Ahad, 26 April 2015

Isu Pengambilan Tanah

Saya ada menerima satu soalan melalui facebook berkaitan pengambilan tanah berkaitan dengan pengeluaran Borang K dari salah seorang pegawai JKPTG Negeri. Soalan berbunyi berikut: Bolehkan BORANG K dikeluarkan walaupun bayaran pampasan belum dibuat.

Pada pendapat saya soalan tersebut adalah soalan asas yang sepatutnya diketahui  oleh semua pihak terutama oleh pentadbiran tanahi kerana perkara ini menjadi kelaziman  kepada agensi pemohon yang ingin memasuki tanah dengan segera untuk menjalankan projek, tetapi malangnya ianya sering ditanya kepada saya sama ada di dalam kursus-kursus pengambilan, seminar dan ditanya melalui sms, telefon dan sebagainya.

Pandangan:

Borang K adalah ambil milik. Berdasarkan seksyen 22 Borang K mesti diserahkan kepada penduduk tanah yang terlibat, tuanpunya tanah jika dia bukan penduduk dan pihak berkuasa pendaftaran (unit pendaftaran). Apabila Borang K diserahkan kepada mereka, penduduk kena kosongkan bangunan, tuan tanah tidak berhak atas tanah dan unit pendaftaran kena daftar/endors. Disamping itu berdasarkan seksyen 55, agensi pemohon juga akan diberikan Borang K dan  Borang K telah diterima, agensi atau kontraktor bolehlah memasukki tanah tersebut dan menjalankan kerja.

Berdasarkan seksyen 18 pula:

Pentadbir Tanah boleh mengambil milik -

(a) mana-mana tanah yang berkenaan dengannya sesuatu award telah dibuat di bawah seksyen 14, milikan tanah itu di ambil pada waktu notis dalam Borang H disampaikan kepada penduduk anah itu atau pada bila-bila masa selepas itu;

(b) mana-mana tanah yang dinyatakan dalam Perakuan Kedesakan yang dikeluarkan di bawah seksyen 19, sama ada atau tidak apa-apa award telah dibuat berkenaan dengan tanah itu.

Berdasarkan seksyen di atas Borang K (ambil milik) boleh dibuat semasa atau selepas Borang H disampaikan kepada penduduk. Ini bermakna sebelum bayaran pampasan dibuat kepada orang yang berkepentingan (iaitu dalam tempoh tiga bulan dari tarikh penyampaian notis Borang H), Borang K boleh diserahkan kepada orang yang berkepentingan.

Selain daripada itu, Borang K (ambil milik) juga boleh dibuat untuk mana mana tanah yang disenaraikan di dalam Borang I (Perakuan Kedesakan) kerana berdasarkan kepada seksyen 19 apabila Pengarah Negeri mengeluarkan Borang I, pada atau selepas tamat tempoh lima belas hari dari tarikh notis awam Borang E ditampal, Pentadbir Tanah boleh mengeluar dan menyerahkan Borang K. Ini juga bermakna, Borang K boleh dikeluar dan diserahkan bukan sahaja sebelum pembayaran pampasan, bahkan sebelum siasatan di adakan.


SAYUGIA DIINGATKAN WALAUPUN BORANG K BOLEH DIKELUAR DAN DISERAHKAN SEBELUM PEMBAYARAN PAMPASAN DIBUAT, IANYA TERTAKLUK KEPADA SEKSYEN 32 IAITU AGENSI PEMOHON MESTI MEMBAYAR CAJ BAYARAN LEWAT DISAMPING PAMPASAN DAN PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MEMBERI PERHATIAN KEPADA PERKARA TERSEBUT.  OLEH YANG DEMIKIAN TERJAWABLAH PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN Isnin, 20 April 2015

Draf Cadangan Pindaan APT


Ini adalah sebahagian daripaa cadangan pindaan kepada Akta Pengambilan Tanah 1960 yang telah dibentangkan dalam rundingan awam pada 16 April yang lalu. Draf cadangan sepenuhnya boleh diperolehi di laman web JKPTG. Tuan tuan boleh menyemak keseluruhan draf cadangan tersebut dan seterusnya memberi pandangan sama ada bersetuju atau tidak kepada JKPTG SEKSYEN PENGAMBILAN TANAH

Khamis, 16 April 2015

Soalan Dari Penilai Berlesen

Saya di sini ingin membuat sedikit pertanyaan berkenaan dengan pengambilan balik tanah bagi tanah-tanah yang terdiri daripada tanah estet (kelapa sawit atau getah) yang terletak di kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan.  
 
Saya sertakan di sini contoh @ situasi yang berlaku.
 
Katakan, sebuah estet kelapa sawit berkeluasan 1,500 hektar tetapi di pegang di bawah beberapa hakmilik, contohnya 5 hakmilik dengan setiap satu hakmilik berkeluasan 300 hektar.
 
Lot 1    : 300 hektar
Lot 2     : 300 hektar
Lot 3     : 300 hektar
Lot 4     : 300 hektar
Lot 5     : 300 hektar
Jumlah : 1,500 hektar
 
Pengambilan:
 
Satu pengisytiharan pengambilan telah dibuat ke atas estet tersebut yang mana hanya melibatkan sebahagian daripada satu hakmilik sahaja, katakan Lot 1 tadi. Keluasan yang terlibat pula adalah 30 hektar daripada 300 hektar tersebut.

Soalan saya :
 
Jika penilaian dibuat bagi tujuan menentukan nilai pampasan hartanah terlibat, adakah kita akan mengambil kira luas keseluruhan estet tersebut (1,500 hektar) atau luas satu lot yang terlibat sahaja, i.e 300 hektar.
 
Kemusykilan ini adalah kerana saya telah merujuk kepada beberapa laporan penilaian yang disediakan oleh penilai kerajaan yang mana apabila menilai tanah estet, walaupun tanah tersebut dipegang di bawah beberapa hakmilik berasingan, pengiraan keluasannya adalah merujuk kepada luas keseluruhan estet dan bukannya luas hartanah mengikut dokumen hakmilik.
 
Walaubagaimanapun, saya berpendapat penilaian harus dibuat dengan merujuk kepada Perkara 1B Jadual Pertama iaitu “dengan merujuk kepada keseluruhan tanah sebagaimana ditunjukkan di dalam dokumen hakmilik”, di dalam contoh ini adalah 300 hektar dan bukannya 1,500 hektar.
 
Ini adalah kerana saya berpendapat Perkara 2D Jadual Pertama hanya menyatakan tentang penilaian tanah estet atau sebahagian tanah estet yang merujuk kepada Seksyen 214A KTN hanyalah berkenaan dengan sekatan penjualan tanah estet, dan bukannya menyatakan bahawa ianya perlu dinilaikan secara bersama atau berasingan


Pandangan:

Jika kita perhatikan tafsiran tanah ladang seperti yang dinyatakan dibawah s 214A(11) Land Code adalah mana-mana tanah pertanian yg di pegang SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU HAKMILIK ...............

Ini bermakna jika hanya SATU HAKMILIK/BAHAGIAN sahaja daripada kesemuanya terlibat dgn pengambilan NILAIANNYA MASIH TETAP DI NILAI SEBAGAI TANAH ESTATE.

Walau bagaimana pun pada pandangan saya perenggan/seksyen 1(1B) Jadual Pertama boleh diambil kira, sebagai contoh bahagian terlibat terletak di tepi jln, nilai bhg itu lebih tinggi dari bahagian lain. Contoh lain, bahagian terlibat tanah nya lebih subur/lebih tinggi dari bahagian lain, nilai bahagian itu mesti lebih tinggi dr kawasan yg lainSebagai susulan, saya ingin bertanya sedikit lagi (masih merujuk kepada situasi sama seperti tadi).
 
Katakan kesemua tanah estet tersebut ingin dibangunkan dan sebahagiannya telahpun dibangunkan dan telah dipecah sempadan mengikut keperluan pembangunan yang dirancang. Cuma, oleh kerana bahagian yang terlibat dengan pengambilan masih tidak terlibat dengan pembangunan, ianya masih dikekalkan sebgaai tanah pertanian kelapa sawit.
 
Soalan saya :
 
Adakah keseluruhan tanah estet ini masih dikira sebagai tanah estet kerana sebahagiannya telah dibangunkan?
Ini adalah kerana berdasarkan pemahaman saya, sesuatu pembangunan ke atas tanah estet memerlukan kelulusan dari ELB (Estate Land Board). Saya andaikan apabila sebahagiannya telah dibangunkan, bermakna ianya telah mendapat kelulusan dari ELB.
 
Berdasarkan kepada situasi ini, saya berpendapat adalah lebih wajar jika dinilai mengikut dokumen hakmilik.
 

Pandangan:
 
Berdasarkan sek 124, 124A, 204B Land code, utk bangunkan tanah ladang mesti mendapat sokongan Lembaga Tanah Estate. Jika hanya sebahagian sahaja tanah ladang yang dibangunkan, Lembaga hanya beri pandangan utk bahagian itu sahaja BUKAN keseluruhan tanah itu. Kecuali permohonan pembangunan yang dibuat MELIPUTI KESELURUHAN LOT.

Ahad, 5 April 2015

Isu Pengambilan Tanah Oleh TNB

Satu kawasan pengambilan tanah untuk projek TNB telah diwartakan dibawah seksyen 8 pada Mac 2012.  Keluasan pengambilan adalah 0.54 hektar. Kemudian warta pindaan diterbitkan dalam bulan Mei 2012, keluasan pengambilan dipinda menjadi 0.68 hektar.

Semasa siasatan pengambilan, semua pihak terlepas pandang. Perintah Borang G, Borang H dan Borang K berdasarkan warta pertama iaitu 0.54 hektar. Sehingga Mac 2015, pihak TB belum memasukki tanah tersebut.

Pada pertengahan 2014, apabila warta bulan Mei telah tamat tempoh, TNB telah mengemukakan permohonan baru untuk keluasan tambahan seluas 0.14 hektar dan telahpun diwartakan dibawah seksyen 8 pada Januari 2015. Dalam tempoh tersebut Pejabat Tanah telah pun selesai memproses hakmilik sambungan untuk baki lot tersebut dan seterusnya hakmilik sambungan telahpun didaftarkan berdasarkan keluasan pengambilan seluas 0.68 hektar dengan tidak mengikut Borang K yang telah dikeluarkan sebelum ini.

Pentadbir Tanah memohon supaya TNB membayar pampasan tambahan untuk keluasan 0.14 hektar beserta caj bayaran lewat mulai dari tarikh Borang K diserahkan hingga pampasan baru dibuat berdasarkan seksyen 28 dan 32(2) Akta Pengambilan Tanah kerana selepas ukuran semula keluasan pengambilan menjadi 0.68 hektar. Ini disebabkan semasa Permintaan Ukur dibuat, Pentadbir Tanah kemukakan warta bulan Mei 2012 iaitu 0.68 hektar. TNB enggan membayar kerana perintah, Borang H dan Borang K hanya melibatkan 0.54 hektar.

Pandangan untuk penyelesaian:

Sepatutnya hakmilik sambungan yang dikeluarkan adalah berdasarkan keluasan perintah dan Borang K yang telah dikeluarkan tetapi Pentadbir Tanah kemukakan warta bulan Mei semasa Permintaan Ukur dikemukakan. Oleh itu tindakan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah adalah TIDAK BETUL TETAPI HAKMILIK SAMBUNGAN YANG DIKELUARKAN ADALAH SAH dan berdasarkan seksyen 28 dan 32(2) Akta Pengambilan Tanah permintaan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah supaya TNB membayar pampasan tambahan dan caj bayaran lewat ADALAH BETUL. Tambahan pula hakmilik sambungan telahpun didaftarkan DAN TIDAK BOLEH DIBATALKAN KECUALI OLEH MAHKAMAH

Isu sekarang adalah pihak TNB enggan mematuhi seksyen 28 dan 32(2) dengan alasan, Pentadbir Tanah  tidak mematuhi kehendak Permintaan Ukur iaitu menyertakan warta bulan Mac 2012 dan Borang K pengambilan seluas 0.54 hektar. Disamping itu pihak TNB hanya menganggap pengambilan melibatkan 0.54 hektar dan bukannya 0.68 hektar.

Ahad, 29 Mac 2015

Hakmilik Di Bawah Kanun Tanah Negara dan Sebelumnya

Dibawah Kanun Tanah Negara 1965, iaitu undang-undang tanah utama di Semenanjung Malaysia terdapat TIGA KUMPULAN HAKMILIK

1. Hakmilik Pejabat Tanah (Land Office Title) bermaksud hakmilik yang dibuktikan oleh GERAN MUKIM (GM) atau PAJAKAN MUKIM (PM)

2. Hakmilik Pejabat Pendaftaran (Registry Title) bermaksud hakmilik yang dibuktikan dengan satu GERAN (G) atau PAJAKAN NEGERI {State Lease} (PN)

Geran dan Geran Mukim adalah tanah pegangan bebas/hakmilik selama-lamanya (free hold), sementara Pajakan Mukim dan Pajakan Negeri adalah pegangan pajakan/hakmilik bertempoh (lease hold). Hakmilik bertempoh ini mungkin hanya untuk tempoh 60 tahun, 90 tahun atau maksima 99 tahun yang dikira dari tarikh pendaftaran hakmilik tersebut. Apabila tamat tempoh tersebut, tanah tersebut AKAN MENJADI TANAH KERAJAAN.

3. Hakmilik Bersyarat (Qualified Title) bermaksud hakmilik yang dikeluarkan sebelum ukuran halus dibuat. Hakmilik ini mempunyai DUA BENTUK iaitu:

(a). Hakmilik bersyarat bersamaan dengan hakmilik Pejabat Pendaftaran {QT(R)} dalam bentuk Borang 11A Kanun Tanah Negara

(b). Hakmilik Bersyarat bersamaan dengan hakmilik Pejabat Tanah {QT(M)} dalam bentuk Borang 11B Kanun Tanah Negara

Dibawah ini pula saya senaraikan HAKMILIK-HAKMILIK sebelum kuatkuasa KANUN TANAH NEGARA 1.1.1966

1. C.T                                                           57. DAFTAR SEMENTARA
2. GERAN NEGERI                                     58. GERAN W.P
3. PAJAKAN NEGERI                                  59. STATE LEASE
4. MALAY GRANT                                       60. QUALIFIED T. REG
5. PAJAKAN MELAYU                                 61. PAJAKAN MUKIM
6. AGRICULTURE LEASE                           62. Q.T.M (L)
7. H.S.(D)                                                     63. Q.T.M
8. MINING LEASE                                       64. H.S.M (T)
9. MINING CERTIFICATE                           65. GRANT
10. E.M.R                                                    66. H.S.D (A)
11. P.M.R                                                    67. H.S.M (L)
12. E.M.R (L)                                              68. A.A (AM)
13. MUKIM GERAN                                    69. AGREEMENT FOR LEASE AGR. LAND
14. MUKIM LEASE                                     70. AGREEMENT FOR MINING LEASE
15. H.S.(M)                                                 71. CHOP LAMA
16. H.S.(M) G                                             72. CHOP JUALAN
17. H.S.(M) L                                              73. E.D.R
18. H.S.M.L (N.V)                                       74. MUKIM A.A
19. A.O                                                       75. NEW ENTRY MUKIM R
20. A.O (N.V)                                             76. OLD ENTRY MUKIM R
21. A.A                                                       77. PERMOHONAN LULUS
22. A.A (N.V)                                             78. PERMIT
23. A.A.L                                                    79. PERMOHONAN MAKBOL
24. A.A.G                                                   80. KETERANGAN REG. MUKIM
25. S.S                                                       81. KETERANGAN REG. MUKIM (L)
26. D.P                                                       82. MUKIM LIS
27. C.L.R                                                    83. KENYATAAN SETTLEMENT BIL
28. R.H                                                       84. AKUAN MENERIMA TUNTUTAN
29. L.R.I                                                      85. KETERANGAN MILIK SEMENTARA
30. ALSAGOFF LOT                                  86. TANAH CONCESSION (ANUGERAH)
31. H.S.(D) PAJAKAN                                87. GERAN VILLAGE
32. SURAT PUTUS BESAR                       88. Q.T (R) LEASE
33. SURAT PUTUS KECIL                        89. Q.T (M)
34. S.P PEJABAT TANAH                         90. H.S (M) PAJAKAN
35. S.P PEJABAT PENDAFTAR                91. Q.T (M) LEASE
36. SURAT SEWA TANAH RAJA              92. MALAY CERTIFICATE
37. S. AKUAN (HIJRAH                             93. PAJAKAN GALIAN
38. S.AKUAN (MASIHI)                             94. AGR. LEASE
39. S.PUTUS (ALMARHUM)                     95. AGR GRANT
40. S.P. (SEM) PEJ. DAFTAR                   96. TOWN GRANT
41. S.P. (SEM) PEJ. TANAH                     97. GRANT FOR LAND
42. PASS FREE                                        98. OLD TITLE
43. SURAT KECIL                                     99. INTERIM REGISTER
44. S. KECIL KWL. BANDAR                  100. REGISTER OF HOLDING
45. PERMIT                                             101. REGISTER MUKIM
46. BANCI SEWA                                    102. GRANT LAND
47. SURAT AKUAN (SIAM)                     103. GERAN BESAR
48. SURAT AKUAN (JEPUN)                  104. GERAN KECIL
49. HS(M) MCL                                        105. PAJAKAN TANAH NEGERI
50. GM. PP                                              106. PAJAKAN TANAH PERTANIAN
51. GM MCL                                             107. PAJAKAN TANAH PADI
52. GM GSA                                             108. PAJAKAN TANAH
53. PAJAKAN MUKIM                              109. PAJAKAN TANAH BANDAR
54. PAJAKAN MUKIM GSA                     110. GRANT (FIRST GRADE)
55. GERAN                                              111. GRANT MUKIM (FIRST GRADE)
56. PAJAKAN

Hakmilik A.A masih terdapat dan digunapakai di beberapa negeri di Semenanjung dan belum ditukar kepada hakmilik di bawah Kanun Tanah Negara kerana atas sebab tertentu yang tak dapat dielakkan.
                               

Isnin, 23 Mac 2015

Keratan Akhbar

Kali ini saya sertakan keratan akhbar Harakah keluaran 23 - 26 Mac ms F7 tulisan Y.B Iskandar A.Samad Persuruhjaya PAS Selangor dan Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Kehidupan Bandar Negeri Selangor berkaitan dengan hal pembelian tanah lot. (Di salin mengikut versi asal dalam akhbar tersebut)
 
Pada pandangan saya walaupun kenyataan ini dikeluarkan dan ditujukan khas untuk Negeri Selangor tetapi ianya berlaku juga di negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia. Dengan itu perkara-perkara yang dinyatakan seperti dibawah hendak diambil perhatian dan seterusnya dijadikan panduan oleh semua pihak sebelum membeli tanah-tanah lot:
 
'Orang ramai mestilah berhati-hati apabila membeli tanah lot daripada syarikat swasta atau orang perseorangan.
 
Selalunya lot-lot ini adalah sebahagian dari satu lot yang besar yang dipecah-pecahkan dan dijual dengan harga yang menarik. Pembeli kemudian boleh membina rumah mereka sendiri atau penjual akan turut menyediakan perkhidmatan tersebut.
 
Walau bagaimanapun orang ramai yang hendak membeli tanah lot seperti ini mestilah memastikan bahawa harga jualan adalah termasuk semua kos berkaitan pembangunan tersebut.
 
Siapa akan tanggung kos infrastruktur?
 
Kadang kali pembeli terpaksa menanggung sendiri kos infrastruktur seperti jalan masuk dan sistem perparitan. Kos untuk menyambung bekalan air dan elektrik juga mesti diputuskan siapa yang akan menanggungnya terutama jika pencawang elektrik perlu dibina dan bekalan air perlu disambung dari punca yang agak jauh jaraknya.
 
Siapa akan bayar premium untuk dapatkan hakmilik individu?
 
Selain daripada itu, untuk pembeli mendapatkan hakmilik (geran) individu, permohonan perlu dibuat kepada Pentadbir Tanah Daerah untuk memecahkan hakmilik asal dalam proses yang dinamakan pecah sempadan tanah. Premium perlu dibayar untuk mendapatkan hakmilik individu ini. Siapa yang akan menanggung bayaran premium ini? Penjual atau pembeli tanah?
 
Adakah syarat guna tanah pertanian atau perumahan?
 
Pembeli perlu juga menyemak di Pejabat Tanah untuk memastikan syarat nyata tanah adalah untuk perumahan. Jika menurut syarat hakmilik adalah pertanian maka beliau akan menghadapi masalah untuk mendapatkan kelulusan membina bangunan dari Pihak Brkuasa Tempatan.
 
Malah masalah akan dihadapi untuk memecahkan hakmilik utama kepada beberapa hakmilik yang jauh lebih kecil kerana untuk tanah pertanian, ada syarat kelulusan minimum untuk dipecahkan kepada lot-lot yang lebih kecil.
 
Semak rancangan tempatan (RT) untuk pastikan tanah didalam zon apa
 
Ada pula penjual yang menjanjikan status tanah boleh ditukar. Di dalam hal seperti ini, pembeli perlu menyemak Rancangan Tempatan (RT) BPT di dalam zon dimana lot tanah beliau berada.
 
Sekiranya tanah di dalam zon perumahan maka status tanah boleh ditukar walaupun menurut surat hakmilik dinyatakan pertanian, namun jika ia didalam zon pertanian, permohonan penukaran zon perlu dilakukan terlebih dahulu. Proses ini panjang dan rumit. Ia perlu melalui pendengaran awam dan memakan masa. Mungkin juga permohonan ini tidak diluluskan.
 
Siapa yang akan bayar premium tukar syarat tanah
 
Kalau boleh lulus, untuk menukar syarat guna tanah ada premium yang perlu dibayar. Pastikan siapa yang akan membayar premium ini. Penjual atau pembeli?
 
Pastikan berapa nama yang ada pada surat hakmilik tanah
 
Walau bagaimanapun perkara paling penting yang perlu dilakukan adalah pembeli mesti memastikan penjual mempunyai hak atau kuasa ke atas tanah yang hendak dibeli.
 
Terdapat kes dimana penjual bukan pemilik mutlak tanah yang hendak dijual. Beliau berkongsi mungkin bersama adik beradik atau saudara mara. Mungkin ianya tanah pusaka. Untuk memindahkilik tanah kepada pembeli kesemua pemilik mesti bersetuju. Jika ada yang tidak bersetuju maka pindahmilik kepada pembeli tidak akan dapat dilakukan.
 
Oleh itu sebelum membeli tanah dapatkan nasihat dari mereka yang pakar seperti seorang peguam. Jika tersilap langkah anda mungkin kerugian berpuluh malah beratus ribu ringgit.'
 
 

Rabu, 18 Mac 2015

Penerimaan Borang N dan Tindakan

Berdasarkan seksyen 38(1) Akta Pengambilan Tanah, orang yang berkepentingan yang ingin membuat permohonan ke Mahkamah di bawah seksyen 37, hendaklah membuat permohonan di dalam Borang N. Borang N tersebut hendaklah dihantar kepada Pentadbir Tanah.

Berdasarkan seksyen 38(5) pula, 'On receiving any application under subsection (1) The Land Administrator shall, subject to section 39, within six months refer the metter to the Court by reference in Form O'. Ini bermakna apabila sahaja Pentadbir Tanah menerima Borang N, Pentadbir Tanah hendaklah merujuk ke Mahkamah dalam tempoh 6 bulan.

Seterusnya seksyen 38(6) pula menyatakan 'Where The Land Administrator has failed to make a reference to the Court within the period specified in subsection (5), The Land Administrator or any person interested my apply to the Court for an extension of the said period'

Pentadbir Tanah ATAU orang yang berkepentingan boleh memohon kepada Mahkamah untuk lanjutkan tempoh tersebut, jika Pentadbir Tanah gagal merujuk ke Mahkamah dalam tempoh asal iaitu 6 bulan.

Jika rujukan ke Mahkamah masih lagi gagal dilaksanakan selepas lanjutan diberikan, MAHKAMAH BOLEH ATAS PERMOHOAN MANA-MANA ORANG YANG BERKEPENTINGAN MENYELESAIKANNYA  DENGAN CARA YANG DIFIKIRKAN SESUAI OLEH MAHKAMAH DENGAN CARA MEMBERI ARAHAN KEPADA PENTADBIR TANAH DAN ORANG BEREKENTINGAN TERMASUK ARAHAN MEMEBERI KETERANGAN DI MAHKAMAH ATAU MENGEMUKAKAN REKOD DAN DOKUMEN. Ini dinyatakan dibawah seksyen 39(7)

Ada satu persoalan yang ditanyakan kepada saya berkaitan dengan perkara ini iaitu Pentadbir Tanah  telah gagal merujuk Borang N yang diterimanya 6 TAHUN yang lalu dan ORANG YANG BERKEPENTINGAN TELAHPUN MENINGGAL DUNIA. Apakah yang perlu dilakukan oleh Pentadbir Tanah?

Pandangan:

Pentadbir Tanah sekarang TAK PERLU BUAT APA-APA kerana orang berkepentingan yang mengemukakan Borang N telahpun meninggal dunia TETAPI PENTADBIR TANAH TELAH MELAKUKAN KESALAHAN KERANA TIDAK MEMATUHI SEKSYEN-SEKAYEN YANG DINYATAKAN DI ATAS.