Ahad, 2 Julai 2017

Sambungan Pindaan APT (4)

Pindaan seksyen 49(1) Dipotong perkataan "menurut peruntukan sek 3"

Pindaan seksyen 51(1)(a) dipotong perkataan "menurut apa apa notis dibawah sek 10 dan 11"

Pindaan seksyen 52 perkataan "mukim atau bandar" DIGANTIKAN DENGAN "BANDAR, KAMPUNG ATAU MUKIM"

Pindaan seksyen 53(3) DIPOTONG PERKATAAN "MANA MANA TANAH DIJADUALKAN"

Pindaan Seksyen 55

Perenggan (1)(a) POTONG PERKATAAN "MANA MANA TANAH DIJADUALKAN"
dan POTONG PERKATAAN "MENURUT PERUNTUKAN SEKSYEN 3"

Dalam sub seksyen (2) GANTIKAN PERKATAAN "Suatu akuan yang ditanda tangani oleh Setiausaha Kerajaan Negeri" DENGAN PERKATAAN "mana mana dokumen"

Pindaan Seksyen 57

Sek ini digantikan dengan yang baharu
"57. (1) Apabila sahaja di dapati oleh Pihak Berkuasa Negeri bahawa pendudukan atau penggunaan sementara mana mana tanah adalah diperlukan

(a) bagi apa apa.maksud yang dinyatakan dalam seksyen 3(1);
(b) untuk menjalankan kerja kerja awam di atas mana mana tanah; atau
(c) seperti yang ditunjukkan di dalam pelan pembangunan dibawah undang undang yg berkaitan dengan perancangan bandar dan desa

Pihak Berkuasa Negeri itu boleh mengarahkan Pentadbir Tanah memperolehi mana mana tanah demikian untuk diduduki atau digunakan selama suatu tempoh sebagaimana difikirkan patut tidak melebihi tiga tahun dari tarikh pendudukan atau penggunaan itu, mengikut cara yang dinyatakan oleh Bahagian ini.

(2) Pentadbir Tanah atau pihak berkuasa pendaftaran lain hendaklah membuat nota/ingatan/endorsan mana mana pendudukan atau penggunaan sementara tanah sepertimana yang dinyatakan dibawah perenggan 9(2)(a) dan (b)

Ulasan:
Selepas pindaan, endorsan pendudukan sementara MESTI DIBUAT

Pindaan seksyen 58

Dalam sub seksyen (1) masukkan perkataan "DALAM BORANG R" selepas perkataan "hendaklah membuat tawaran pampasan"

Ulasan:
Borang R adalah borang baharu diperkenalkan bagi maksud tawaran pampasan bagi tujuan PENDUDUKAN SEMENTARA TANAH.

Selepas sub seksyen (2) masukkan sub seksyen yang baharu spt berikut:
"(2A) sebelum membuat apa apa tawaran pampasan dibawah sub seksyen (1), Pentadbir Tanah boleh memperolehi pendapat bertulis berkaitan dengan nilau tanah daripada penilai"; dan

Selepas sub seksyen (3) masukkan sek berikut:
"(4) semasa membuat apa apa penilaian/penaksiran kepada pampasan/gantirugi dibawah sub seksyen (3), Pentadbir Tanah boleh, mengikut budi bicaranya, memasuki apa apa perkiraan/berunding dengan orang yang berkepentingan pada tanah itu dengan apa apa cara yang saksama sama ada dengan cara penggantian penuh atau sebahagiannya pampasan wang, dengan memberi pertimbangan terhadap pihak pihak yang berkenaan.
(5) Apabila Pentadbir Tanah memasuki apa apa perkiraan/berunding dibawah sub seksyen (4), beliau hendaklah mencatatkan butir butir tentangnya kedalam daftar yang sesuai.
(6) Semua bukti bukti yang diperolehi semasa siasatan dan amaun pampasan yang ditawarkan hendaklah dicatat oleh Pentadbir Tanah.
(7) Tiada apa apa dalam seksyen ini boleh menghalang Pihak Berkuasa Negeri untuk menduduki atau menggunakan tanah jika orang berkepentingan tidak bersetuju dengan pampasan/gantirugi yang ditawarkan menurut sub seksyen (1)
(8) Bagi maksud seksyen ini, sub seksyen 14(5) hendaklah digunapakai jika perlu.

Ulasan:
Seksyen ini memperjelaskan lagi tindakan yang mesti dilakukan

seksyen 59 dipinda dengan memasukkan selepas perkataan "merujuk kepada seksyen 57" perkataan "Pentadbir Tanah hendaklah menjalankan siasatan untuk menentukannya"

Ulasan:
Siasatan yang dijalankan utk menentukan sama ada tanah tersebut telah dipulihkan atau tidak seterusnya menentukan pampasan jika tidak dipulihkan.

Pindaan seksyen 60
Menggantikan perkataan "jika Pentadbir Tanah tidak boleh bersetuju dengan orang orang berkepentingan atas amaun pampasan" DENGAN PERKATAAN "JIKA ORANG YANG BERKEPENTINGAN TIDAK BERSETUJU DENGAN AMAUN PEMPASAN YANG DITAWARKAN OLEH PENTADBIR TANAH"

Ulasan:


Jika orang berkepentinga tidak bersetuju dengan award atau pembahagiannya atau keadaan tanah, menjadi tanggungjawab Pentadbir Tanah merujuk ke Mahkamah utk keputusan.

Pindaan seksyen 65
Masukkan selepas perkataan "menurut peruntukan seksyen 3" PERKATAAN "ATAU BAHAGIAN VII"

Pindaan seksyen 66
Selepas perenggan (b) masukkan perenggan berikut
"(ba) menentukan mana mana Borang dalam Jadual Kedua dalam bentuk borang electronic;" dan
Dalam perenggan (d) gantikan perkataan "permohonan bagi pengambilan tanah dibawah perenggan 3(1)(b) atau (c)" DENGAN PERKATAAN "MANA MANA
Gantikan perkataan "sebuah bangunan yang dipecahbahagi, pada orang" DENGAN PERKATAAN "SEBUAH BANGUNAN ATAU TANAH YANG DIPECAH BAHAGI, PADA ORANG, STATUTORY BODY (BADAN UTK PEGANG SKIM STRATA)

Pindaan Seksyen 69
Masukkan SELEPAS perenggan (b) perenggan berikut
"(ba) menentukan mana mana Borang di dalam Jadual Pertama sebagai borang elektronik;" ; DAN
Dalam perenggan (d) GANTIKAN perkataan "permohonan bagi pengambilan tanah dibawah perenggan 3(1)(b) atau (c)" DENGAN PERKATAAN "mana mana tujuan dibawah akta ini"

Tiada ulasan:

Catat Ulasan