN.
 
 
PANDANGAN
 
Berdasarkan seksyen 2(2) Akta Pengambilan Tanah 1960, warta tersebut SAH. Oleh yang demikian Pentadbir Tanah TIDAK PERLU MENANGGUHKAN SIASATAN. Borang E hendaklah diserahkan kepada pemegang hakmilik muktamad dan hakmilik sementara. Siasatan pengambilan tanah diteruskan dengan kehadiran semua orang yang berkepentingan. Seterusnya membuat perintah dan jika sekiranya penyelesaian tidak dapat dibuat, WANG PAMPASAN HENDAKLAH DIDEPOSITKAN KE MAHKAMAH. Seterusnya Pentadbir Tanah  keluarkan/serahkan Borang K dan PROJEK TERSEBUT BOLEH DITERUSKAN.

Setelah kes HAKMILIK TELAH DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH, pemilik sebenar bolehlah memohon untuk mendapatkan wang pampasan yang didepositkan sebelum ini.