Ahad, 4 Jun 2017

Sambungan Pindaan APT (3)

Pindaan seksyen 35

Sub seksyen (1A) DIGANTIKAN DENGAN: "Pemberitahuan dalam Borang LA hendaklah disiarkan dalam warta dan semua prosiding yang telah diambil atau sedang diambil berkaitan dengan pengisytiharan dalam sub seksyen 8(1) berhubung dgn tanah hendaklah terhenti dan tidak berkuatkuasa"

Dlm sub seksyen (2) selepas perkataan "the Land Administrator" masukkan perkataan "SELEPAS MEMBERITAHU ORANG BERKEPENTINGAN DI DLM BORANG LB"

Dlm perenggan (a) potong perkataan "DAN" selepas perkataan "orang yg mengalami kerosakan itu"

Dlm perenggan (b) gantikan nokhtah dihujung perenggan dengan perkataan ", DAN"

Selepas perenggan (b) masukkan perenggan:
(c) sedia dan serahkan kepada setiap orang berkepentingan notis dalam Borang LC

Selepas sub seksyen (3) masukkan sub seksyen:
(3A) bagi maksud seksyen ini, sub sekayen 14(5) hendaklah digunapakai jika perlu/bersesuaian" dan
Dalam subseksyen (4) perkataan "ATAU (3) DIPOTONG

Ulasan:

Berdasarkan pindaan perenggan ini diperkenalkan borang baharu iaitu:
Borang LA pewartaan penarikan dari pengambilan
Borang LB beritahu kpd orang berkepentingan
Borang LC bayaran kerosakan akibat penarikan dr pengambilan.

Pindaan seksyen 36(4):

Selepas perkataan sek 14, masukkan perkataan " ATAU gantirugi yang dibuat dibawah sek 35 ATAU BAHAGIAN VII" dan
Selepas perkataan "TERHADAP AWARD ITU" Masukkan perkataan "ATAU GANTIRUGI"

Pindaan Seksyen 37
Dlm sub seksyen (1) masukkan selepas perkataan "sek 10 atau 11" perkataan "ATAU MANA MANA ORANG BERKEPENTINGAN YANG BERHAK KEPADA MANA MANA GANTIRUGI YANG DIBUAT DIBAWAH SEK 35 ATAU BAHAGIAN VII"

Dlm sub seksyen (2):
POTONG PERKATAAN BERKENAAN DENGAN APA APA KEPENTINGAN DLM MANA MANA TANAH,
DAN
Gantikan perkataan "TIGA RIBU RINGGIT" dengan perkataan "LIMA RIBU RINGGIT"

Dlm sub sekayen (3):

Gantikan perkataan "JIKA JUMLAH AMAUN APA APA AWARD BERKENAAN MANA MANA TANAH DIJADUALKAN MELEBIHI LIMA BELAS RIBU RINGGIT" dengan perkataan:

"JIKA JUMLAH AMAUN APA APA AWARD MELEBIHI TIGA PULUH RIBU RINGGIT"

Potong perkataan "YANG MENJALANKAN SESUATU KERJA YANG PADA PENDAPAT PIHAK BERKUASA NEGERI ITU ADALAH UNTUK KEMUDAHAN AWAM, DAN"

Gantikan perkataan "MENURUT PERUNTUKAN SEKSYEN 3" dengan perkataan
"ATAU PENDUDUKAN ATAU PENGGUNAAN MENURUT BAHAGIAN VII"
Potong perkataan " MANA MANA TANAH YANG DIJADUALKAN DIBAWAH SUB SEKSYEN (1)"

Ulasan:
Salah satu syarat utk bantahan ke Mahkamah telah dipinda iaitu:

1. Rujukan ke Makamah boleh dibuat oleh PEMOHON dan ORANG BERKEPENTINGAN yang tanahnya TERLIBAT DGN PENGAMBILAN ATAU APABILA BERLAKU PENARIKAN ATAU PENDUDUKAN SEMENTARA yg tidak berpuashati dgn amaun pampasan.
2. Bagi org yang berkepentingan, amaun pampasannya adalah melebihi RM5,000 sementara bagi AGENSI PEMOHON adalah melebihi RM30,000

Pindaan seksyen 38:

Dlm sub seksyen (1) potong perkataan 

", DAN SALINAN TENTANGNYA HENDAKLAH DIKEMUKAKAN OLEH PENTADBIR TANAH KEPADA PENDAFTAR MAHKAMAH"; dan

Sub seksyen (3) perenggan (a)

MASUKKAN SELEPAS PERKATAAN "Pentadbir Tanah membuat award dibawah sek 14" PERKATAAN
"ATAU GANTIRUGI YANG DUBUAT DIBAWAH SEKSYEN 35 ATAU BAHAGIAN VII"; dan

Gantikan perenggan (b) dgn perenggan berikut:

"(b) DALAM KES KES LAIN, DALAM TEMPOH ENAM MINGGU DARI TARIKH TERIMA NOTIS DARIPADA PENTADBIR TANAH DIBAWAH SEKSYEN 16, PERENGGAN 35(2)(c), SUB SEKSYEN 58(1) ATAU SEKSYEN 59 ATAU DALAM TEMPOH ENAM BULAN DARI TARIKH PENTADBIR TANAH MEMBUAT AWARD DIBAWAH SEKSYEN 14, 35 ATAU BAHAGIAN VII, MENGIKUT MANA YANG LEBIH DULU TAMAT TEMPOHNYA"

Ulasan:
1. Tempoh membuat bantahan DIKEKALKAN TETAPI MELIPUTI MEREKA2 YG MENERIMA NOTIS BAWAH SEK 16, SEK 35(2)(c), 58(1) atau 59
2. Berdasarkan pindaan, jika orang berkepentingan yg tidak bersetuju dgn jumlah award yg dibuat dibawah sek 14 IAITU AWARD PENGAMBILAN TANAH, tidak bersetuju dgn gantirugi akibat penarikan atau pendudukan sementara tanah BOLEH MEMBUAT RUJUKAN KE MAHKAMAH

Pindaan seksyen 40B (5):
Dgn memotong perkataan "yang bukan pegawai penilai yang bekerja dengan kerajaan"

Ulasan:
Dengan pindaan ini pegawai penilai yang dilantik menjadi assessors (pengapit) sama ada Penilai Kerajaan atau Penilai Berlesen, AKAN DIBAYAR FEE YANG TIDAK LEBIH RM500 SEHARI

Pindaan seksyen 43
Gantikan perkataan "Borang P" dengan perkataaan "BERTULIS (WRITING)" dan
Dlm perenggan (b), potong perkataan "menurut peruntukan sek 3"

Pindaan seksyen 48
Perkataan "hendaklah/shall" digantikan dengan perkataan "to"
Perkataan "lapan" digantikan dengan perkataan "lima"

Tiada ulasan:

Catat Ulasan