Isnin, 25 Mei 2015

Kes Mahkamah Berkaitan Dengan Seksyen Tertentu APT

Kali ini saya senaraikan kes-kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah berkaitan dengan seksyen-seksyen tertentu dalam Akta Pengambilan Tanah 1960.

1. Kes Ahmad Saman v Kerajaan Negeri Kedah [2004] 1 CLJ 211
 
Kes ini berkaitan dengan seksyen 3(1) Akta 
 
2. Kes Ng Kim Moi v PTD Seremban [2004] 3 CLJ 131

Kes ini berkaitan dengan pewartaan seksyen 4  dan seksyen 11 Akta

3. Kes Ee Chong Pang & ors V The Land Administrator of District of Alor Gajah & Anor [2013] 3 CLJ 649

Kes ini juga berkaitan dengan pewartaan seksyen 4 Akta

4. Kes Straits Credit Sdn. Bhd. V Pentadbir Tanah Wilayah Persekutuan [1994] 2 CLJ857

Kes ini berkaitan dengan pengambilan yang tidak diteruskan setelah pewartaan dibawah seksyen 8 Akta

5. Kes Zainal Abidin bin Yaakub v Pentdbir Tanah Melaka Tengah [1996] 5 MLJ 577

Kes ini berkaitan dengn seksyen 30(b) dan Borang H Akta

6. Kes Ismail bin Bakar & Ors v Director of Land and Mines, Kedah [2011] 5 MLJ 197
    Kes Koriah binti Sudar v PT Kuala Langat [2013] 3 MLJ 695

Kes-kes ini berkaitan dengan seksyen 32(1) dan 32(2) Akta

7. kes Sin Yee Estate Sdn Bhd v Pentadbir Tanah Kinta [2005] 4 CLJ 653

Kes ini berkaitan dengan seksyen 38(2) Akta

8. Kes Uda Holding Bhd v Pentadbir Tanah Wilayah Persekutuan K. Lumpur [2012] 6  MLJ 242
  Kes Arthur Ponniah Gurubatham & Satu lagi v Pentadbir Tanah Wilayah Persekutuan [2008] 3 CLJ 17
    Kes Dynamic Plantation Bhd. V Pentadbir Tanah Segamat [2008] 3 CLJ 37

Kes-Kes itu berkaitan dengan  seksyen 38(3)(a) Akta

9. Kes Hamidon bin Ahmad v CLR Jasin [1970] 1MLJ 202

Kes ini berkaitan dengan seksyen 38(3)(b) Akta

10. Kes Lai Tai v Pentadbir Tanah [1960] 26 MLJ 82
     Kes Singapore Para Rubber Estate Ltd v Pentadbir Tanah Rembau [2007] 5 CLJ 71

Kes ini berkaitan dengan seksyen 38(4) Akta

11. Kes Calamas v Pentadbir Tanah Batang Padang [2011] 5 CLJ 125
      Kes Polywell Development Sdn. Bhd v Pentadbir Tanah J. Bahru [2014] 5 CLJ 129

Kes-kes ini berkaitan dengan seksyen 40D dan seksyen 49(1) Akta

12. Kes Boustead Estate Agency Sdn. Bhd. V Pentadbir Tanah Baling [2007] 4 CLJ 375

Kes ini berkaitan dengan Perenggan 2 sub-perenggan 2(c) Jadual Pertama

13. Kes Ng Tiou Hong v Collector of Land Revenue Gombak [1984] 2 MLJ 35

Kes ini berkaitan Perenggan 1 Jadual Pertama Akta

14. Kes Lim Chee Cheng v Pentadbir Tanah Seberang Prai Tengah [1999] 4 MLJ 213

Kes ini berkaitan dengan Perenggan 2BA Jadual Pertama Akta

15. Kes Pentadbir Tanah Petaling v Swee Lin Sdn Bhd [1999] 3 MLJ 489

Kes ini berkaitan dengan Sub -perenggan 3A Jadual Pertama Akta

16. Kes Che Som binti Che Mat v Pentadbir Tanah Daerah Kerian [2014] 1 CLJ 575
 
Kes ini berkaitan dengan Perenggan 2(d) Jadual Pertama Akta

Ahad, 10 Mei 2015

Isu Perintah Pentadbir Tanah

Saya diminta oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang sebuah negeri untuk memberi pandangan berkaitan dengan isu pengambilan tanah yang berlaku dinegeri tersebut.

Isunya begini: Pada hari siasatan pengambilan tanah dijalankan, tuan tanah diwakili oleh seseorang (yang dikatakan sebagai waris) kerana tuan tanah  asal dikatakan telah meninggal dunia. Selepas siasatan pengambilan, Pentadbir Tanah memerintahkan supaya wang pampasan tersebut disimpan ke Amanah Raya Berhad. Setelah wang disimpan, peguam tuan tanah hadir dan menyatakan tindakan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah adalah tidak mengikut undang-undang kerana tuan tanah masih hidup  dan akan mengambil tindakan mahkamah. Seterusnya meminta supaya wang tersebut dikeluarkan dan dibayar kepada tuan tanah sebenar. 

Pandangan:

Tindakan Pentadbir Tanah mendepositkan pampasan ke Amanah Raya Berhad adalah satu tindakan yang betul mengikut Pekeliling KPTG BIl 39 Tahun 2009.

Perkara yang perlu disemak oleh Pentadbir Tanah adalah berkaitan dengan seksyen 10, seksyen 11, seksyen 52, seksyen 53 dan seksyen 54 Akta Pengambilan Tanah 1960. Sama ada seksyen-seksyen tersebut dipatuhi oleh Pentadbir Tanah. Jika dipatuhi, tindakan Pentadbir Tanah dalam menjalankan siasatan dan perintah ADALAH BETUL dan sebaliknya jika seksyen-seksyen tersebut TIDAK DIPATUHI, tindakan mahkamah yang akan diambil oleh tuan tanah akan memberi kesan kepada tindakan Pentadbir Tanah dan proses pengambilan tanah itu sendiri.

Seksyen 10 menghendakki Pentadbir Tanah menyempurnakan notis awam Borang E menurut seksyen 52 sebelum siasatan dibawah seksyen 12 dijalankan. Jika ini telah diambil tindakan, salinan-salinan notis Borang E hendaklah juga disampaikan kepada mereka-mereka yang dinyatakan dibawah seksyen 11(1) mengikut seksyen 53(1)(2)(3) dan (4). Jika ini juga telah dilaksanakan dengan sempurna oleh Pentadbir Tanah, maka tindakan Pentadbir Tanah menjalankan siasatan, perintah dan mendepositkan wang pampasan ADALAH BETUL DAN TIDAK BOLEH DICABAR DIMAHKAMAH.

Seperkara lagi, pihak yang hadir semasa siasatan yang mengaku sebagai waris, boleh diambil tindakan Mahkamah oleh Pentadbir Tanah KERANA MENIPU.

Ahad, 26 April 2015

Isu Pengambilan Tanah

Saya ada menerima satu soalan melalui facebook berkaitan pengambilan tanah berkaitan dengan pengeluaran Borang K dari salah seorang pegawai JKPTG Negeri. Soalan berbunyi berikut: Bolehkan BORANG K dikeluarkan walaupun bayaran pampasan belum dibuat.

Pada pendapat saya soalan tersebut adalah soalan asas yang sepatutnya diketahui  oleh semua pihak terutama oleh pentadbiran tanahi kerana perkara ini menjadi kelaziman  kepada agensi pemohon yang ingin memasuki tanah dengan segera untuk menjalankan projek, tetapi malangnya ianya sering ditanya kepada saya sama ada di dalam kursus-kursus pengambilan, seminar dan ditanya melalui sms, telefon dan sebagainya.

Pandangan:

Borang K adalah ambil milik. Berdasarkan seksyen 22 Borang K mesti diserahkan kepada penduduk tanah yang terlibat, tuanpunya tanah jika dia bukan penduduk dan pihak berkuasa pendaftaran (unit pendaftaran). Apabila Borang K diserahkan kepada mereka, penduduk kena kosongkan bangunan, tuan tanah tidak berhak atas tanah dan unit pendaftaran kena daftar/endors. Disamping itu berdasarkan seksyen 55, agensi pemohon juga akan diberikan Borang K dan  Borang K telah diterima, agensi atau kontraktor bolehlah memasukki tanah tersebut dan menjalankan kerja.

Berdasarkan seksyen 18 pula:

Pentadbir Tanah boleh mengambil milik -

(a) mana-mana tanah yang berkenaan dengannya sesuatu award telah dibuat di bawah seksyen 14, milikan tanah itu di ambil pada waktu notis dalam Borang H disampaikan kepada penduduk anah itu atau pada bila-bila masa selepas itu;

(b) mana-mana tanah yang dinyatakan dalam Perakuan Kedesakan yang dikeluarkan di bawah seksyen 19, sama ada atau tidak apa-apa award telah dibuat berkenaan dengan tanah itu.

Berdasarkan seksyen di atas Borang K (ambil milik) boleh dibuat semasa atau selepas Borang H disampaikan kepada penduduk. Ini bermakna sebelum bayaran pampasan dibuat kepada orang yang berkepentingan (iaitu dalam tempoh tiga bulan dari tarikh penyampaian notis Borang H), Borang K boleh diserahkan kepada orang yang berkepentingan.

Selain daripada itu, Borang K (ambil milik) juga boleh dibuat untuk mana mana tanah yang disenaraikan di dalam Borang I (Perakuan Kedesakan) kerana berdasarkan kepada seksyen 19 apabila Pengarah Negeri mengeluarkan Borang I, pada atau selepas tamat tempoh lima belas hari dari tarikh notis awam Borang E ditampal, Pentadbir Tanah boleh mengeluar dan menyerahkan Borang K. Ini juga bermakna, Borang K boleh dikeluar dan diserahkan bukan sahaja sebelum pembayaran pampasan, bahkan sebelum siasatan di adakan.


SAYUGIA DIINGATKAN WALAUPUN BORANG K BOLEH DIKELUAR DAN DISERAHKAN SEBELUM PEMBAYARAN PAMPASAN DIBUAT, IANYA TERTAKLUK KEPADA SEKSYEN 32 IAITU AGENSI PEMOHON MESTI MEMBAYAR CAJ BAYARAN LEWAT DISAMPING PAMPASAN DAN PENTADBIR TANAH HENDAKLAH MEMBERI PERHATIAN KEPADA PERKARA TERSEBUT.  OLEH YANG DEMIKIAN TERJAWABLAH PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN Isnin, 20 April 2015

Draf Cadangan Pindaan APT


Ini adalah sebahagian daripaa cadangan pindaan kepada Akta Pengambilan Tanah 1960 yang telah dibentangkan dalam rundingan awam pada 16 April yang lalu. Draf cadangan sepenuhnya boleh diperolehi di laman web JKPTG. Tuan tuan boleh menyemak keseluruhan draf cadangan tersebut dan seterusnya memberi pandangan sama ada bersetuju atau tidak kepada JKPTG SEKSYEN PENGAMBILAN TANAH

Khamis, 16 April 2015

Soalan Dari Penilai Berlesen

Saya di sini ingin membuat sedikit pertanyaan berkenaan dengan pengambilan balik tanah bagi tanah-tanah yang terdiri daripada tanah estet (kelapa sawit atau getah) yang terletak di kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan.  
 
Saya sertakan di sini contoh @ situasi yang berlaku.
 
Katakan, sebuah estet kelapa sawit berkeluasan 1,500 hektar tetapi di pegang di bawah beberapa hakmilik, contohnya 5 hakmilik dengan setiap satu hakmilik berkeluasan 300 hektar.
 
Lot 1    : 300 hektar
Lot 2     : 300 hektar
Lot 3     : 300 hektar
Lot 4     : 300 hektar
Lot 5     : 300 hektar
Jumlah : 1,500 hektar
 
Pengambilan:
 
Satu pengisytiharan pengambilan telah dibuat ke atas estet tersebut yang mana hanya melibatkan sebahagian daripada satu hakmilik sahaja, katakan Lot 1 tadi. Keluasan yang terlibat pula adalah 30 hektar daripada 300 hektar tersebut.

Soalan saya :
 
Jika penilaian dibuat bagi tujuan menentukan nilai pampasan hartanah terlibat, adakah kita akan mengambil kira luas keseluruhan estet tersebut (1,500 hektar) atau luas satu lot yang terlibat sahaja, i.e 300 hektar.
 
Kemusykilan ini adalah kerana saya telah merujuk kepada beberapa laporan penilaian yang disediakan oleh penilai kerajaan yang mana apabila menilai tanah estet, walaupun tanah tersebut dipegang di bawah beberapa hakmilik berasingan, pengiraan keluasannya adalah merujuk kepada luas keseluruhan estet dan bukannya luas hartanah mengikut dokumen hakmilik.
 
Walaubagaimanapun, saya berpendapat penilaian harus dibuat dengan merujuk kepada Perkara 1B Jadual Pertama iaitu “dengan merujuk kepada keseluruhan tanah sebagaimana ditunjukkan di dalam dokumen hakmilik”, di dalam contoh ini adalah 300 hektar dan bukannya 1,500 hektar.
 
Ini adalah kerana saya berpendapat Perkara 2D Jadual Pertama hanya menyatakan tentang penilaian tanah estet atau sebahagian tanah estet yang merujuk kepada Seksyen 214A KTN hanyalah berkenaan dengan sekatan penjualan tanah estet, dan bukannya menyatakan bahawa ianya perlu dinilaikan secara bersama atau berasingan


Pandangan:

Jika kita perhatikan tafsiran tanah ladang seperti yang dinyatakan dibawah s 214A(11) Land Code adalah mana-mana tanah pertanian yg di pegang SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU HAKMILIK ...............

Ini bermakna jika hanya SATU HAKMILIK/BAHAGIAN sahaja daripada kesemuanya terlibat dgn pengambilan NILAIANNYA MASIH TETAP DI NILAI SEBAGAI TANAH ESTATE.

Walau bagaimana pun pada pandangan saya perenggan/seksyen 1(1B) Jadual Pertama boleh diambil kira, sebagai contoh bahagian terlibat terletak di tepi jln, nilai bhg itu lebih tinggi dari bahagian lain. Contoh lain, bahagian terlibat tanah nya lebih subur/lebih tinggi dari bahagian lain, nilai bahagian itu mesti lebih tinggi dr kawasan yg lainSebagai susulan, saya ingin bertanya sedikit lagi (masih merujuk kepada situasi sama seperti tadi).
 
Katakan kesemua tanah estet tersebut ingin dibangunkan dan sebahagiannya telahpun dibangunkan dan telah dipecah sempadan mengikut keperluan pembangunan yang dirancang. Cuma, oleh kerana bahagian yang terlibat dengan pengambilan masih tidak terlibat dengan pembangunan, ianya masih dikekalkan sebgaai tanah pertanian kelapa sawit.
 
Soalan saya :
 
Adakah keseluruhan tanah estet ini masih dikira sebagai tanah estet kerana sebahagiannya telah dibangunkan?
Ini adalah kerana berdasarkan pemahaman saya, sesuatu pembangunan ke atas tanah estet memerlukan kelulusan dari ELB (Estate Land Board). Saya andaikan apabila sebahagiannya telah dibangunkan, bermakna ianya telah mendapat kelulusan dari ELB.
 
Berdasarkan kepada situasi ini, saya berpendapat adalah lebih wajar jika dinilai mengikut dokumen hakmilik.
 

Pandangan:
 
Berdasarkan sek 124, 124A, 204B Land code, utk bangunkan tanah ladang mesti mendapat sokongan Lembaga Tanah Estate. Jika hanya sebahagian sahaja tanah ladang yang dibangunkan, Lembaga hanya beri pandangan utk bahagian itu sahaja BUKAN keseluruhan tanah itu. Kecuali permohonan pembangunan yang dibuat MELIPUTI KESELURUHAN LOT.

Ahad, 5 April 2015

Isu Pengambilan Tanah Oleh TNB

Satu kawasan pengambilan tanah untuk projek TNB telah diwartakan dibawah seksyen 8 pada Mac 2012.  Keluasan pengambilan adalah 0.54 hektar. Kemudian warta pindaan diterbitkan dalam bulan Mei 2012, keluasan pengambilan dipinda menjadi 0.68 hektar.

Semasa siasatan pengambilan, semua pihak terlepas pandang. Perintah Borang G, Borang H dan Borang K berdasarkan warta pertama iaitu 0.54 hektar. Sehingga Mac 2015, pihak TB belum memasukki tanah tersebut.

Pada pertengahan 2014, apabila warta bulan Mei telah tamat tempoh, TNB telah mengemukakan permohonan baru untuk keluasan tambahan seluas 0.14 hektar dan telahpun diwartakan dibawah seksyen 8 pada Januari 2015. Dalam tempoh tersebut Pejabat Tanah telah pun selesai memproses hakmilik sambungan untuk baki lot tersebut dan seterusnya hakmilik sambungan telahpun didaftarkan berdasarkan keluasan pengambilan seluas 0.68 hektar dengan tidak mengikut Borang K yang telah dikeluarkan sebelum ini.

Pentadbir Tanah memohon supaya TNB membayar pampasan tambahan untuk keluasan 0.14 hektar beserta caj bayaran lewat mulai dari tarikh Borang K diserahkan hingga pampasan baru dibuat berdasarkan seksyen 28 dan 32(2) Akta Pengambilan Tanah kerana selepas ukuran semula keluasan pengambilan menjadi 0.68 hektar. Ini disebabkan semasa Permintaan Ukur dibuat, Pentadbir Tanah kemukakan warta bulan Mei 2012 iaitu 0.68 hektar. TNB enggan membayar kerana perintah, Borang H dan Borang K hanya melibatkan 0.54 hektar.

Pandangan untuk penyelesaian:

Sepatutnya hakmilik sambungan yang dikeluarkan adalah berdasarkan keluasan perintah dan Borang K yang telah dikeluarkan tetapi Pentadbir Tanah kemukakan warta bulan Mei semasa Permintaan Ukur dikemukakan. Oleh itu tindakan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah adalah TIDAK BETUL TETAPI HAKMILIK SAMBUNGAN YANG DIKELUARKAN ADALAH SAH dan berdasarkan seksyen 28 dan 32(2) Akta Pengambilan Tanah permintaan yang dibuat oleh Pentadbir Tanah supaya TNB membayar pampasan tambahan dan caj bayaran lewat ADALAH BETUL. Tambahan pula hakmilik sambungan telahpun didaftarkan DAN TIDAK BOLEH DIBATALKAN KECUALI OLEH MAHKAMAH

Isu sekarang adalah pihak TNB enggan mematuhi seksyen 28 dan 32(2) dengan alasan, Pentadbir Tanah  tidak mematuhi kehendak Permintaan Ukur iaitu menyertakan warta bulan Mac 2012 dan Borang K pengambilan seluas 0.54 hektar. Disamping itu pihak TNB hanya menganggap pengambilan melibatkan 0.54 hektar dan bukannya 0.68 hektar.

Ahad, 29 Mac 2015

Hakmilik Di Bawah Kanun Tanah Negara dan Sebelumnya

Dibawah Kanun Tanah Negara 1965, iaitu undang-undang tanah utama di Semenanjung Malaysia terdapat TIGA KUMPULAN HAKMILIK

1. Hakmilik Pejabat Tanah (Land Office Title) bermaksud hakmilik yang dibuktikan oleh GERAN MUKIM (GM) atau PAJAKAN MUKIM (PM)

2. Hakmilik Pejabat Pendaftaran (Registry Title) bermaksud hakmilik yang dibuktikan dengan satu GERAN (G) atau PAJAKAN NEGERI {State Lease} (PN)

Geran dan Geran Mukim adalah tanah pegangan bebas/hakmilik selama-lamanya (free hold), sementara Pajakan Mukim dan Pajakan Negeri adalah pegangan pajakan/hakmilik bertempoh (lease hold). Hakmilik bertempoh ini mungkin hanya untuk tempoh 60 tahun, 90 tahun atau maksima 99 tahun yang dikira dari tarikh pendaftaran hakmilik tersebut. Apabila tamat tempoh tersebut, tanah tersebut AKAN MENJADI TANAH KERAJAAN.

3. Hakmilik Bersyarat (Qualified Title) bermaksud hakmilik yang dikeluarkan sebelum ukuran halus dibuat. Hakmilik ini mempunyai DUA BENTUK iaitu:

(a). Hakmilik bersyarat bersamaan dengan hakmilik Pejabat Pendaftaran {QT(R)} dalam bentuk Borang 11A Kanun Tanah Negara

(b). Hakmilik Bersyarat bersamaan dengan hakmilik Pejabat Tanah {QT(M)} dalam bentuk Borang 11B Kanun Tanah Negara

Dibawah ini pula saya senaraikan HAKMILIK-HAKMILIK sebelum kuatkuasa KANUN TANAH NEGARA 1.1.1966

1. C.T                                                           57. DAFTAR SEMENTARA
2. GERAN NEGERI                                     58. GERAN W.P
3. PAJAKAN NEGERI                                  59. STATE LEASE
4. MALAY GRANT                                       60. QUALIFIED T. REG
5. PAJAKAN MELAYU                                 61. PAJAKAN MUKIM
6. AGRICULTURE LEASE                           62. Q.T.M (L)
7. H.S.(D)                                                     63. Q.T.M
8. MINING LEASE                                       64. H.S.M (T)
9. MINING CERTIFICATE                           65. GRANT
10. E.M.R                                                    66. H.S.D (A)
11. P.M.R                                                    67. H.S.M (L)
12. E.M.R (L)                                              68. A.A (AM)
13. MUKIM GERAN                                    69. AGREEMENT FOR LEASE AGR. LAND
14. MUKIM LEASE                                     70. AGREEMENT FOR MINING LEASE
15. H.S.(M)                                                 71. CHOP LAMA
16. H.S.(M) G                                             72. CHOP JUALAN
17. H.S.(M) L                                              73. E.D.R
18. H.S.M.L (N.V)                                       74. MUKIM A.A
19. A.O                                                       75. NEW ENTRY MUKIM R
20. A.O (N.V)                                             76. OLD ENTRY MUKIM R
21. A.A                                                       77. PERMOHONAN LULUS
22. A.A (N.V)                                             78. PERMIT
23. A.A.L                                                    79. PERMOHONAN MAKBOL
24. A.A.G                                                   80. KETERANGAN REG. MUKIM
25. S.S                                                       81. KETERANGAN REG. MUKIM (L)
26. D.P                                                       82. MUKIM LIS
27. C.L.R                                                    83. KENYATAAN SETTLEMENT BIL
28. R.H                                                       84. AKUAN MENERIMA TUNTUTAN
29. L.R.I                                                      85. KETERANGAN MILIK SEMENTARA
30. ALSAGOFF LOT                                  86. TANAH CONCESSION (ANUGERAH)
31. H.S.(D) PAJAKAN                                87. GERAN VILLAGE
32. SURAT PUTUS BESAR                       88. Q.T (R) LEASE
33. SURAT PUTUS KECIL                        89. Q.T (M)
34. S.P PEJABAT TANAH                         90. H.S (M) PAJAKAN
35. S.P PEJABAT PENDAFTAR                91. Q.T (M) LEASE
36. SURAT SEWA TANAH RAJA              92. MALAY CERTIFICATE
37. S. AKUAN (HIJRAH                             93. PAJAKAN GALIAN
38. S.AKUAN (MASIHI)                             94. AGR. LEASE
39. S.PUTUS (ALMARHUM)                     95. AGR GRANT
40. S.P. (SEM) PEJ. DAFTAR                   96. TOWN GRANT
41. S.P. (SEM) PEJ. TANAH                     97. GRANT FOR LAND
42. PASS FREE                                        98. OLD TITLE
43. SURAT KECIL                                     99. INTERIM REGISTER
44. S. KECIL KWL. BANDAR                  100. REGISTER OF HOLDING
45. PERMIT                                             101. REGISTER MUKIM
46. BANCI SEWA                                    102. GRANT LAND
47. SURAT AKUAN (SIAM)                     103. GERAN BESAR
48. SURAT AKUAN (JEPUN)                  104. GERAN KECIL
49. HS(M) MCL                                        105. PAJAKAN TANAH NEGERI
50. GM. PP                                              106. PAJAKAN TANAH PERTANIAN
51. GM MCL                                             107. PAJAKAN TANAH PADI
52. GM GSA                                             108. PAJAKAN TANAH
53. PAJAKAN MUKIM                              109. PAJAKAN TANAH BANDAR
54. PAJAKAN MUKIM GSA                     110. GRANT (FIRST GRADE)
55. GERAN                                              111. GRANT MUKIM (FIRST GRADE)
56. PAJAKAN

Hakmilik A.A masih terdapat dan digunapakai di beberapa negeri di Semenanjung dan belum ditukar kepada hakmilik di bawah Kanun Tanah Negara kerana atas sebab tertentu yang tak dapat dielakkan.