Isnin, 25 Januari 2016

Proses Ringkas Pengambilan Tanah di Bawah s3(1)(b)(c)

Masih ada lagi rakan-rakan dari Pentadbiran Tanah yang bertanya mengenai proses pengambilan tanah dibawah seksyen 3(1)(b) dan (c) mulai dari terima permohonan sehingga pewartaan dibawah seksyen 4 atau 8 Akta. Kali ini saya paparkan secara ringkas proses tersebut untuk makluman semua

1. Pentadbir Tanah terima permohonan yang lengkap melalui Borang 1 yang telah disertakan dengan: (seksyen 3(3))

i. Kertas Cadangan Projek
ii. Pelan susunatur dan pelan pengambilan tanah
iii. Lapuran awal daripada JPPH
iv. Bayaran fee dan deposit mengikut Kaedah  4 dan 5 Kaedah - Kaedah Pengambilan Tanah dan Jadual Kedua kepada Kaedah tersebut

* Fee boleh dikecualikan jika  pengambilan tersebut bagi maksud kemudahan awam. Provision seksyen 3(5)

2. Tindakan Pentadbir Tanah:

i. Pentadbir Tanah boleh menolak permohonan jika permohonan di atas tidak lengkap. seksyen 3(5)
ii. Buka fail
iii. Penandaan atas pelan dan lapurannya
iv. Semakan semula hakmilik
v. Lapuran tanah
vi. Dapatkan lapuran teknikal TERMASUK UPEN
vii. Jika kelulusan pembangunan telah diberikan kepada tuan tanah DAN TUJUAN PENGAMBILAN BUKAN MAKSUD KEMUDAHAN AWAM, Pihak Berkuasa Negeri tidak boleh mempertimbangkan prmohonan dan PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MENOLAK PERMOHONAN TERSEBUT. Seksyen 3(6)

'Where in respect of any land applied for under subsection (2) there is a development approval granted to the registered proprietor and the acquisition is not for the purpose of public utility, the State Authority shall not consider the application, and in every such case the Land Administrator shall reject the application'

BAGI NEGERI KEDAH LAPURAN TEKNIKAL TIDAK MENJADI SATU SYARAT 
HANYA PERLU DAPATKAN PANDANGAN  UPEN SAHAJA.

Maksud Kelulusan Pembangunan mengikut seksyen 2 Akta adalah

'development approval means any approval for the carrying out of any buildings, engineering, industrial, or other similer operation in, on, over, or under any land, or for the making of any material change in the restriction or condition relating to land use, that has been duly granted by the appropriate authority under the Town and Country Planning Act 1976 or continues to be in force by virtue of section 59(1) of the Act, or that has been granted under the Federal Territory (Planning) Act 1982, the Street, Drainage and Building Act 1974, or the State land law, as the case may be'

3. Tindakan UPEN

i. Perlu timbang permohonan berdasarkan:

a. kepentingan awam;
b. keupayaan dan kemampuan pemohon untuk laksanakan tujuan pengambilan;
c. Daya maju projek; dan
d. Kelulusan pembangunan yang diberi kepada tuan tanah.

ii seksyen 3A(2) Jika kelulusan pembangunan telah diberikan dan pengambilan pula adalah bagi maksud kemudahan awam, UPEN hendaklah tentukan sama ada sesuai bagi pemilik tanah  melibatkan diri dalam projek yang akan dibuat.

iii. Jika sesuai UPEN beri notis dalam Borang 3 dalam tempoh enam minggu dari tarikh terima permohonan dari Pejabat Tanah arahan kepada pemohon untuk  berunding

iv. Pemohon kemukakan kepada UPEN lapuran lengkap keputusan rundingan

v. Jika perundingan berjaya, pengambilan terhenti dan deposit dikembalikan tanpa faedah dalam tempoh 3 bulan dari tarikh terima permintaan dari pemohon.

vi. Jika perundingan gagal, UPEN boleh menimbang dan membuat perakuan yang sesuai.

vii. Seksyen 3B - Jika tiada kelulusan pembangunan, UPEN akan timbang dari segi:

(a) kepentingan awam
(b) keupayaan dan kemampuan pemohon untuk laksanakan tujuan pengambilan
(c) daya maju projek dan

menghantar kepada Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah

4. Tindakan Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah

i. Seksyen 3D, Kemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh TIDAK LEBIH 2 BULAN dari tarikh terima dari UPEN bersama dengan perakuan termasuk:

(a) Syarat nyata 
(b) Sekatan

ii. Jika gagal menghantar dalam tempoh tersebut, Pihak Berkuasa Negeri  boleh mengarahkan UPEN permohonan dihantar terus kepada Pihak Berkuasa Negeri.

5. Keputusan Pihak Berkuasa Negeri

i. Kuasa Pihak Berkuasa Negeri melulus atau menolak
ii. Tidak boleh meluluskan kawasan yang lebih besar daripadaa yang diperlukan.
iii. Jika diluluskan, beriyahu kepada Pentadbir Tanah terma dan syarat dan Pentadbir Tanah memberitahu Pemohon.

TINDAKAN SETERUSNYA ADALAH PENGISYTIHARAN DALAM WARTA SEKSYEN 4 DAN ATAU SEKSYEN 8 AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Ahad, 10 Januari 2016

Isu 'Public Purpose' atau Maksud Awam

Saya ada menerima pertanyaan dari seseorang mengenai tajuk pewartaan pengambilan tanah sama ada ianya memenuhi kehendak seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960.  Tajuk warta seksyen 8 tersebut adalah seperti berikut:

''Pengambilan Tanah Bagi Maksud Awam iaitu Pembesaran Kawasan Masjid''

Persoalannya, adakah pengambilan seperti tajuk di atas akan diisytiharkan tidak menepati maksud "Public Purpose" sepertimana yang diputuskan oleh YA Hakim Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes Kuala Lumpur Kepong Bhd v Pentadbir Tanah Jajahan Tanah Merah & anor [2015] 6 CLJ 1

Pandangan: 

Perkataan 'Maksud Awam' ada disebut dibawah seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah. Maksud perkataan tersebut telahpun dibincangkan dengan mendalam dalam paparan saya sebelum ini. Perkara ini timbul kembali apabila keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan dalam kes di atas.

Cuba kita lihat terlebih dahulu fakta kes di atas dan keputusan yang telah dibuat

The appellant's lands (Kuala Lumpur Kepong) was acquired by a government gazette issued on 18 July 2013 through the Government Gazette No. 1307 dated 18 June 2013. The purpose was said to be public purpose. The purpose for the acquisition was stated as follows:

'Pengambilan Balik Tanah Bagi Maksud Tapak Penempatan Rumah Pekerja Ladang Kerilla Di Atas Sebahagian Tanah Lot 2458, GRN 19801, Mukim Kuala Paku, Jajahan Tanah Merah'

Pengambilan tersebut dibuat apabila 'The Malaysian Indian Congress, Division of Tanah Merah' wrote to the Ministry of Human Resources requesting to look into the housing and accommodation affairs of the retired estate workers of an estate known as "Kerilla Estate'

TANAH YANG TERLIBAT ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA LADANG ITU SENDIRI

Diantara Penghakiman:

[5]    What is important to note is that the view expressed by the High Court is S.Kulasingam's that "to see whether the purpose serves the general interest of the community" has been the foundation for many of subsequent judgments which had dealt with the meaning of "public purpose". That is to say 'general interest of the community" necessarily means the public and not a group of persons. For example, land may not be acquired to give to a group of squatters but land may be acquired to give housing benefits to squatters as a whole. When land is acquired for a group of squatters is cannot be said to be for 'public purpose' from the definition gleaned from a number of cases.

[7]     Similar sentimens were expressed by Lee Swee Seng JC (as he then was) in the case of Wang Su Sing v Hj Zamari Hj Mohd Ramli & Ors [2014] 2 CLJ 257, where on the facts is was held:

        (2)  A noble purpose does not necessarily convert into "public purpose" and public benefit cannot be equated to a 'public purpose'. The class of person being squatters on the subject land could not be for 'public purpose' as it only benefited that class of person. Thus, the state, by legitimissing the accupation of thr subject land by the squatters to that of lawful occupiers could only be said to have benefitted tangibly the squatters already on the subject land and not the public as a whole, irrespective of the size of the group of people

Dalam kes ini oleh kerana pengambilan tanah dibuat hanya untuk menyediakan perumahan bagi pekerja ladang Kerilla Estate yang bersara adalah tidak menepati maksud public purpose tersebut. Sebaliknya jika pengambilan tersebut dibuat untuk penempatan bekas pekerja ladang dan orang awam secara umum, maka ianya menepati maksud "public purpose" Ini dapat dilihat dengan jelas dalam penghakiman di atas.

Bagi persoalan yang ditanya kepada saya iaitu "Pengambilan Tanah bagi Maksud Awam iaitu Pembesaran Kawasan/ Masjid" PADA PANDANGAN SAYA IANYA MENEPATI MAKSUD 'PUBLIC PURPOSE" ITU SENDIRI KERANA MASJID DIGUNAKAN OLEH SEMUA PENGANUT ISLAM SECARA UMUM TIDAK KIRA BANGSA DAN BUKAN UNTUK SATU SATU PIHAK SAHAJA

Ahad, 3 Januari 2016

Tanggungjawab Pentadbir Tanah Dalam Proses Pengambilan Tanah

Berdasarkan seksyen 5 Kanun Tanah Negara:

'Land Administrator means a Land Administrator of Land Revenue appointed thereunder; and, in relation to any land, references to the Land Administrator, or any District Land Administrator, having jurisdiction in the district or sub-district in the which the land situated'

Seksyen 2 Akta Pengambilan Tanah:

'Land Administrator means any Land Administrator or other officer appointed under the State land law, and includes an Assistant Land Administrator'

'Pentadbir Tanah ertinya mana-mana Pentadbir Tanah atau pegawai lain yang dilantik dibawah undang-undang tanah Negeri dan termasuklah Penolong Pentadbir Tanah

Seksyen 12(1)  Kanun Tanah Negar pula menyatakan:

Pihak Berkuasa Negeri bolehlah melantik untuk Negeri itu -

(a) ............................................................................................

(b) seberapa Timbalan Pengarah Tanah dan Galian, Penolong Pengarah Tanah dan Galian, Timbalan Pendaftar Hakmilik, Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan, Pentadbir Tanah Daerah, Penolong Pentadbir Tanah Daerah, Pegawai Pegawai Ukur, Pegawai Pegawai Penempatan dan lain-lain pegawai yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan perlu bagi maksud-maksud akta ini.

Tanggungjawab Secara Umum:

1. Seksyen 3(4) - menghantar permohonan dan dokumen kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri.

2. Seksyen 3(5) - boleh menolak jika permohonan tidak lengkap

3. Seksyen 4(2) -  memberi notis umum Borang A mengikut cara seksyen 52

4. Seksyen 7 - menyedia dan mengemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri pelan pengambilan dan Borang C

5. Seksyen 9(1)(a) - menanda kawasan yang terlibat dengan pengambilan di atas tanah

6. Seksyen 9(1)(b) - membuat catatan/ingatan/endorsan mengenai pengambilan (Borang D) pada dokumen hakmilik daftar, pada Daftar Permohonan yang diluluskan (upon the Register of Approved Applications) atau pada Daftar Pemegangan ( Register of Holdings)

7. Seksyen 9A - dapatkan maklumat perancangan

8. Seksyen 10 - memberi notis awam Borang E mengikut cara pada seksyen 52

9. Seksyen 11 - memberi salinan notis Borang E mengikut cara pada seksyen 53, 54, 55

10. Seksyen 16 - menyedia dan menyampaikan notis Borang H

11. Seksyen 18 - mengambil milik (bila  Borang K boleh diserah)

12. Seksyen 19 - mengambil milik dalam kes terdesak iaitu selepas menerima Borang I daripada Pengarah Negeri.

13. Seksyen 20 - menyampaikan notis Borang J

14. Seksyen 22 - mengambil milik secara rasmi (menyerahkan Borang K)

15. Seksyen 23 - membuat endorsan/ingatan/wasilan Borang K dalam dokumen hakmilik

16. Seksyen 24 - menyerahkan Borang L

17. Seksyen 25 - menyemak cukai dan kemukakan Permintaan Ukur

17. Seksyen 26 - keluarkan hakmilik sambungan (jika berkaitan)

18. Seksyen 28 - membuat pelarasan selepas selesai ukur semula baki lot.

19. Seksyen 29 - Membuat pembayaran pampasan atau depositkan pampasan ke Mahkamah atau Amanah Raya Berhad (dalam keadaan tertentu)

20. Seksyen 29A - membayar 75% daripada amaun pampasan (dalam keadaan tertentu)

21. Seksyen 31 - pohon pulangkan wang pampasan (dalam keadaan tertentu)

22. Seksyen 32 - mengira, memohon dan membuat pembayaran caj bayaran lewat.

TANGGUNGJAWAB SECARA UMUM ADALAH TANGGUNGJAWAB YANG MESTI DIAMBIL PERHATIAN OLEH PENTADBIR TANAH SUPAYA DILAKSANAKAN OLEH KAKITANGAN BAWAHAN. JIKA TIDAK DILAKSANAKAN IANYA TIDAK MEMATUHI AKTA.


Tanggungjawab Secara Langsung:

1. Seksyen 12(1) - menjalankan siasatan penuh nilai dan taksir amaun pampasan

2. Seksyen 12(2) - menyiasat kepentingan semua orang yang menuntut pampasan

3. Seksyen 12(3) - Pentadbir Tanah boleh menunda siasatan

4. Seksyen 13 - Kuasa Pentadbir Tanah memanggiL dan memeriksa saksi, mengendalikan sumpah dan memaksa mengemukakan dokumen termasuk hakmilik keluaran

5. Seksyen 14(1) - Menyediakan award bertulis dalam Borang G ditanda tanganinya sendiri

6. Seksyen 14(5) - Menentapkan amaun kos yang ditanggung beban dalam prosiding termasuk fi penilai

7. Seksyen 15 - Kuasa membuat perkiraan dengan pemilik tanah sama ada penggantian penuh atau sebahagian pampasan dalam bentuk wang.

8. Seksyen 35(2) - Kuasa menentukan pampasan kerosakan jika ada akibat penarikan balik daripada pengambilan atau pengambilan tidak diteruskan

9. Seksyen 36 - Merujuk ke Mahkamah melalui Borang M supaya Mahkamah putuskan perkara yang tidak dapat di putuskan oleh Pentadbir Tanah seperti senarai dalam sub seksyen (2)

10. Seksyen 38(5) - Merujuk kepada Mahkamah melalui Borang O dalam tempoh 6 bulan dari tarikh terima Borang N 

11. Seksyen 39 - Meminta pemohon membayar deposit sebelum rujukan ke Mahkamah di buat melalui Borang O

TANGGUNGJAWAB SECARA LANGSUNG ADALAH TANGGUNGJAWAB YANG MESTI DILAKUKAN OLEH PENTADBIR TANAH SENDIRI