Khamis, 25 Mei 2017

Sambungan Pindaan APT (2)

Pindaan Seksyen 29:
Sek 29(1) dipinda dgn memasukkan selepas perkataan "Form H" perkataan "Form Lc ATAU Form R"

Ulasan:
Borang Lc dan Borang R adalah Borang2 baharu yg akan dimasukkan ke dalam Akta:
Borang Lc ADALAH NOTIS BAYARAN KEROSAKAN AKIBAT PENARIKAN DIBAWAH SEK 35
Borang R ADALAH TAWARAN PAMPASAN PENDUDUKAN SEMENTARA TANAH

Seksyen 29A
Dlm subseksyen (1) selepas perkataan "mana mana tanah dijadualkan" masukkan perkataan "ATAU PAMPASAN DLM BAHAGIAN VII";
Dlm perenggan (1)(a) selepas perkataan "Borang H" masukkan perkataan "Borang Lc ATAU BORANG R"

Ulasan:
Berdasarkan pindaan kpd sek 29A(1)(a)
Jika jumlah amaun yg diaward bagi mana mana tanah ATAU PAMPASAN DLM BAHAGIAN VII (pampasan penggunaan sementara tanah) melebihi RM 30,000 (DULUNYA RM15,000, Pentadbir Tanah hanya membayar 75% daripada amaun tersebut jika SEBELUM TAMAT TEMPOH 6 MINGGU DR TARIKH PENYAMPAIAN BORANG H, BORANG Lc ATAU BORANG R PEMOHON MEMBUAT BANTAHAN KEMAHKAMAH
Dalam sub seksyen (5) pula gantikan perkataan "lapan" dgn perkataan "lima"
INI BERMAKNA CAJ BAYARAN LEWAT DITURUNKAN MENJADI 5%

Pindaan seksyen 32 - caj bayaran lewat

Dlm sub seksyen (1) (1B) perkataan "lapan" digantikan dgn "lima"
Sub seksyen (1C) digantikan dengan yang berikut:
"Dlm seksyen ini perkataan "genap masa" berhubung dgn mana2 tanah ertinya:
(a) Tarikh tanah diambil milik atau satu tarikh tiga bulan selepas penyerahan notis Borang H merujuk kepada sub seksyen 16(1) berkaitan dgn tanah MANA YANG LEBIH AWAL; ATAU
(b) Suatu tarikh tiga bulan selepas penyerahan notis dalam Borang Lc 
merujuk kod perenggan 35(2)(c) ATAU Borang R merujuk kpd subseksyen 58(1) atau 59

Dalam sub seksyen (2) juga perkataan "lapan" juga digantikan dgn "lima"

Ulasan:
1. Bayaran pampasan, pampasan pendudukan sementara dan bayaran kerosakan akibat penarikan dari pengambilan tanah mesti dibayar dlm suatu tempoh spt diatas. Jika melewati tempoh tersebut, caj bayaran lewat akan dikenakan
2. Kadar caj bayaran lewat DITURUNKAN KEPADA 5%

Pindaan seksyen 32A - Erti bayaran

Sek 32A sedia ada digantikan dengan yang berikut:
"Bagi maksud maksud seksyen 29A, 32 dan 48, bayaran adalah disifatkan telah dibuat -
(a) Pada hari sebagaimana diberitahu secara bertulis oleh Pentadbir Tanah bahawa bayaran boleh diambil/pungut oleh orang yang berkepentingan;
(b) Pada hari bayaran dihantar melalui pos berdaftar kepada orang berkepentingan;
(c) Pada hari bayaran diserahkan oleh Pentadbir Tanah ke Mahkamah Tinggi;
(d) Pada hari bayaran diterima oleh orang yang berkepentingan; ATAU
(e) Pada hari bayaran is transmitted electronically to (telah di transfer/dikreditkan/dimasukkan secara elektronik) ke akaun orang yang berkepentingan.

Ahad, 21 Mei 2017

Sambungan Pindaan APT (1)

Pindaan seksyen 14:
(a) Dlm sub seksyen (1) perkataan "under his hand" DIPOTONG.
(b) ayat sub seksyen (5) dipinda menjadi:
"sebagai tambahan kepada award yang dibuat dibawah sub seksyen 14(1), Pentadbir Tanah hendaklah menetapkan amaun kos yang ditanggung beban dalam prosiding itu dan oleh siapa dan dengan kadar apa kos yang hendaklah termasuk apa apa fee penilai YANG DITETAPKAN DALAM KAEDAH PENGAMBILAN TANAH"

Ulasan:

BERDASARKAN PINDAAN, AMAUN FEE PENILAI HANYALAH DITENTUKAN DALAM SATU JADUAL/KAEDAH BAHARU YANG AKAN DIMASUKKAN KE DALAM AKTA DAN TIDAK LAGI MENGIKUT AMAUN YANG DIMINTA OLEH PENILAI BERDASARKAN SATU JADUAL YANG MENJADI PANDUAN SEKARANG INI

SEKSYEN BAHARU 19A:
Tajuk seksyen 19A - SIASATAN DAN PERINTAH OLEH PENTADBIR TANAH BERKAITAN DENGAN SIJIL PERAKUAN SEGERA (BORANG I)

Seksyen 19A(1):
Walaupun ambil milik tanah tanah telah dibuat berkaitan dengan Sijil Perakuan Segera (Borang I) dibawah sek 19, siasatan penuh dan perintah hendaklah diteruskan oleh Pentadbir Tanah mengikut peruntukan Akta ini.

Ulasan:
Sebelum seksyen baharu ini dimasukkan, amalan yang dilakukan oleh Pentadbir Tanah ialah meneruskan siasatan dan Perintah pada tarikh yang ditetapkan dalam  Borang E WALAUPUN BORANG I DAN K DIKELUARKAN LEBIH AWAL.
PINDAAN TERSEBUT HANYALAH UTK MENGESAHKAN AMALAN YANG DIBUAT SELAMA INI

Seksyen 19A(2):
Dimana milikan tanah telah dibuat dibawah sek 19, sub seksyen 8(4) HENDAKLAH TIDAK BERKAITAN/TIDAK TERPAKAI JIKA PENTADBIR TANAH TIDAK MEMBUAT AWARD DIBAWAH SUB SEKSYEN 14(1) DLM TEMPOH 2 TAHUN.

Ulasan:
AWARD/PERINTAH yang dibuat bagi tanah tanah yang diambil milik melalui pengeluaran Borang I MASIH SAH WALAUPUN MELEBIHI TEMPOH 2 TAHUN DR TARIKH WARTA SEK 8.
Bagi tanah tanah YANG TIDAK DIAMBIL MELALUI PENGELUARAN BORANG I MASIH TERTAKLUK KEPADA SUB SEKSYEN 8(4) IAITU PERINTAH MESTI DIBUAT DLM TEMPOH 2 TAHUN DR TARIKH WARTA SEK 8

Pindaan Seksyen 22:
Sub seksyen 22(3) dipinda:
a. Dalam perenggan (a) perkataan "and/dan" dipotong;
b. Dalam perenggan (b) gantikan noktah bertindih dengan perkataan "and/dan"
c. Selepas perenggan (b) dengan:
"(c) statutory body (badan yg ditubuhkan utk pegang skim strata), orang atau perbadanan spt dinyatakan dalam perenggan 23(a), dan Perbadanan Pengurusan yg berkaitan dengan pecah bahagi bangunan atau tanah"

Ulasan:
Pindaan kpd sek diatas menghendakki Borang K yg dikeluarkan mesti diserahkan juga kpd badan berdaftar, orang atau perbadanan yg membuat pengambilan DAN PERBADANAN PENGURUSAN

Pindaan seksyen 23:
Perkataan "or (3)" dipotong
Dlm perenggan (a) perkataan "suatu bahagian sesebuah bangunan yg dipecah bahagi pada" DIGANTIKAN DENGAN PERKATAAN "SUATU BAHAGIAN SESEBUAH BANGUNAN ATAU TANAH YANG DIPECAH BAHAGI PADA STATUTORY BODY,"

Ulasan:
Pindaan kpd seksyen ini dibuat lanjutan drp pindaan akta yg membolehkan pengambilan suatu bahagian bangunan atau tanah yg dipecah bahagi seteruanya utk disesuaikan dengan Akta Hakmilik Strata (pindaan)

Pindaan seksyen 26:
Selepas sek 26(3) masukkan sub sek berikut:
"(4) Dimana sebahagian drp bangunan atau tanah yg dipecah bahagi diambil dibawah Akta ini, pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan hendaklah mengambil tindakan berkaitan menurut Akta Hakmilik Strata 1985"
Ulasan:
Sub sek (4) berkaitan dengan endorsan hakmilik strata yang terlibat dgn pengambilan

Pindaan seksyen 28
Seksyen sedia ada dinomborkan sebagai sub sek (1)
Memasukkan sub sek (2) yang baharu:
"(2) bagi maksud sub sek (1), perbezaan yang berlaku hendaklah TIDAK MELEBIHI SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARI KELUASAN TANAH YANG DIJADUALKAN DALAM WARTA SEK 8(1), YANG MANA LEBIH BESAR HENDAKLAH TIDAK PERLU DIWARTA SEMULA"

Ulasan:
Sek ini dipinda umemberi penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan sek 28 yang sedia ada.
JIKA PINDAAN TIDAK DIBUAT DAN JIKA KITA TELITI SEK 28 YANG LAMA, AMAT JELAS KERANA PERBEZAAN YANG DINYATAKAN ITU ADALAH MERUJUK KEPADA SEK. 14
Berdasarkan pindaan tersebut, setelah ukuran semula telah dibuat oleh Juruukur dan DIDAPATI BERLAKU PERBEZAAN KELUASAN PENGAMBILAN DAN PERBEZAAN TERSEBUT TIDAK LEBIH DARIPADA SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARIPADA TANAH YANG DIJADUAL MANA YANG LEBIH BESAR MAKA PENTADBIR TANAH HANYA PERLU MEMBAYAR PAMPASAN TAMBAHAN DAN CAJ BAYARAN LEWAT SAHAJA.
SEBALIKNYA JIKA PERBEZAAN TERSEBUT MELEBIHI SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARIPADA KELUASAN TANAH TERJADUAL, PERBEZAAN KELUASAN MESTI DIBUAT PENGISYTIHARAN TAMBAHAN DAN HENDAKLAH DITERBITKAN DALAM WARTA

Jumaat, 12 Mei 2017

Pindaan APT 2016 (Akta A1517)

MULAI TAHUN 2017 INI SAYA MENGUTARAKAN PINDAAN TERBAHARU AKTA PENGAMBILAN TANAH UNTUK MAKLUMAN SEMUA

Pindaan seksyen 2 (Tafsiran)
Selepas takrif 'Land Administrator'

Takrif LOT iaitu sepertimana yg dinyatakan dibawah Kanun Tanah Negara dan termasuk mana mana nombor sementara yang diperkenalkan oleh Pejabat Tanah yang masih belum selesai ukur halus bagi mana mana tanah yang dipegang dibawah hakmilik sementara DAN

Dalam takrif TANAH DIJADUALKAN


Selepas perkataan tanah atau tanah tanah dimasukkan perkataan 'TERMASUK PETAK ATAU BLOK SEMENTARA BERDASARKAN PINDAAN TERSEBUT, PERKATAAN LOT UTK HAKMILIK MUKTAMAD MERANGKUMI PT BAGI HAKMILIK SEMENTARA'
SEBELUM INI DALAM BORANG D, E, J DAN K HANYA ADA RUANGAN UNTUK LOT SAHAJA. SELEPAS PINDAAN RUANGAN TERSEBUT AKAN DITAMBAH DENGAN PERKATAAN PETAK/BLOK SEMENTARA UTK TUJUAN PENGAMBILAN PETAK DAN BLOK DIBAWAH HAKMILIK STRATA

Pindaan sek 3(3)(c)
Sebelum pindaan sek di atas, SALAH SATU perkara yang mesti disertakan semasa permohonan pengambilan tanah dibawah sek 3(1)(b) dan (c) dikemukakan ADALAH LAPURAN AWAL YANG DISEDIAKAN OLEH PENILAI KERAJAAN
Dengan pindaan sek tersebut TERPULANG KEPADA PEMOHON SAMA ADA INGIN MENYEDIAKAN LAPURAN AWAL NILAIAN TANAH YANG DISEDIAKAN OLEH JPPH ATAU OLEH PENILAI BERLESEN KERANA DIDLM PINDAAN TERSEBUT 'PERKATAAN KERAJAAN TELAH DIBUANG'

Pindaan seksyen 3C(2)(b)(ii)
Perkataan "the Under Secretary of the Federal Territory Development and Klang Valley Planning Division, Prime Minister's Department." iaitu salah seorang Ahli Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah DIGANTIKAN DENGAN:
WAKIL DARIPADA KEMENTERIAN ATAU AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP WILAYAH PERSEKUTUAN

Pindaan sek 3F(2), (3):
Perkataan "conduct an enquiry to determine the amaun of deposit to be forfeited for the payment of compensation to the persons interested" dlm sek 3F(2) DIGANTIKAN DGN
"forfeit the amount of deposit as prescribed in the rules"
INI BERMAKNA JIKA PEMOHON MENARIK BALIK PERMOHONAN DIBAWAH SEK 3F(1) SEBELUM WARTA SEK 8 ATAU JIKA PEMOHON DIANGGAP MENARIK BALIK PERMOHONAN DIBAWAH SEK 3E(4), PENTADBIR TANAH BOLEH MERAMPAS DEPOSIT YANG DITETAPKAN DALAM KAEDAH PENGAMBILAN TANAH 1998 TANPA PERLU MENGADAKAN SIASATAN

Seksyen 3F(3) pula DIBUANG/DIPOTONG

Pindaan sek 7
Sek sedia ada dijadikan sub sek (1)

Diwujudkan sub sek (2) iaitu:

Jika pengambilan melibatkan sebahagian tanah bawah tanah (underground land), pelan yg dinyatakan dibawah sub sek (1) hendaklah memperihalkan keluasan dan kedalaman kawasan bawah tanah yg terlibat

Pindaan seksyen 8 hanya melibatkan penukaran tajuk (nota bahu) sek tersebut menjadi:
PENGISYTIHARAN BAHAWA TANAH DIPERLUKAN DIBAWAH sek 3

Pindaan Perenggan (a) sek 9(2) yang lama:
Digantikan dgn berikut:
(a) Dimana tanah yang dijadualkan dipegang dibawah hakmilik daftar -
(i)      pada dokumen hakmilik daftar; dan
(ii)   dalam keadaan tanah yg melibatkan pecahbahagi bangunan atau tanah, pada hakmilik daftar strata dibawah sek 4 Akta Hamilik Strata


Pindaan seksyen 9A
Sek 9A(1) selepas perkataan Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri
Masukkan perkataan 'atau dari mana mana pihak berkuasa perancangan tempatan'

Sub seksyen (2) digantikan dgn:
"Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri atau pihak berkuasa perancangan tempatan apabila menerima permintaan bagi maklumat dibawah sub sek (1) hendakkah (shall) memberi maklumat yang dikehendakki dalam tempoh 2 minggu daripada permintaan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah.

Sub seksyen (3) dan (4) dipotong/dimansuh

Tambahan sub sek (5A) selepas sub sek (5)
"Maklumat sepertimana di bawah sub sek (5) TIDAK DIPERLUKAN JIKA PENGAMBILAN DIBUAT DIBAWAH SEK 37 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA AKTA 1976"

Sub sek(6) gantikan perkataan sub sek (3) dan (4) dgn perkataan sub sek (2); dan
Dlm sub sek (7) gantikan perkataan (4) dgn perkataan (2)

Pindaan Seksyen  12

Dimasukkan sub sek (4) selepas sub sek (3):
"The Land Administrator shall record all the evidence during the enquiry"

INI BERMAKNA SEMUA BUKTI YANG DICATITKAN DLM NOTA SIASATAN MESTI ADA SEBELUM INI nota catatan/ nota siasatan TIDAK MENJADI SATU KEMESTIAN

BERSAMBUNG