Khamis, 25 September 2014

Isu Pengambilan Tanah

Semasa berceramah di Kuala Terengganu pada 20 dan 21 September dan ceramah di INSTUN pada 24 September, terdapat persoalan yang sama ditanyakan berkaitan pengambilan tanah dan pembangunan tanah.
 
Soalan berbunyi seperti berikut:
 
Sebahagian daripada satu lot (yang dipunyai oleh TIGA orang tuanpunya tanah) terlibat dengan pengambilan (katakan lot 321, GM 131). Proses pengambilan telahpun hampir selesai, cuma Borang K belum dikeluar dan diendorse/buat ingatan/wasilan. Dalam masa yang sama permohonan untuk memecah bahagian tanah kepada 3 BAHAGIAN telah dilulus dan hakmilik baru telah didaftarkan (Katakan lot 2210 HS(D) 22, lot 2211 HS(D) 23 dan lot 2212 HS(D) 23). Berdasarkan pelan pengambilan tanah, kawasan yang terlibat dengan pengambilan hanya melibatkan lot 2210 HS(D) 22. Bagaimana untuk menyediakan Borang K bagi tujuan endorsan kerana hakmilik lama (lot 321 GM 131) telah dibatalkan akibat pecah bahagian tersebut
 
 
Pandangan:
 
Dalam ruangan pertama jadual Borang K ia itu NO LOT  masukkan NO LOT YANG BAHARU (lot 2210) SERTA NO LOT LAMA (lot 321) di dalam kurungan. Sementara ruang kedua iaitu HAKMILIK ATAU KEPENDUDUKAN masukkan JENIS HAKMILIK YANG BAHARU (HS(D) 22) SERTA JENIS HAKMILIK LAMA (GM 131) didalam kurungan. Dengan pengeluaran Borang K berdasarkan cara pengisian tersebut, Pentadbir Tanah boleh lah membuat endorsan/ingatan/wasilan ke dalam hakmilik baharu.
 
 

Selasa, 9 September 2014

Pandangan Pengambilan Tanah s3(1)(a)

Disini saya sertakan pandangan daripada Pengarah JKPTG Negeri Sembilan berkaitan pengambilan tanah oleh Tenaga Nasional Berhad di bawah seksyen 3(1)(a). 

PANDANGAN INI ADA KAITAN DENGAN PAPARAN SAYA SEBELUM INI BERTAJUK 'MAKSUD AWAM DAN KEMUDAHAN AWAM'

Walau pun antara hujahan atau dapatan dalam kes Tenaga Nasional lwn Teobros Development Sdn Bhd (Mahkamah Rayuan) tersebut mengatakan bahawa penyediaan bekalan elektrik oleh Tenaga Nasional adalah sememangnya suatu aktiviti public purpose namun hujahan atau dapatan tersebut masih boleh diperdebatkan atau dinilai dengan lebih mendalam berdasarkan alasan-alasan berikut:-

1. Secara prinsipnya, pengambilan tanah untuk maksud awam (public purpose) di bawah seksyen 3 (1)(a) APT 1960 memberi penekanan kepada si pengambil dan bukannya tujuan pengambilan itu. Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau mana-mana badan kedua-dua Kerajaan itu boleh mengambil tanah untuk maksud awam kerana tanggungjawab dan fungsi Kerajaan adalah memelihara dan melindungi kepentingan awam.

2. APT 1960 mengiktiraf perbezaan antara maksud awam (public purpose) dengan kemudahan awam (public utility) apabila dinyatakan di bawah seksyen 2 dan seterusnya seksyen 3(3) dengan syarat fee permohonan pengambilan tanah  boleh dikecualikan oleh PBN jika pengambilan adalah untuk kemudahan awam (public utility).

3. TNB telah dibenarkan oleh beberapa PBN di Semenanjung Malaysia untuk mengambil tanah bagi maksud awam di bawah seksyen 3 (1)(a) kerana way leave di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 yang digunakan sebelum itu oleh TNB khususnya untuk talian penghantaran elektrik bervoltan tinggi telah menimbulkan banyak bantahan daripada rakyat kepada pemimpin politik disebabkan pampasan yang diterima tidak setimpal dengan penggunaan tanah secara kekal oleh TNB selain susut nilai dan kerosakan yang menjejaskan hak pemilik tanah yang terlibat. Hasilnya TNB diberikan 'hadiah' yang sangat istimewa kerana bersetuju mengambil tanah di bawah APT dengan mengenepikan hak penggunaan di bawah ABE 1990. Isunya, adakah TNB dan agensi utiliti lain yang merupakan badan korporat layak diberikan 'hadiah' tersebut? Sekiranya layak, adakah kelayakan itu boleh diberikan oleh PBN? Adakah PBN diperuntukkan kuasa untuk mentafsir apa-apa tujuan di bawah PBN samada ianya bersifat awam atau tidak? Tindakan 'menghadiahkan' TNB tersebut oleh beberapa PBN boleh dianggap sebagai satu langkah atau jalan keluar yang popular namun terdapat cara lain untuk menghalalkan matlamat tersebut. TNB atau syarikat utiliti lain adalah badan korporat yang bermatlamatkan keuntungan. Memang diakui bahawa hak penggunaan ke atas tanah berimilik di bawah ABE 1990 dan Akta Industri Perkhidmatan Air (AIPA) 2006 sedikit sebanyak bercanggah dengan peruntukan Artikel 13 Perlembagaan Negara tetapi tetapi membenarkan agensi utiliti yang merupakan syarikat mengambil tanah untuk maksud awam bukanlah penyelesaian yang sihat atau sesuai. Sebaliknya, agensi utiliti boleh menggunakan suruhanjaya-suruhanjaya yang ada sebagai vehicle untuk tujuan tersebut. Walau pun pilihan ini boleh dilihat sebagai jalan keluar yang lebih bersifat teknikal namun sekurang-kurangnya semangat atau prinsip maksud awam di bawah APT itu masih terpelihara. Jika TNB atau syarikat utiliti lain masih
perlu diberikan kebenaran untuk mengambil tanah bagi maksud awam, langkah penyelesaian jangka panjangnya sudah semestinya memerlukan pindaan kepada APT 1960.

4. Tanpa pindaan ke atas APT, membenarkan TNB atau syarikat utiliti lain mengambil tanah untuk maksud awam adalah tindakan 'melepaskan' atau forego sumber-sumber hasil kepada Kerajaan iaitu:-

   a. Fee proses permohonan pengambilan tanah yang sepatutnya boleh    dikenakan di bawah seksyen 3(1)(b) APT 1960 (hasil kepada Kerajaan Negeri)

b. Fee penilaian ke atas nilaian tanah yang dilakukan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta yang dikenakan di bawah seksyen 3(1)(b) APT 1960 (hasil Kerajaan Persekutuan)

c. Fee ke atas dokumen-dokumen sokongan seperti sijil carian rasmi dan salinan sah hakmilik (hasil Kerajaan Negeri)

Sekian,

JAIYA BIN ABU
JKPTG NS

Selasa, 26 Ogos 2014

Soalan Pengambilan Tanah

Ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya dan saya rasa persoalan ini sering berlaku. Soalan: Tanah seluas 0.068 ha terlibat keseluruhannya dengan pengambilan. Didalam warta seksyen 8, cetakan yang dibuat mengenai anggaran keluasan pengambilan adalah 0.680 ha. Pentadbir Tanah telahpun selesai menjalankan siasatan dan perintah pengambilan yang dibuat adalah berdasarkan keluasan seperti di dalam warta seksyen 8 tetapi Borang H belum dibuat dan belum diserahkan. Apakah yang perlu lakukan oleh Pentabir Tanah  untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Pandangan:

Perintah yang dibuat oleh Pentadbir Tanah untuk pengambilan tanah seluas 0.680 ha tersebut adalah adalah tidak releven kerana keluasan tanah sebenar hanyalah 0.068 ha walaupun anggaran keluasan yang hendak diambil di dalam warta adalah 0.680 ha. Pentadbir Tanah bolehlah meminda perintah tersebut menjadi 0.068 ha dan seterusnnya pindaan warta (tak perlu penarikan dibawah seksyen 35(1)) mesti dibuat bersesuaian dengan keluasan sebenar tanah tersebut.

Khamis, 14 Ogos 2014

Baki Lot Yang Tidak Ekonomik

Ada pertanyaan yang sampai kepada saya bertanyakan bagaimana untuk menentukan baki yang tidak ekonomik dan seterusnya dalam masa siasatan PEMILIK TANAH MEMOHON SUPAYA BAKI LOT TERSEBUT DIAMBIL KESELURUHANNYA.
 
Di dalam Akta Pengambilan Tanah 1960, tidak menyatakan bagaimana untuk menentukan baki lot yang tidak ekonomik. Sepatutnya, APABILA  MENERIMA PELAN PERMOHONAN PENGAMBILAN, Pentadbir Tanah BERKUASA UNTUK MENENTUKAN BAKI LOT YANG MANA SEPATUTNYA DIAMBIL KESELURUHAN DAN MEMINTA PEMOHON MEMINDA PELAN PERMOHONAN dan JANGAN TERUS MENERIMA SAHAJA APA YANG DIKEHENDAKI OLEH PEMOHON. Mengikut amalan biasa, jika tanah pertanian, luas yang tidak ekonomik adalah 1 ekar/0.5 ekar bagi Kelantan (Ini berdasarkan syarat pecah sempadan tanah). Itupun bergantung kepada BENTUK lot baki tersebut.
 
Apabila keluasan pengambilan telah ditentukan oleh Pentadbir Tanah (setelah dicampur dengan keluasan baki lot yang tidak ekonomik) barulah Borang C disediakan. Ini bermakna KELUASAN YANG DIWARTAKAN DIBAWAH SEKSYEN 8 TERMASUK BAKI LOT YANG TIDAK EKONOMIK
 
Isu yang berbangkit sekarang adalah SEMASA SIASATAN, pemilik tanah memohon supaya baki lot yang tidak ekonomik diambil. Perkara ini tidak akan berlaku jika Pentadbir Tanah telahpun mengambil tindakan seperti diatas. Pada pandangan saya jika ianya berlaku, Pentadbir Tanah boleh mengambil seluruh baki lot yang tidak ekonomik tadi TETAPI TERTAKLUK KEPADA SEKSYEN 14(4) AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960.
 
 
 
 

Selasa, 12 Ogos 2014

Tempoh 21 Hari Untuk Siasatan

Masih terdapat dikalangan pegawai dan kakitangan pentadbiran tanah yang keliru dengan tempoh 21 hari untuk mengadakan siasatan pengambilan tanah. Hari ini sahaja (12 Ogos) seorang Pembantu Tadbir dan seorang Pentadbir Tanah menghubungi saya bagi memperjelaskan perkara tersebut.
 
Berdasarkan seksyen 10(2) Akta Pengambilan Tanah 1960 menyatakan 'Pentadbir Tanah tidak boleh mengadakan siasatan itu lebih awal daripada dua puluh satu hari selepas tersiarnya notis yang disebut dalam subseksyen (1)'
 
Berdasarkan subseksyen (1) seksyen 10, notis yang dinyatakan di dalam subseksyen diatas adalah notis awam Borang E yang disempurnakan mengikut seksyen 52 iaitu notis Borang E yang ditampal.
 
Ini bermakna tarikh siasatan hendaklah melebihi 21 hari SELEPAS tarikh notis itu ditampal, jika kurang SIASATAN ADALAH TUDAK SAH
 
Seksyen 11 pula menyatakan Pentadbir Tanah hendaklah (shall) menyediakan salinan notis Borang E dan disampaikan kepada penduduk tanah, tuanpunya berdaftar, mana-mana orang yang ada kepentingan berdaftar, mana-mana orang yang ada kepentingan mengikut seksyen 53. Penyerahan salinan notis ini tidak tertakluk kepada suatu tempoh seperti notis awam Borang E.
 
Ini bermakna salinan-salinan Borang E tersebut boleh diserahkan bila-bila masa sahaja walaupun sehari sebelum siasatan pengambilan dijalankan, IANYA TETAP SAH.

Selasa, 22 Julai 2014

Cadangan Penambahbaikan APT 1960

Sepanjang tempoh lebih 32 tahun bergelumang dengan Akta Pengambilan Tanah 1960 (APT) dan melalui cadangan/pertanyaan dari peserta kursus, APT 1960 mempunyai banyak kelemahan dan sepatutnya telah ditambah atau dipinda. Kali ini saya akan senaraikan kelemahan-kelemahan APT 1960 yang telah dikenalpasti dan cadangan penambahbaikan.
 
1. Tiada tafsiran perkataan 'maksud awam/public purpose' di dalam seksyen 3(1)(a) sedangkan perkataan 'kemudahan awam/public utility' ada di seksyen 2(1)
 
Disyor supaya dimasukkan tafsiran 'maksud awam/public purpose' jika boleh ambil tafsiran maksud awam dari seksyen 2 Ordinan Pengambilan Tanah Sabah (Sabah Cap. 69) yang pada pandangan saya lebih lengkap
 
Seksyen 2 Land Acquisition Ordinance (Sabah Cap 69)
“public purpose” means any, or any combination, of the following purposes :
 

(a)          for exclusive use of the Government or of the Federal Government or for general public use;
 
 (b)        for or in connection with the planning, establishment, extension, improvement or development of any town or township any purpose reasonably necessary or desirable in regard thereto, including the provision of open spaces and amenities and the setting apart of suitable sites for factories industries and trade;
 
  (c)         for or in connection with the provision of residential accommodation for any section or class of the community including the officers, servants or employees of the Government or the Federal Government, and the families and employees thereof;
 
  (d)        for obtaining control over land contiguous to, or required for or in connection with, any port, airport, railway, road or other public works of convenience;
 
  (e)        for or in connection with any public utility undertaking or the provision of any public service, undertaken or provided, or about to be undertaken or provided, by the Government, the Federal Government, a local authority or any corporation incorporated directly by written law; 

 (f)      for or in connection with any scheme relating to the settlement or re-settlement of any
community, or of any section or class of the public, rural or urban;

 (g)     for or in connection with the provision of land for the cultivation of padi, or for agricultural research or experimental purposes;
             

(h)     for or in connection with the conservation, improvement or exploitation of natural resources.
2. Pindaan kepada seksyen 3(1)
 
Buat masa sekarang seksyen tersebut dipecahkan kepada (a), (b) dan (c) dan perkara ini telah pun dijelaskan dimana-mana ceramah dan di dalam Buku Manual Pengambilan Tanah. Buat masakini, sebagai contoh apabila permohonan pengambilan tanah diterima dari Tenaga Nasional Berhad (TNB) untuk mendirikan pencawang permohonan tersebut diletakkan dibawah seksyen 3(1)(b) dan diproses mengikut Akta Pengambilan Tanah, sementara untuk talian bekalan elektrik diproses mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990. Walau bagaimanapun akhir-akhir ini terdapat lima buah negeri iaitu Johor, Negeri Sembilan, Perak dan Pulau Pinang telah membenarkan TNB membuat pengambilan tanah mengikut seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk pencawang elektrik dan talian bekalan elektrik. Oleh yang demikian pada pandangan saya seksyen 3 tersebut perlu dipinda dan seterusnya memasukkan tafsiran 'publis purpose' seperti mana tafsiran di atas. Lanjutan itu, pada pandangan saya seksyen ini hanya perlu dipecahkan kepada seksyen 3(1)(a) dan (b) sahaja. Iaitu (b) dan (c) digabungkan menjadi (b)
 
 3. Pindaan kepada seksyen 4
 
Berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan yang antara lain menyatakan pewartaan dibawah seksyen 4 adalah BUKAN MANDATORI, adalah disyorkan supaya seksyen ini dipinda bersesuaian dengan keputuan tersebut dan kehendak Pekeliling Persurujaya Tanah Persekutuan Bil 1 Tahun 2003 dan Bil 1 Tahun 2005 iaitu masukkan peruntukan 'jika pemohon memerlukan kajian kesesuaian tanah  ATAU pengambilan berbentuk jajaran baru maka pewartaan dibawah seksyen 4 adalah MANDATORI/SHALL'
 
 4. Pindaan kepada seksyen 16(1)
 
Seksyen tersebut menyatakan 'Apabila membuat apa-apa award dibawah sub-seksyen (1) seksyen 14 berkenaan dengan mana-mana tanah dijadualkan Pentadbir Tanah hendaklah menyediakan dan menyampaikan suatu notis dalam Borang H kepada setiap orang yang berkepentingan pada tanah itu'
 
Di dalam seksyen tersebut tidak menyatakan berapa salinan Borang H yang perlu diberikan kepada setiap orang DAN AMALAN SEKARANG SETIAP ORANG BERKEPENTINGAN DIBERIKAN DUA SALINAN BORANG H.
 
Pada pandangan saya masukkan perkataan 'setiap orang berkepentingan mesti/shall diberi dua salinan Borang H' dan setiap orang berkepentingan mesti/shall menyerahkan kembali satu salinan kepada Pentadbir Tanah'. Ini bertepatan dengan kes  Zainal Abidin b Yaakub v PT Melaka Tengah [1999] 5 MLJ 577. Antara kandungan kes tersebut menyatakan orang berkepentingan MESTI/SHALL membuat pemilihan terhadap Borang H tersebut.
 
5. Pindaan kandungan Borang E, Borang K dan BORANG N
 
Disyorkan supaya no dan tarikh warta seksyen 8 dimasukkan kedalam Borang E dan Borang K kerana di dalam Borang G, Borang H, BORANG I, BORANG K, BORANG L, BORANG O mempunyai ruang untuk no dan tarikh warta seksyen 8.
 
Bagi BORANG N pula dicadangkan supaya ditambah perkataan KAMI karana di dalam BORANG N sekarang hanya ada perkataan SAYA sahaja. Ini membolehkan jika sesuatu tanah itu mempunyai RAMAI PEMILIK dan kesemuanya ingin membantah ke Mahkamah HANYA PERLU MENGISI SATU BORANG N SAHAJA DAN MEMBAYAR HANYA SATU DEPOSIT. Tidak sepertimana sekarang SETIAP ORANG MESTI MENGISI BORANG N YANG BERBEZA. 
 
6. Pindaan kandungan Borang C
 
Disyorkan supaya di dalam ruangan No lot dan dan ruangan keluasan lot di dalam Borang C DITAMBAH DENGAN PERKATAAN 'PETAK'  untuk strata
 
7. Tiada peruntukan pengambilan tanah strata. Perkara berkaitan strata hanya disebut sedikit sahaja iaitu dibawah seksyen 66 Akta Pengambilan Tanah
 
8. Tiada peruntukan pengambilan tanah stratum
 
9. Percanggahan antara seksyen 3F(1) dengan seksyen 35(1)
 
Ada kes dimana selepas warta seksyen 8 dikeluarkan, pemohon pengambilan Tanah dibawah seksyen 3(1)(b) atau (c) menyatakan ingin menarik diri dari pengambilan sedangkan mengikut seksyen 3F(1) penarikan tidak boleh dibuat jika  pengambilan tersebut telah diwartakan dibawah seksyen 8, kemudian apabila dibawa kepada Pihak Berkuasa Negeri, penarikan telah diluluskan berdasarkan seksyen 35(1)
 
10. Percanggahan antara seksyen 3(1) dengan seksyen 68A
 
Berdasarkan seksyen 3(1) permohonan pengambilan dibahagikan kepada (a), (b) dan (c) iaitu penetapan telah dibuat siapa yang boleh ambil dan tujuan pengambilan tersebut dan seterusnya dinyatakan didalam Borang D dan warta seksyen 8. SEKSYEN 68A PULA MEMBENARKAN PIHAK YANG MENGAMBIL TANAH TIDAK MEMATUHI TUJUAN PENGAMBILAN TERSEBUT ATAU DENGAN KATA LAIN BOLEH BUAT APA SAJA KEATAS TANAH TERSEBUT. INI ADALAH TIDAK ADIL DAN DIPERTIKAIKAN OLEH TUAN TANAH, PIHAK BIRO PENGADUAN AWAM, KAKITANGAN JABATAN AUDIT DAN KAKITANGAN SPRM  apabila saya menyampaikan ceramah kepada mereka.
 
11. Pindaan seksyen 32A
 
Hampir kesemua bayaran pampasan yang dibuat oleh Kementerian dan Jabatan Persekutuan dengan cara EFT TETAPI CARA MELALUI EFT TIADA DI DALAM SEKSYEN 32A AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960. Mungkin pembayaran melalui EFT adalah tidak sah.
 
12. Pindaan kepada seksyen 32(2)
 
Seksyen ini menyatakan 'Jika mana-mana penilaian dibuat dibawah seksyen 28 berhubung dengan apa-apa perbezaan yang terdapat pada keluasan tanah apabila pengukuran muktamad dibuat, maka hendaklah ditambah kepada amaun penilaian itu caj bayaran lewat dengan kadar lapan peratus setahun mulai dari tarikh tanah itu diambil milik atau pampasan iti dibayar, mengikut mana satu yang lebih awal sama ada.............................' DIDALAM NYA TIDAK MENYATAKAN HINGGA BILA PENGIRAAN ITU PERLU DIBUAT. Sedangkan pengiraan caj bayaran lewat mengikut seksyen 29A(5), seksyen 32(1), seksyen 32(1B), seksyen 32(1C) dan seksyen 48 ADA DINAYATAKAN CAJ BAYARAN LEWAT DIKIRA SEHINGGA PAMPASAN DIBAYAR
 
13. Cara Pengiraan Caj Bayaran Lewat
 
Di dalam Akta tidak menyatakan tata cara pengiraan caj bayaran lewat SAMA ADA KAEDAH BIASA ATAU SEPERTIMANA YANG DILAKUKAN OLEH BANK. MINTA DINYATAKAN DI DALAM AKTA

14. Pendudukan Sementara Tanah

a. Berdasarkan seksyen 57(1) tempoh pendudukan sementara tahun adalah tidak melebihi 3 tahun. Bagaimana jika tempoh tersebut tidak mencukupi atau sesuatu projek itu belum selesai? Tiada peruntukan yang jelas sama ada tempoh itu boleh disambung atau muktamad.

b. Dalam proses hanya terdapat satu borang sahaja iaitu Borang Q. Pada pandangan saya Borang Q dikekalkan untuk tujuan siasatan/perundingan. Tambah SATU BORANG YANG LAIN (untuk perintah/bayaran gantirugi)

c. Disyorkan supaya endorsan/ingatan/catatan di dalam dokumen hakmilik daftar computer dibuat berdasarkan borang perintah/borang bayaran gantirugi

15. Kaedah 5(2) Kaedah Pengambilan Tanah 1998

Award melebihi deposit, Pentadbir Tanah hantar notis Borang 2, untuk deposit tambahan dan mesti jelaskan dalam 30 hari dari tarikh terima notis. Isunya adalah tiada peruntukan jika pemohon tidak membayar dalam tempoh atau lambat membayarnya.

Disyorkan supaya masukkan ayat 'kegagalan pemohon berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan hendaklah disifatkan sebagai menarik balik permohonan'

16. Pindaan kepada tafsiran 'penilai' dalam seksyen 2(1)

Disyorkan supaya tafsiran 'penilai' ditukar kepada pegawai penilai yang bekerja dengan Kerajaan sahaja.

Pandangan dari Pegawai INSPEN/JPPH tafsiran asal dibuat begitu kerana RANCANGAN ASAL UNTUK MENSWASTAKAN JPPH TIDAK KESAMPAIAN

Lanjutan daripada itu seksyen 14(5) DIPINDA MENJADI:

Pentadbir Tanah hendaklah menetapkan amaun kos yang ditanggung beban dalam prosiding itu dan oleh siapa dan dengan kadar apa kos, yang hendaklah termasuk apa-apa fee penilaian yang dikenakan oleh penilai berdaftar atau pentaksir berdaftar dibawah Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta-Tanah 1981

17. Tafsiran 'orang yang berkepentingan' dalam seksyen 2(1)

Berdasarkan pandangan Y.B. PUU Negeri Sembilan melalui surat bil (2) dlm. PUNS (JB) 19/92 Jld 2 bertarikh 1 Julai 2011 bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh PTG Negeri Sembilan, menyatakan Pentadbir Tanah termasuk orang berkepentingan dalam hal tunggakan cukai tanah yang tidak dibayar dan tanah tersebut diambil keseluruhannya. Dengan pindaan tersebut hasil negeri akan bertambah dan tunggakan hasil akan berkurangan. Ini kerana salah satu sebab tunggakan hasil adalah berkaitan dengan hal tersebut. Oleh yang demikian adalah disyorkan dalam tafsiran 'orang yang berkepentingan' TERMASUK PENTADBIR TANAH

 

Selasa, 15 Julai 2014

Isu Pengambilan Tanah

Pada 11 Julai 2014 yang lalu, saya menerima satu pertanyaan dari rakan yang bertugas di Pejabat Tanah di Negeri Sembilan berkaitan dengan pengambilan tanah:

Keluasan pengambilan di dalam Borang K tidak sama dengan keluasan pengambilan di dalam Borang H, iaitu keluasan pengambilan dalam Borang K melebihi 1/4 hektar atau 1% dari keluasan tanah terjadual (pengambilan keseluruhan lot)  jika dibandingkan dengan keluasan pengambilan di dalam Borang H. Seterunya bayaran pampasan dibuat berdasarkan keluasan pengambilan di dalam Borang K (keseluruhan lot) tanpa perubahan kepada warta. Apakah penyelesaiannya

Untuk menjawabnya terlebih dahulu kita perhatikan seksyen 14(3) Akta Pengambilan Tanah 1960:

'Sesuatu award dibawah seksyen ini tidaklah menjadi tidak sah (shall not be invalidated) (maknanya sah) semata-mata oleh sebab keluasan tanah yang berkenaannya award itu dibuat adalah lebih besar atau lebih kecil daripada keluasan tanah terjadual itu:

Dengan syarat bahawa perbezaan antara keluasan berkenaan dengan award itu dibuat dan keluasan tanah dijadualkan tidak melebihi suku hektar atau satu peratus dari keluasan tanah dijadualkan mana lebih besar'


Berdasarkan seksyen tersebut, oleh kerana perintah yang telah dibuat dalam kes yang dibincangkan melebihi suku hektar dan tiada perubahan kepada warta, MAKA PERINTAH TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN BORANG K YANG DIKELUARKAN DAN JIKA TELAH DIENDORS PUN ADALAH TIDAK SAH.


Selanjutnya perkara tersebut dijelaskan lagi di dalam seksyen 14(4)(a), 'Jika keluasan tanah yang berkenaan suatu award telah dibuat dibawah seksyen ini -


(a) melebihi keluasan tanah dijadualkan itu dengan tidak lebih daripada suku hektar atau sayu peratus, yang mana lebih luas, maka tidaklah perlu dibuat dan disiarkan apa-apa pengisytiharan lanjut berkenaan dengannya dibawah seksyen 8'


Ini bermakna dalam kes di atas, perintah yang dibuat MELEBIHI KELUASAN TANAH DIJADUAL IAITU MELEBIHI SUKU HEKTAR ATAU SATU PERATUS, LEBIHAN ITU PERLU DIWARTAKAN DIBAWAH SEKSYEN 8. BEGITUPUN MASIH RAMAI PIHAK YANG BERANGGAPAN LEBIH ITU HANYA PERLU DIBUAT PEMBETULAN WARTA SAHAJA. ANGGAPAN TERSEBUT ADALAH SALAH BERDASARKAN PERUNTUKAN YANG DINYATAKAN DIATAS


Untuk menyelesaikan isu yang terjadi, pada pandangan saya Pentadbir Tanah mesti memanggil tuanpunya tanah dan pihak yang terlibat dengan pengambilan tersebut menceritakan hal sebenar berdasarkan undang-undang dan membuat pengakuan kesalahan yang telah dibuat. Seterusnya minta tuan tanah akur dengan pengambilan keseluruhan lot (lebihan pengambilan). Lanjutan dari itu  Pentadbir Tanah hendaklah mewartakan semula lebihan kawasan yang diambil dan membatalkan endorsan Borang K (jika telah dilakukan) mengikut seksyen 381 Kanun Tanah Negara