Ahad, 27 Mac 2016

Isu Pecah Bahagian Tanah (Sub-divide)

Saya paparkan satu isu pembangunan tanah dan pandangan dari rakan-rakan untuk makluman semua pengunjung

Dalam hakmilik
Baharuddin 1/4 bahagian
Ahmad 1/4 bahagian
Borhan 1/4 bahagian
Baharuddin 1/4 bahagian
Pemilik pohon Pecah Bahagian
PERSOALAN HAKMILIK DAN LOT YANG AKAN WUJUD 3 ATAU 4?

Pandangan Tuan Mohd Yusaimi bin Yusof, Ketua Program Perundangan Tanah, INSTUN:
Macam mana wujud 2 bahagian syer Baharuddin tu?. Macam tidak selari dengan seksyen 217(2A) Land Code:

Saya amat bersetuju dengan pandangan tuan Mohd Yusaimi Mat Yusof yang menyatakan perkara tersebut tidak akan berlaku berdasarkan seksyen 217(2A) Land Code, TETAPI SEKSYEN TERSEBUT DIMASUKKAN KEMUDIAN KE DALAM LAND CODE DAN SYER YANG TIDAK DIGABUNGKAN TU MUNGKIN TELAH WUJUD SEBELUM PINDAAN LAGI

'Where a co proprietor of any alienated land transfers his undivided share to one or more of the other co proprietors, the undivided share or the proportion of the undivided share transfereed to a co proprietor SHALL MERGE WITH THE UNDIVIDED SHARE HELD BY HIM AND FROM A SINGLE UNDIVIDED SHARE'

Isu sekarang OLEH KERANA IANYA TELAH BERLAKU iaitu terdapat 2 nama yg sama yang mempunyai syer masing masing, apabila tuan tanah kemukakan permohonan untuk PECAH BAHAGIAN (sub divide) dibawah sek 135 maka pecah bahagian akan mewujudkan 4 bahagian pecahan dan 4 hakmilik walaupun terdapat 2 hakmilik atas nama yang sama dan pada pandangan saya pemilik yg sama TIDAK AKAN TERIMA JIKA HANYA SATU HAKMILIK SAHAJA DIKELUARKAN KPD NYA

Pandangan Tuan Mohd Yusaimi bin Yusof, Ketua Program Perundangan Tanah, INSTUN seterusnya:

Cuma terfikir…S.217(2A) ada nyatakan keperluan untuk gabungkan undivided share bila berlaku transfer co-proprietor kpd co-proprietor yg lain. Perkataan “...SHALL MERGE…” digunakan menunjukkan perlunya digabung. Jika kita anggap boleh berlaku pecahan sedemikian dalam sistem SPTB sekarang, undang-undang akan anggap ianya dipegang oleh dua individu yang berlainan walaupun kita tahu ianya orang yang sama sebab undang-undang & sistem tak kenal siapa individu tersebut. Bermakna, sekiranya hendak dipecahbahagi mengikut 4 share yang tercatat dlm hakmilik, maka 4 lot akan terhasil dan itu tiada masalah. Sekiranya hendak dipecah kpd 3 lot, logiknya lot Baharuddin itu akan ada 2 share iaitu ½ dan ½ (tak tau la kalau sistem boleh merge nama tersebut bila keluar hakmilik sambungan daripada ¼ – ¼ itu menjadi 1/1. Sekiranya boleh, saya rasa kaedahnya kena betul takut ada kecelaruan dalam history hakmilik untuk rujukan kemudian hari) .

Sebelum pecah bahagian berlaku, sekiranya co-proprietor tersebut ingin melaksanakan urusan pindahmilik, perhatian juga perlu diberikan kepada peruntukan S.214(1)(b) berkaitan pindahmilik undivided share...dalam isu ini, sejauh mana maksud “the WHOLE, but not a part, of any undivided share....” digunapakai dan difahami contohnya sekiranya Baharuddin hendak jual ¼ sahaja sharenya, dalam Form 14A adakah dia perlu nyatakan ¼ sahaja atau kedua-dua sharenya? Ada implikasi undang-undang dalam masalah ini kerana pindahmilik sebahagian share tak berlaku dalam KTN.Saya juga rasa kalau kita tidak merge share tersebut, seolah-seolah macam kita create satu proses yang tiada peruntukan dalam KTN iaitu “subdivision of undivided share”. 

Pandangan Tuan Hj Manshor Yahya, Mantan CADO Kampar Perak


It should be 3 plot only. The pupose of law shall be ruled by the purpose of partition. It must be a mistake made by the registrar or computer system. And registration is everything doesnt apply here. As precomdition by the law for an approval must be taken care of. An exploitation of once regitered copropreitors because shouldnot happen. The regisrar can do a correction in order to meet the purpose of the law. myopinion.

Khamis, 3 Mac 2016

Isu Pengambilan Tanah Projek RTB P.Pinang

Soalan disalin daripada email yang diterima

1.    Pengambilan tanah bagi projek ini telah diwartakan pada 4 Disember 2014 dan pihak JPS telah memohon pengeluaran Borang I untuk kesemua lot yang diwartakan.

2.    Semasa siasatan, terdapat satu lot iaitu lot 5687, GRN 103813 Mukim 12, SPU telah pun diserah dan diberi milik semula menyebabkan lot tersebut telah bertukar kepada  HSD 31536 lot 15641 yang mana keluasan asal tanah juga telahpun berubah.

3.    Borang I dan Borang K telah dikeluarkan berdasarkan lot lama yang diwartakan. Borang K tidak dapat diendors  kerana hakmilik yang lama telahpun dibatalkan di dalam sistem.

4.    Pembetulan warta bagi no lot dan keluasan tanah telah dibuat dan warta pembetulan telah dikeluarkan bertarikh 17 November 2015


5.    Pihak JPS telah menyiapkan semua kerja-kerja di atas tanah tersebut.

Soalan

1.    Adakah Borang I tersebut masih ‘valid’ sedangkan ianya dikeluarkan berdasarkan no lot lama seperti yang diwartakan?
Jika ‘valid’

2.    Adakah Borang K baharu yang dikeluarkan berdasarkan pembetulan warta itu perlu menggunakan tarikh Borang K yang asal yang telah dikeluarkan terdahulu di atas lot lama?

3.    Adakah nilaian tanah oleh JPPH berdasarkan tarikh warta pengambilan tanah yang terdahulu iaitu pada 4 Disember 2014 ataupun berdasarkan tarikh warta correngendum pada 17 November 2015?

PANDANGAN SAYA:

1. Sepertimana kita sedia maklum, Borang I yang dikeluarkan oleh Pengarah Negeri mengikut seksyen 19, bertujuan MENGARAHKAN PENTADBIR TANAH AMBIL MILIK (Pengeluaran Borang K) sepertimana yang dibolehkan oleh seksyen 18 Akta. Dengan pengeluaran dan penyerahan Borang K, ianya membolehkan agensi pemohon memasukki tanah tersebut menjalankan kerja disamping memberi arahan kepada orang berkepentingan mengambil tindakan sewajarnya. Perkara ini (pengeluaran Borang I dan K) TELAHPUN DILAKSANAKAN SEBELUM INI dan juga PROJEK TELAHPUN SIAP. OLEH ITU SEMUA TINDAKAN TERSEBUT ADALAH 'VALID'

2. Isu sekarang adalah endorsan Borang K tidak boleh dibuat kerana hakmilik dan no lot telah berubah kerana berlaku pembangunan tanah. Untuk membolehkan endorsan dibuat, pada pandangan saya PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MENGELUARKAN BORANG K YANG BAHARU SEPERTI CONTOH DIBAWAH, DENGAN TARIKH SELEPAS PINDAAN WARTA DAN SEBAIKNYA DITANDATANGANI OLEH PENTADBIR TANAH YANG DAHULU.

DENGAN PENGELUARAN BORANG K TERSEBUT DAPAT MENYELESAIKAN ISU ENDORSAN 

3. Dari segi nilaian tanah pula, sepatutnya berdasarkan warta seksyen 8 pada 4 Disember 2014. Ini berdasarkan seksyen 2(3) yang antara lain menyatakan warta tetap sah walaupun hakmilik berbeza.

BORANG K

Akta Pengambilan Tanah 1960

(Seksyen 22)

NOTIS BAHAWA TANAH TELAH DIAMBIL MILIK


Prosiding Pengambilan No ……………………… Pemberitahuan Warta No  (ASAL & PINDAAN)

Adalah dengan ini bahawa pada tarikh ini saya, menurut seksyen 22 Akta Pengambilan Tanah, 1960 telah mengambil milikan formal tanah yang ditunjukkan dalam Jadual di bawah ini setakat yang dinyatakan dalam ruang terakhir Jadual tersebut.

*Satu salinan Perakuan Kedesakan yang dikeluarkan oleh Pengarah Negeri adalah dilampirkan.


Bertarikh pada …………. Haribulan…………………….20……….                                                                                           ………………………………
                                                                                                Pentadbir Tanah

[Jadual seperti dalam Borang D sebagaimana yang dipinda]

____________________________________________________________________________
* Potong jika tidak  terpakai

No. Lot Ukur
Hakmilik
atau
Kependudukan
Tuanpunya berdaftar
atau penduduk yang
direkodkan
Keluasan
lot
Anggaran
keluasan yang
akan diambil

Lama 5687


Baharu 15641

Lama
GRN 103813

Baharu
HS(D) 31536


Lama
................

Baharu
.....................