Ahad, 5 Jun 2016

Pandangan Berkaitan Seksyen 16 APT

Seksyen 16 - Penyampaian Award


(1) Apabila membuat apa-apa award dibawah sub seksyen (1) seksyen 14 berkenaan dengan mana-mana tanah dijadualkan Pentadbir Tanah hendaklah menyediakan dan menyampaikan suatu notis dalam Borang H kepada setiap orang yang berkepentingan pada tanah itu.

(1) .On making any award under seksyen 14(1) in respect of any scheduled land the Land Administrator shall prepare and surve on each person interested in such land a notice in Form H'

Berdasarkan seksyen diatas, Pentadbir Tanah dikehendaki menyedia dan menyerahkan Borang H (satu salinan?) kepada setiap orang yang berkepentingan. Apa yang diamalkan sekarang, SETIAP ORANG YANG BERKEPENTINGAN DISERAHKAN DUA SALINAN BORANG H yang tidak dinyatakan di dalam Akta dengan harapan satu salinan diserahkan kembali kepada Pentadbir Tanah. Malangnya ada yang memulangkan dan sebaliknya. Sepatutnya untuk membolehkan Borang H diserahkan DUA SALINAN, pihak yang bertanggungjawab hendaklah mengeluarkan pekeliling yang berkaitan dengan nya.

Pada pandangan saya ADALAH LEBIH BAIK seksyen 16 tersebut dipinda supaya Pentadbir Tanah MESTI MENYERAHKAN 2 SALINAN BORANG H KEPADA SETIAP ORANG BERKEPENTINGAN DAN SETERUSNYA ORANG YANG BERKEPENTINGAN MESTI MENYERAHKAN KEMBALI SATU SALINAN KEPADA PENTADBIR TANAH. Ini bertepatan dengan keputusan penghakiman dalam kes  Zainal Abidin Bin Yaakub v Pentadbir Tanah Melaka Tengah [1996] 5 MLJ 577 seperti dibawah:

'I shall now consider the manner of accepting an award under protes. If a landowner wishes to accept an award under protest then he must formally inform the collector of his intention to do so. However, the schedule of Form H which is sent to the landowner by the Collector may cause some confucion. Form H is the notice of award and offer of compensation and it gives certain instruction to the land owner. He is required to fill up the schedule and return it to the collector'. 

Perkara di atas juga ada kaitannya dengan seksyen 30

'Walau apapun peruntukan yang terkandung dalam seksyen 29

(a) mana-mana orang yang berkepentingan boleh menerima bayaran dengan memprotes tentang kecukupan amaun itu;

(b) mana-mana orang yang telah menerima bayaran apa-apa amaun yang diawardkan selain daripada dengan memprotes tidaklah berhak menghendaki supaya tuntutannya dirujukkan kepada Mahkamah dibawah seksyen 37

Ini bermakna orang berkepentingan MESTI menyatakannya menerusi pilihan di dalam Borang H dan menyerahkannya kembali kepada Pentadbir Tanah, barulah Borang N nya dapat diterima dan dirujukkan ke Mahkamah.