Ahad, 2 Julai 2017

Sambungan Pindaan APT (4)

Pindaan seksyen 49(1) Dipotong perkataan "menurut peruntukan sek 3"

Pindaan seksyen 51(1)(a) dipotong perkataan "menurut apa apa notis dibawah sek 10 dan 11"

Pindaan seksyen 52 perkataan "mukim atau bandar" DIGANTIKAN DENGAN "BANDAR, KAMPUNG ATAU MUKIM"

Pindaan seksyen 53(3) DIPOTONG PERKATAAN "MANA MANA TANAH DIJADUALKAN"

Pindaan Seksyen 55

Perenggan (1)(a) POTONG PERKATAAN "MANA MANA TANAH DIJADUALKAN"
dan POTONG PERKATAAN "MENURUT PERUNTUKAN SEKSYEN 3"

Dalam sub seksyen (2) GANTIKAN PERKATAAN "Suatu akuan yang ditanda tangani oleh Setiausaha Kerajaan Negeri" DENGAN PERKATAAN "mana mana dokumen"

Pindaan Seksyen 57

Sek ini digantikan dengan yang baharu
"57. (1) Apabila sahaja di dapati oleh Pihak Berkuasa Negeri bahawa pendudukan atau penggunaan sementara mana mana tanah adalah diperlukan

(a) bagi apa apa.maksud yang dinyatakan dalam seksyen 3(1);
(b) untuk menjalankan kerja kerja awam di atas mana mana tanah; atau
(c) seperti yang ditunjukkan di dalam pelan pembangunan dibawah undang undang yg berkaitan dengan perancangan bandar dan desa

Pihak Berkuasa Negeri itu boleh mengarahkan Pentadbir Tanah memperolehi mana mana tanah demikian untuk diduduki atau digunakan selama suatu tempoh sebagaimana difikirkan patut tidak melebihi tiga tahun dari tarikh pendudukan atau penggunaan itu, mengikut cara yang dinyatakan oleh Bahagian ini.

(2) Pentadbir Tanah atau pihak berkuasa pendaftaran lain hendaklah membuat nota/ingatan/endorsan mana mana pendudukan atau penggunaan sementara tanah sepertimana yang dinyatakan dibawah perenggan 9(2)(a) dan (b)

Ulasan:
Selepas pindaan, endorsan pendudukan sementara MESTI DIBUAT

Pindaan seksyen 58

Dalam sub seksyen (1) masukkan perkataan "DALAM BORANG R" selepas perkataan "hendaklah membuat tawaran pampasan"

Ulasan:
Borang R adalah borang baharu diperkenalkan bagi maksud tawaran pampasan bagi tujuan PENDUDUKAN SEMENTARA TANAH.

Selepas sub seksyen (2) masukkan sub seksyen yang baharu spt berikut:
"(2A) sebelum membuat apa apa tawaran pampasan dibawah sub seksyen (1), Pentadbir Tanah boleh memperolehi pendapat bertulis berkaitan dengan nilau tanah daripada penilai"; dan

Selepas sub seksyen (3) masukkan sek berikut:
"(4) semasa membuat apa apa penilaian/penaksiran kepada pampasan/gantirugi dibawah sub seksyen (3), Pentadbir Tanah boleh, mengikut budi bicaranya, memasuki apa apa perkiraan/berunding dengan orang yang berkepentingan pada tanah itu dengan apa apa cara yang saksama sama ada dengan cara penggantian penuh atau sebahagiannya pampasan wang, dengan memberi pertimbangan terhadap pihak pihak yang berkenaan.
(5) Apabila Pentadbir Tanah memasuki apa apa perkiraan/berunding dibawah sub seksyen (4), beliau hendaklah mencatatkan butir butir tentangnya kedalam daftar yang sesuai.
(6) Semua bukti bukti yang diperolehi semasa siasatan dan amaun pampasan yang ditawarkan hendaklah dicatat oleh Pentadbir Tanah.
(7) Tiada apa apa dalam seksyen ini boleh menghalang Pihak Berkuasa Negeri untuk menduduki atau menggunakan tanah jika orang berkepentingan tidak bersetuju dengan pampasan/gantirugi yang ditawarkan menurut sub seksyen (1)
(8) Bagi maksud seksyen ini, sub seksyen 14(5) hendaklah digunapakai jika perlu.

Ulasan:
Seksyen ini memperjelaskan lagi tindakan yang mesti dilakukan

seksyen 59 dipinda dengan memasukkan selepas perkataan "merujuk kepada seksyen 57" perkataan "Pentadbir Tanah hendaklah menjalankan siasatan untuk menentukannya"

Ulasan:
Siasatan yang dijalankan utk menentukan sama ada tanah tersebut telah dipulihkan atau tidak seterusnya menentukan pampasan jika tidak dipulihkan.

Pindaan seksyen 60
Menggantikan perkataan "jika Pentadbir Tanah tidak boleh bersetuju dengan orang orang berkepentingan atas amaun pampasan" DENGAN PERKATAAN "JIKA ORANG YANG BERKEPENTINGAN TIDAK BERSETUJU DENGAN AMAUN PEMPASAN YANG DITAWARKAN OLEH PENTADBIR TANAH"

Ulasan:


Jika orang berkepentinga tidak bersetuju dengan award atau pembahagiannya atau keadaan tanah, menjadi tanggungjawab Pentadbir Tanah merujuk ke Mahkamah utk keputusan.

Pindaan seksyen 65
Masukkan selepas perkataan "menurut peruntukan seksyen 3" PERKATAAN "ATAU BAHAGIAN VII"

Pindaan seksyen 66
Selepas perenggan (b) masukkan perenggan berikut
"(ba) menentukan mana mana Borang dalam Jadual Kedua dalam bentuk borang electronic;" dan
Dalam perenggan (d) gantikan perkataan "permohonan bagi pengambilan tanah dibawah perenggan 3(1)(b) atau (c)" DENGAN PERKATAAN "MANA MANA
Gantikan perkataan "sebuah bangunan yang dipecahbahagi, pada orang" DENGAN PERKATAAN "SEBUAH BANGUNAN ATAU TANAH YANG DIPECAH BAHAGI, PADA ORANG, STATUTORY BODY (BADAN UTK PEGANG SKIM STRATA)

Pindaan Seksyen 69
Masukkan SELEPAS perenggan (b) perenggan berikut
"(ba) menentukan mana mana Borang di dalam Jadual Pertama sebagai borang elektronik;" ; DAN
Dalam perenggan (d) GANTIKAN perkataan "permohonan bagi pengambilan tanah dibawah perenggan 3(1)(b) atau (c)" DENGAN PERKATAAN "mana mana tujuan dibawah akta ini"

Ahad, 4 Jun 2017

Sambungan Pindaan APT (3)

Pindaan seksyen 35

Sub seksyen (1A) DIGANTIKAN DENGAN: "Pemberitahuan dalam Borang LA hendaklah disiarkan dalam warta dan semua prosiding yang telah diambil atau sedang diambil berkaitan dengan pengisytiharan dalam sub seksyen 8(1) berhubung dgn tanah hendaklah terhenti dan tidak berkuatkuasa"

Dlm sub seksyen (2) selepas perkataan "the Land Administrator" masukkan perkataan "SELEPAS MEMBERITAHU ORANG BERKEPENTINGAN DI DLM BORANG LB"

Dlm perenggan (a) potong perkataan "DAN" selepas perkataan "orang yg mengalami kerosakan itu"

Dlm perenggan (b) gantikan nokhtah dihujung perenggan dengan perkataan ", DAN"

Selepas perenggan (b) masukkan perenggan:
(c) sedia dan serahkan kepada setiap orang berkepentingan notis dalam Borang LC

Selepas sub seksyen (3) masukkan sub seksyen:
(3A) bagi maksud seksyen ini, sub sekayen 14(5) hendaklah digunapakai jika perlu/bersesuaian" dan
Dalam subseksyen (4) perkataan "ATAU (3) DIPOTONG

Ulasan:

Berdasarkan pindaan perenggan ini diperkenalkan borang baharu iaitu:
Borang LA pewartaan penarikan dari pengambilan
Borang LB beritahu kpd orang berkepentingan
Borang LC bayaran kerosakan akibat penarikan dr pengambilan.

Pindaan seksyen 36(4):

Selepas perkataan sek 14, masukkan perkataan " ATAU gantirugi yang dibuat dibawah sek 35 ATAU BAHAGIAN VII" dan
Selepas perkataan "TERHADAP AWARD ITU" Masukkan perkataan "ATAU GANTIRUGI"

Pindaan Seksyen 37
Dlm sub seksyen (1) masukkan selepas perkataan "sek 10 atau 11" perkataan "ATAU MANA MANA ORANG BERKEPENTINGAN YANG BERHAK KEPADA MANA MANA GANTIRUGI YANG DIBUAT DIBAWAH SEK 35 ATAU BAHAGIAN VII"

Dlm sub seksyen (2):
POTONG PERKATAAN BERKENAAN DENGAN APA APA KEPENTINGAN DLM MANA MANA TANAH,
DAN
Gantikan perkataan "TIGA RIBU RINGGIT" dengan perkataan "LIMA RIBU RINGGIT"

Dlm sub sekayen (3):

Gantikan perkataan "JIKA JUMLAH AMAUN APA APA AWARD BERKENAAN MANA MANA TANAH DIJADUALKAN MELEBIHI LIMA BELAS RIBU RINGGIT" dengan perkataan:

"JIKA JUMLAH AMAUN APA APA AWARD MELEBIHI TIGA PULUH RIBU RINGGIT"

Potong perkataan "YANG MENJALANKAN SESUATU KERJA YANG PADA PENDAPAT PIHAK BERKUASA NEGERI ITU ADALAH UNTUK KEMUDAHAN AWAM, DAN"

Gantikan perkataan "MENURUT PERUNTUKAN SEKSYEN 3" dengan perkataan
"ATAU PENDUDUKAN ATAU PENGGUNAAN MENURUT BAHAGIAN VII"
Potong perkataan " MANA MANA TANAH YANG DIJADUALKAN DIBAWAH SUB SEKSYEN (1)"

Ulasan:
Salah satu syarat utk bantahan ke Mahkamah telah dipinda iaitu:

1. Rujukan ke Makamah boleh dibuat oleh PEMOHON dan ORANG BERKEPENTINGAN yang tanahnya TERLIBAT DGN PENGAMBILAN ATAU APABILA BERLAKU PENARIKAN ATAU PENDUDUKAN SEMENTARA yg tidak berpuashati dgn amaun pampasan.
2. Bagi org yang berkepentingan, amaun pampasannya adalah melebihi RM5,000 sementara bagi AGENSI PEMOHON adalah melebihi RM30,000

Pindaan seksyen 38:

Dlm sub seksyen (1) potong perkataan 

", DAN SALINAN TENTANGNYA HENDAKLAH DIKEMUKAKAN OLEH PENTADBIR TANAH KEPADA PENDAFTAR MAHKAMAH"; dan

Sub seksyen (3) perenggan (a)

MASUKKAN SELEPAS PERKATAAN "Pentadbir Tanah membuat award dibawah sek 14" PERKATAAN
"ATAU GANTIRUGI YANG DUBUAT DIBAWAH SEKSYEN 35 ATAU BAHAGIAN VII"; dan

Gantikan perenggan (b) dgn perenggan berikut:

"(b) DALAM KES KES LAIN, DALAM TEMPOH ENAM MINGGU DARI TARIKH TERIMA NOTIS DARIPADA PENTADBIR TANAH DIBAWAH SEKSYEN 16, PERENGGAN 35(2)(c), SUB SEKSYEN 58(1) ATAU SEKSYEN 59 ATAU DALAM TEMPOH ENAM BULAN DARI TARIKH PENTADBIR TANAH MEMBUAT AWARD DIBAWAH SEKSYEN 14, 35 ATAU BAHAGIAN VII, MENGIKUT MANA YANG LEBIH DULU TAMAT TEMPOHNYA"

Ulasan:
1. Tempoh membuat bantahan DIKEKALKAN TETAPI MELIPUTI MEREKA2 YG MENERIMA NOTIS BAWAH SEK 16, SEK 35(2)(c), 58(1) atau 59
2. Berdasarkan pindaan, jika orang berkepentingan yg tidak bersetuju dgn jumlah award yg dibuat dibawah sek 14 IAITU AWARD PENGAMBILAN TANAH, tidak bersetuju dgn gantirugi akibat penarikan atau pendudukan sementara tanah BOLEH MEMBUAT RUJUKAN KE MAHKAMAH

Pindaan seksyen 40B (5):
Dgn memotong perkataan "yang bukan pegawai penilai yang bekerja dengan kerajaan"

Ulasan:
Dengan pindaan ini pegawai penilai yang dilantik menjadi assessors (pengapit) sama ada Penilai Kerajaan atau Penilai Berlesen, AKAN DIBAYAR FEE YANG TIDAK LEBIH RM500 SEHARI

Pindaan seksyen 43
Gantikan perkataan "Borang P" dengan perkataaan "BERTULIS (WRITING)" dan
Dlm perenggan (b), potong perkataan "menurut peruntukan sek 3"

Pindaan seksyen 48
Perkataan "hendaklah/shall" digantikan dengan perkataan "to"
Perkataan "lapan" digantikan dengan perkataan "lima"

Khamis, 25 Mei 2017

Sambungan Pindaan APT (2)

Pindaan Seksyen 29:
Sek 29(1) dipinda dgn memasukkan selepas perkataan "Form H" perkataan "Form Lc ATAU Form R"

Ulasan:
Borang Lc dan Borang R adalah Borang2 baharu yg akan dimasukkan ke dalam Akta:
Borang Lc ADALAH NOTIS BAYARAN KEROSAKAN AKIBAT PENARIKAN DIBAWAH SEK 35
Borang R ADALAH TAWARAN PAMPASAN PENDUDUKAN SEMENTARA TANAH

Seksyen 29A
Dlm subseksyen (1) selepas perkataan "mana mana tanah dijadualkan" masukkan perkataan "ATAU PAMPASAN DLM BAHAGIAN VII";
Dlm perenggan (1)(a) selepas perkataan "Borang H" masukkan perkataan "Borang Lc ATAU BORANG R"

Ulasan:
Berdasarkan pindaan kpd sek 29A(1)(a)
Jika jumlah amaun yg diaward bagi mana mana tanah ATAU PAMPASAN DLM BAHAGIAN VII (pampasan penggunaan sementara tanah) melebihi RM 30,000 (DULUNYA RM15,000, Pentadbir Tanah hanya membayar 75% daripada amaun tersebut jika SEBELUM TAMAT TEMPOH 6 MINGGU DR TARIKH PENYAMPAIAN BORANG H, BORANG Lc ATAU BORANG R PEMOHON MEMBUAT BANTAHAN KEMAHKAMAH
Dalam sub seksyen (5) pula gantikan perkataan "lapan" dgn perkataan "lima"
INI BERMAKNA CAJ BAYARAN LEWAT DITURUNKAN MENJADI 5%

Pindaan seksyen 32 - caj bayaran lewat

Dlm sub seksyen (1) (1B) perkataan "lapan" digantikan dgn "lima"
Sub seksyen (1C) digantikan dengan yang berikut:
"Dlm seksyen ini perkataan "genap masa" berhubung dgn mana2 tanah ertinya:
(a) Tarikh tanah diambil milik atau satu tarikh tiga bulan selepas penyerahan notis Borang H merujuk kepada sub seksyen 16(1) berkaitan dgn tanah MANA YANG LEBIH AWAL; ATAU
(b) Suatu tarikh tiga bulan selepas penyerahan notis dalam Borang Lc 
merujuk kod perenggan 35(2)(c) ATAU Borang R merujuk kpd subseksyen 58(1) atau 59

Dalam sub seksyen (2) juga perkataan "lapan" juga digantikan dgn "lima"

Ulasan:
1. Bayaran pampasan, pampasan pendudukan sementara dan bayaran kerosakan akibat penarikan dari pengambilan tanah mesti dibayar dlm suatu tempoh spt diatas. Jika melewati tempoh tersebut, caj bayaran lewat akan dikenakan
2. Kadar caj bayaran lewat DITURUNKAN KEPADA 5%

Pindaan seksyen 32A - Erti bayaran

Sek 32A sedia ada digantikan dengan yang berikut:
"Bagi maksud maksud seksyen 29A, 32 dan 48, bayaran adalah disifatkan telah dibuat -
(a) Pada hari sebagaimana diberitahu secara bertulis oleh Pentadbir Tanah bahawa bayaran boleh diambil/pungut oleh orang yang berkepentingan;
(b) Pada hari bayaran dihantar melalui pos berdaftar kepada orang berkepentingan;
(c) Pada hari bayaran diserahkan oleh Pentadbir Tanah ke Mahkamah Tinggi;
(d) Pada hari bayaran diterima oleh orang yang berkepentingan; ATAU
(e) Pada hari bayaran is transmitted electronically to (telah di transfer/dikreditkan/dimasukkan secara elektronik) ke akaun orang yang berkepentingan.

Ahad, 21 Mei 2017

Sambungan Pindaan APT (1)

Pindaan seksyen 14:
(a) Dlm sub seksyen (1) perkataan "under his hand" DIPOTONG.
(b) ayat sub seksyen (5) dipinda menjadi:
"sebagai tambahan kepada award yang dibuat dibawah sub seksyen 14(1), Pentadbir Tanah hendaklah menetapkan amaun kos yang ditanggung beban dalam prosiding itu dan oleh siapa dan dengan kadar apa kos yang hendaklah termasuk apa apa fee penilai YANG DITETAPKAN DALAM KAEDAH PENGAMBILAN TANAH"

Ulasan:

BERDASARKAN PINDAAN, AMAUN FEE PENILAI HANYALAH DITENTUKAN DALAM SATU JADUAL/KAEDAH BAHARU YANG AKAN DIMASUKKAN KE DALAM AKTA DAN TIDAK LAGI MENGIKUT AMAUN YANG DIMINTA OLEH PENILAI BERDASARKAN SATU JADUAL YANG MENJADI PANDUAN SEKARANG INI

SEKSYEN BAHARU 19A:
Tajuk seksyen 19A - SIASATAN DAN PERINTAH OLEH PENTADBIR TANAH BERKAITAN DENGAN SIJIL PERAKUAN SEGERA (BORANG I)

Seksyen 19A(1):
Walaupun ambil milik tanah tanah telah dibuat berkaitan dengan Sijil Perakuan Segera (Borang I) dibawah sek 19, siasatan penuh dan perintah hendaklah diteruskan oleh Pentadbir Tanah mengikut peruntukan Akta ini.

Ulasan:
Sebelum seksyen baharu ini dimasukkan, amalan yang dilakukan oleh Pentadbir Tanah ialah meneruskan siasatan dan Perintah pada tarikh yang ditetapkan dalam  Borang E WALAUPUN BORANG I DAN K DIKELUARKAN LEBIH AWAL.
PINDAAN TERSEBUT HANYALAH UTK MENGESAHKAN AMALAN YANG DIBUAT SELAMA INI

Seksyen 19A(2):
Dimana milikan tanah telah dibuat dibawah sek 19, sub seksyen 8(4) HENDAKLAH TIDAK BERKAITAN/TIDAK TERPAKAI JIKA PENTADBIR TANAH TIDAK MEMBUAT AWARD DIBAWAH SUB SEKSYEN 14(1) DLM TEMPOH 2 TAHUN.

Ulasan:
AWARD/PERINTAH yang dibuat bagi tanah tanah yang diambil milik melalui pengeluaran Borang I MASIH SAH WALAUPUN MELEBIHI TEMPOH 2 TAHUN DR TARIKH WARTA SEK 8.
Bagi tanah tanah YANG TIDAK DIAMBIL MELALUI PENGELUARAN BORANG I MASIH TERTAKLUK KEPADA SUB SEKSYEN 8(4) IAITU PERINTAH MESTI DIBUAT DLM TEMPOH 2 TAHUN DR TARIKH WARTA SEK 8

Pindaan Seksyen 22:
Sub seksyen 22(3) dipinda:
a. Dalam perenggan (a) perkataan "and/dan" dipotong;
b. Dalam perenggan (b) gantikan noktah bertindih dengan perkataan "and/dan"
c. Selepas perenggan (b) dengan:
"(c) statutory body (badan yg ditubuhkan utk pegang skim strata), orang atau perbadanan spt dinyatakan dalam perenggan 23(a), dan Perbadanan Pengurusan yg berkaitan dengan pecah bahagi bangunan atau tanah"

Ulasan:
Pindaan kpd sek diatas menghendakki Borang K yg dikeluarkan mesti diserahkan juga kpd badan berdaftar, orang atau perbadanan yg membuat pengambilan DAN PERBADANAN PENGURUSAN

Pindaan seksyen 23:
Perkataan "or (3)" dipotong
Dlm perenggan (a) perkataan "suatu bahagian sesebuah bangunan yg dipecah bahagi pada" DIGANTIKAN DENGAN PERKATAAN "SUATU BAHAGIAN SESEBUAH BANGUNAN ATAU TANAH YANG DIPECAH BAHAGI PADA STATUTORY BODY,"

Ulasan:
Pindaan kpd seksyen ini dibuat lanjutan drp pindaan akta yg membolehkan pengambilan suatu bahagian bangunan atau tanah yg dipecah bahagi seteruanya utk disesuaikan dengan Akta Hakmilik Strata (pindaan)

Pindaan seksyen 26:
Selepas sek 26(3) masukkan sub sek berikut:
"(4) Dimana sebahagian drp bangunan atau tanah yg dipecah bahagi diambil dibawah Akta ini, pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan hendaklah mengambil tindakan berkaitan menurut Akta Hakmilik Strata 1985"
Ulasan:
Sub sek (4) berkaitan dengan endorsan hakmilik strata yang terlibat dgn pengambilan

Pindaan seksyen 28
Seksyen sedia ada dinomborkan sebagai sub sek (1)
Memasukkan sub sek (2) yang baharu:
"(2) bagi maksud sub sek (1), perbezaan yang berlaku hendaklah TIDAK MELEBIHI SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARI KELUASAN TANAH YANG DIJADUALKAN DALAM WARTA SEK 8(1), YANG MANA LEBIH BESAR HENDAKLAH TIDAK PERLU DIWARTA SEMULA"

Ulasan:
Sek ini dipinda umemberi penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan sek 28 yang sedia ada.
JIKA PINDAAN TIDAK DIBUAT DAN JIKA KITA TELITI SEK 28 YANG LAMA, AMAT JELAS KERANA PERBEZAAN YANG DINYATAKAN ITU ADALAH MERUJUK KEPADA SEK. 14
Berdasarkan pindaan tersebut, setelah ukuran semula telah dibuat oleh Juruukur dan DIDAPATI BERLAKU PERBEZAAN KELUASAN PENGAMBILAN DAN PERBEZAAN TERSEBUT TIDAK LEBIH DARIPADA SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARIPADA TANAH YANG DIJADUAL MANA YANG LEBIH BESAR MAKA PENTADBIR TANAH HANYA PERLU MEMBAYAR PAMPASAN TAMBAHAN DAN CAJ BAYARAN LEWAT SAHAJA.
SEBALIKNYA JIKA PERBEZAAN TERSEBUT MELEBIHI SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS DARIPADA KELUASAN TANAH TERJADUAL, PERBEZAAN KELUASAN MESTI DIBUAT PENGISYTIHARAN TAMBAHAN DAN HENDAKLAH DITERBITKAN DALAM WARTA

Jumaat, 12 Mei 2017

Pindaan APT 2016 (Akta A1517)

MULAI TAHUN 2017 INI SAYA MENGUTARAKAN PINDAAN TERBAHARU AKTA PENGAMBILAN TANAH UNTUK MAKLUMAN SEMUA

Pindaan seksyen 2 (Tafsiran)
Selepas takrif 'Land Administrator'

Takrif LOT iaitu sepertimana yg dinyatakan dibawah Kanun Tanah Negara dan termasuk mana mana nombor sementara yang diperkenalkan oleh Pejabat Tanah yang masih belum selesai ukur halus bagi mana mana tanah yang dipegang dibawah hakmilik sementara DAN

Dalam takrif TANAH DIJADUALKAN


Selepas perkataan tanah atau tanah tanah dimasukkan perkataan 'TERMASUK PETAK ATAU BLOK SEMENTARA BERDASARKAN PINDAAN TERSEBUT, PERKATAAN LOT UTK HAKMILIK MUKTAMAD MERANGKUMI PT BAGI HAKMILIK SEMENTARA'
SEBELUM INI DALAM BORANG D, E, J DAN K HANYA ADA RUANGAN UNTUK LOT SAHAJA. SELEPAS PINDAAN RUANGAN TERSEBUT AKAN DITAMBAH DENGAN PERKATAAN PETAK/BLOK SEMENTARA UTK TUJUAN PENGAMBILAN PETAK DAN BLOK DIBAWAH HAKMILIK STRATA

Pindaan sek 3(3)(c)
Sebelum pindaan sek di atas, SALAH SATU perkara yang mesti disertakan semasa permohonan pengambilan tanah dibawah sek 3(1)(b) dan (c) dikemukakan ADALAH LAPURAN AWAL YANG DISEDIAKAN OLEH PENILAI KERAJAAN
Dengan pindaan sek tersebut TERPULANG KEPADA PEMOHON SAMA ADA INGIN MENYEDIAKAN LAPURAN AWAL NILAIAN TANAH YANG DISEDIAKAN OLEH JPPH ATAU OLEH PENILAI BERLESEN KERANA DIDLM PINDAAN TERSEBUT 'PERKATAAN KERAJAAN TELAH DIBUANG'

Pindaan seksyen 3C(2)(b)(ii)
Perkataan "the Under Secretary of the Federal Territory Development and Klang Valley Planning Division, Prime Minister's Department." iaitu salah seorang Ahli Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah DIGANTIKAN DENGAN:
WAKIL DARIPADA KEMENTERIAN ATAU AGENSI YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP WILAYAH PERSEKUTUAN

Pindaan sek 3F(2), (3):
Perkataan "conduct an enquiry to determine the amaun of deposit to be forfeited for the payment of compensation to the persons interested" dlm sek 3F(2) DIGANTIKAN DGN
"forfeit the amount of deposit as prescribed in the rules"
INI BERMAKNA JIKA PEMOHON MENARIK BALIK PERMOHONAN DIBAWAH SEK 3F(1) SEBELUM WARTA SEK 8 ATAU JIKA PEMOHON DIANGGAP MENARIK BALIK PERMOHONAN DIBAWAH SEK 3E(4), PENTADBIR TANAH BOLEH MERAMPAS DEPOSIT YANG DITETAPKAN DALAM KAEDAH PENGAMBILAN TANAH 1998 TANPA PERLU MENGADAKAN SIASATAN

Seksyen 3F(3) pula DIBUANG/DIPOTONG

Pindaan sek 7
Sek sedia ada dijadikan sub sek (1)

Diwujudkan sub sek (2) iaitu:

Jika pengambilan melibatkan sebahagian tanah bawah tanah (underground land), pelan yg dinyatakan dibawah sub sek (1) hendaklah memperihalkan keluasan dan kedalaman kawasan bawah tanah yg terlibat

Pindaan seksyen 8 hanya melibatkan penukaran tajuk (nota bahu) sek tersebut menjadi:
PENGISYTIHARAN BAHAWA TANAH DIPERLUKAN DIBAWAH sek 3

Pindaan Perenggan (a) sek 9(2) yang lama:
Digantikan dgn berikut:
(a) Dimana tanah yang dijadualkan dipegang dibawah hakmilik daftar -
(i)      pada dokumen hakmilik daftar; dan
(ii)   dalam keadaan tanah yg melibatkan pecahbahagi bangunan atau tanah, pada hakmilik daftar strata dibawah sek 4 Akta Hamilik Strata


Pindaan seksyen 9A
Sek 9A(1) selepas perkataan Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri
Masukkan perkataan 'atau dari mana mana pihak berkuasa perancangan tempatan'

Sub seksyen (2) digantikan dgn:
"Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri atau pihak berkuasa perancangan tempatan apabila menerima permintaan bagi maklumat dibawah sub sek (1) hendakkah (shall) memberi maklumat yang dikehendakki dalam tempoh 2 minggu daripada permintaan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah.

Sub seksyen (3) dan (4) dipotong/dimansuh

Tambahan sub sek (5A) selepas sub sek (5)
"Maklumat sepertimana di bawah sub sek (5) TIDAK DIPERLUKAN JIKA PENGAMBILAN DIBUAT DIBAWAH SEK 37 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA AKTA 1976"

Sub sek(6) gantikan perkataan sub sek (3) dan (4) dgn perkataan sub sek (2); dan
Dlm sub sek (7) gantikan perkataan (4) dgn perkataan (2)

Pindaan Seksyen  12

Dimasukkan sub sek (4) selepas sub sek (3):
"The Land Administrator shall record all the evidence during the enquiry"

INI BERMAKNA SEMUA BUKTI YANG DICATITKAN DLM NOTA SIASATAN MESTI ADA SEBELUM INI nota catatan/ nota siasatan TIDAK MENJADI SATU KEMESTIAN

BERSAMBUNG

Khamis, 1 September 2016

Pengambilan Melalui Borang I, Perintah Tidak Dibuat

Pengambilan tanah dibuat melalui seksyen 19 Akta, iaitu pengambilan segera dengan pengeluaran Borang I. Borang K juga telah diserahkan. Bangunan pencawang elektrik telahpun didirikan atas kawasan yang diambil (Johor benarkan TNB mengambil tanah dibawah sek 3(1)(a) Akta) . Setelah LEBIH 2 TAHUN berlalu, anak tuan tanah datang membuat pertanyaan berkaitan dengan pengambilan tersebut (pemilik tanah meninggal dunia). APABILA SEMAKAN DIBUAT DIDAPATI SIASATAN DAN PERINTAH TIDAK PERNAH DIBUAT OLEH PENTADBIR TANAH, SEDANGKAN WARTA SEK 8 DIBUAT; BORANG E, BORANG I DAN K DIKELUARKAN.

Pandangan

Berdasarkan sek 8(4) Akta, jika perintah tidak dibuat dalam tempoh 2 tahun dari tarikh warta sek 8, SEMUA PROSIDING YANG TELAH ATAU SEDANG DIAMBIL BERIKUTAN DAN PENGISYTIHARAN BERKENAAN DENGAN TANAH ATAU BAHAGIAN TANAH ITU HENDAKLAH TAMAT DAN TIDAK BERKUATKUASA.


Berdasarkan sek 10(1) pula, prosiding pengambilan BERMULA DENGAN NOTIS AWAM BORANG E. Ini bermakna Warta seksyen 8, Notis Borang E, Borang I dan Borang K yang telah dikeluarkan ADALAH TIDAK BERKUATKUASA.

Oleh yg demikian Pentadbir Tanah hendaklah mengambil tindakan berikut:

1. Batalkan endorsan Borang K mengikut sek 381 KTN
2. Warta semula dibawah sek 8 tanpa perlu kelulusan semula dari PBN kerana prosiding sahaja yang tidak berkuatkuasa
3. Tindakan seterusnya selepas warta
4. Bayaran pampasan penggunaan tanah kerana pencawang telah didirikan
5. Nilai tanah berdasarkan nilaian semasa warta sek 8 yang baharu

Pandangan di atas adalah berdasarkan sekayen 8(4), seksyen 10(1), Pandangan YB PUU Negeri Perak dan Perenggan 14.7 Manual Pengambilan Tanah


Isnin, 15 Ogos 2016

Siasatan Terus/Ringkas (Summary Enquiry)

Siasatan Ringkas yang dinyatakan dalam seksyen 17 (Satu seksyen sahaja) Bahagian III Akta Pengambilan Tanah 1960, masih dikekalkan walaupun pindaan kepada Akta tersebut telah diluluskan. Pada pandangan saya siasatan ringkas yang menggantikan siasatan dibawah seksyen 12 (yang mengambil masa yang lama tidak kurang 21 hari dari tarikh notis awam Borang E) Akta boleh dijalankan disebabkan perkara berikut:

1.   Orang yang berkepentingan terlalu ramai, atau
2. Kawasan yang terlibat dengan pengambilan kecil sahaja jika award dibuat berasingan dan
3.  Peruntukan yang disediakan perlu dibelanjakan dengan segera dalam bentuk tunai mungkin disebabkan bencana alam (Ini pandangan bekas Pengarah Seksyen Pengambilan Tanah - Tuan Hj Mohd Said yang juga penceramah Akta Pengambilan Tanah 30 tahun dahulu)

Prosedur:

1. Notis Borang E telahpun disampaikan

2. Siasatan meliputi:

a. kepentingan semua pihak yang menuntut pampasan
b. siapa yang berhak mendapat pampasan
c. bantahan oleh orang yang ada kepentingan jika ada

3. Selesai siasatan, Pentadbir Tanah akan membuat award lisan (make an oral award)  dalam bentuk tawaran pampasan kewangan (form of a monetary) atau selainnya kepada setiap orang yang pada pendapatnya  berhak kepada award tersebut.

4. Selesai award lisan, Pentadbir Tanah hendaklah merekodkan sama ada menerima atau menolaknya dalam Borang G

5. Jika award tersebut diterima, Pentadbir Tanah akan mengarahkan hakmilik tanah diserahkan dengan serta merta dan seterusnya apabila hakmilik diserahkan, Pentadbir Tanah akan membuat bayaran kepada setiap orang yang berkepentingan tanpa perlu mengeluar dan menyerahkan Borang H. Inilah yang membuktikan pampasaan yang dibayar adalah dalam bentuk tunai

6. Apabila bayaran pampasan telah dibuat, tanah tersebut telahpun diambil milik pada tarikh pembayaran TANPA PERLU MENGELUAR DAN MENYERAHKAN BORANG K dibawah seksyen 22

7. Jika award ditolak oleh orang berkepentingan ATAU orang berkepentingan tidak menghadiri siasatan, siasatan ditangguhkan dan Pentadbir Tanah meneruskan siasatan mengikut seksyen 12 Akta ATAU mendepositkan ke Mahkamah mengikut seksyen 29(2) Akta.